Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

„One są wśród nas” – wyniki prac Zespołu do spraw przeciwdziałania dyskryminacji dzieci przewlekle chorych

---

Dzieci przewlekle chore nie muszą uczyć się w innych szkołach i być izolowane od swoich rówieśników. Mogą i powinny uczyć się i spędzać czas razem z innymi dziećmi. Należy jednak dostrzec ich odmienność i uwzględnić ją w procesie nauczania, wychowania i budowania przyjaznych relacji z otoczeniem.

Pomoc przedmedyczna w szkole

Obowiązujące przepisy umożliwiają nauczycielom udzielanie pomocy przedmedycznej. Mogą oni wykonywać te czynności na zasadzie umowy zawartej między nauczycielami i rodzicami lub opiekunami dziecka oraz dobrowolnego zobowiązania się nauczyciela do wykonywania zabiegów lub innych czynności przedmedycznych wynikających z zaleceń lekarskich.
To, w jaki sposób dziecko przewlekle chore radzi sobie z chorobą w warunkach zarówno szkolnych, jak i domowych, ma ogromny wpływ na efekty leczenia, stan zdrowia i jakość życia w przyszłości.

Zespół do spraw przeciwdziałania dyskryminacji dzieci przewlekle chorych

Celem Zespołu do spraw przeciwdziałania dyskryminacji dzieci przewlekle chorych (w skład którego weszli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz konsultant krajowy do spraw pediatrii prof. Anna Dobrzańska) jest przeciwdziałanie dyskryminacji dzieci przewlekle chorych w dostępie do opieki przedszkolnej oraz nauki w pierwszych klasach szkoły podstawowej.

Publikacje pt. „One są wśród nas”

Zespół wypracował zasady współpracy i komunikacji między lekarzami a rodzicami dzieci przewlekle chorych oraz między rodzicami a nauczycielami. Powstało pięć publikacji pod wspólnym tytułem „One są wśród nas”. Każdy z informatorów zawiera szczegółowe informacje na temat postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole i przedszkolu, przybliża nauczycielom, rodzicom i uczniom specyficzne problemy funkcjonowania dzieci przewlekle chorych, a także wskazuje kierunki i sposoby rozwiązywania ewentualnych problemów.

Publikacje zostały przygotowane w ramach rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła na zlecenie ministra edukacji narodowej we współpracy z ministrem zdrowia i pełnomocnikiem rządu do spraw równego traktowania. Cały nakład (35 tys. kompletów) trafił do wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w Polsce. Ich wersje elektroniczne są dostępne na stronach KPRM, MEN, MZ oraz Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, hemofilia czy astma, nie muszą i nie powinny wykluczać dzieci z normalnego życia. Przy odpowiedniej pomocy ze strony nauczycieli i opiekunów te dzieci mogą cieszyć się dzieciństwem razem z rówieśnikami.

Pliki do pobrania:

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry