Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

02.10.2017

Ogłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016 – 2018 w zakresie zadania: Wyposażenie i doposażenie w sprzęt i aparaturę gabinetów leczenia zespołu stopy cukrzycowej mogących pełnić funkcję podstawową

---

Menu

Na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 5 oraz art. 48b ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza uzupełniający konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016 – 2018 w zakresie zadania: Wyposażenie i doposażenie gabinetów leczenia zespołu stopy cukrzycowej mogących pełnić funkcję podstawową.

 

I. Cele 

Głównym celem Programu pn. Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016 – 2018 jest redukcja amputacji i inwalidztwa, przedwczesnych zgonów oraz poprawa jakości życia pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej (ZSC). Celem szczegółowym Programu m.in. jest wyposażenie i doposażenie gabinetów leczenia zespołu stopy cukrzycowej mogących pełnić funkcję podstawową na terenie całego kraju.

 

II. Przedmiot konkursu ofert

Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016 – 2018
w zakresie zadania: Wyposażenie i doposażenie gabinetów leczenia zespołu stopy cukrzycowej mogących pełnić funkcję podstawową, na rzecz których dofinansowany zostanie zakup wyłącznie sprzętu i aparatury w ilości i rodzaju określonymi w załączniku nr 2 do dokumentu Programu.

 

W ramach uzupełniającego konkursu ofert, planowane jest wyłonienie 30 realizatorów zadania, zgodnie z liczbą gabinetów mogących pełnić funkcję podstawową przypadającą na dane województwo w tabeli nr 1. W ramach uzupełniającego konkursu nie będą brane pod uwagę oferty składane przez podmioty posiadające swoją siedzibę na terenie województw: Opolskiego, Lubuskiego, Świętokrzyskiego oraz Lubelskiego.

Wyłonieni realizatorzy zostaną zobowiązani do działania w oparciu o wypracowane i aktualizowane corocznie zalecenia kliniczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, jak również do zapewnienia organizacji udzielania świadczeń w gabinecie leczenia zespołu stopy cukrzycowej mogącym pełnić funkcję podstawową zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 4 do Programu.

Lp. Województwo Liczba gabinetów mogących pełnić funkcję podstawową
1. Mazowieckie 6
2. Małopolskie 2
3. Dolnośląskie 2
4. Wielkopolskie 3
5. Kujawsko-Pomorskie 3
6. Łódzkie 2
7. Śląskie 2
8. Pomorskie 2
9. Podkarpackie 3
10. Podlaskie 2
11. Zachodniopomorskie 2
12. Warmińsko-Mazurskie 1
RAZEM 30

Tabela I. Planowana liczba gabinetów w poszczególnych województwach mogących pełnić funkcję podstawową w leczeniu Zespołu Stopy Cukrzycowej, które zostaną utworzone
w ramach uzupełniającego konkursu ofert.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych w zakresie rodzaju sprzętu (aparatury), którego zakup planowany jest w ramach realizacji zadania objętego konkursem ofert.

 

Realizatorem Programu może być podmiot leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.).

 

Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

 1. kontrakt z NFZ na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną z diabetologii nieprzerwanie od co najmniej 2 lat. Spełnianie warunków określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) uprawniających do wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych na sprzęcie objętym ogłoszeniem. Ewentualny późniejszy brak spełnienia tych warunków będzie rodził konsekwencje w zakresie opisanym w załączniku nr 8 ogólne warunki umowy (§2 ust. 26-29);
 2. 2wykaz wymaganego personelu medycznego:
  1. lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu – specjalista w dziedzinie diabetologii z udokumentowanym, co najmniej rocznym doświadczeniem w leczeniu chorych z zespołem stopy cukrzycowej;
  2. pielęgniarki: równoważnik 1 etatu – posiadające udokumentowane, co najmniej roczne doświadczenie w zakresie leczenia i pielęgnacji chorych z zespołem stopy cukrzycowej lub leczenia i pielęgnacji pacjentów z raną przewlekłą lub miejscowej terapii podciśnieniowej;
 3. dostęp do opieki wielospecjalistycznej, obejmujący chirurga, chirurga naczyniowego lub angiologa;
 4. dostęp do podstawowej diagnostyki obrazowej tj. RTG, USG (w tym USG Doppler);
 5. dostęp do badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji KRDL.

Ponadto, do programu będą mogły się zgłosić jednostki spełniające ww. wymagania oraz będące:

 1. podmiotem leczniczym utworzonym przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnią medyczną lub publiczną uczelnią prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych;
 2. podmiotem leczniczym utworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego udostępniającym bazę szpitalną na rzecz publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.

 

III. Zakres finansowania zadań stanowiących przedmiot konkursu ofert ze środków Ministra Zdrowia

W ramach zadania będącego przedmiotem konkursu ofert przez Ministra Zdrowia finansowane są koszty zakupu sprzętu i aparatury, pomniejszone o wkład własny oferentów zaproponowany w złożonej ofercie.

W ramach zadania nie są finansowane koszty zorganizowania zakupu, dostawy, zainstalowania, dostosowania infrastruktury, serwisowania zakupionego sprzętu oraz szkoleń w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i aparatury.

Zakupiony sprzęt i aparatura może być wykorzystywany wyłącznie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

IV. Lista wymagań formalnych

 1. Spis przedkładanych dokumentów.
 2. Dane identyfikujące Oferenta, złożone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
 3. W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 36 i 49 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm.), wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa tej ustawy, zawierający dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień sporządzania oferty lub kopia innego, właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Oferenta. W przypadku nieuwzględnienia w KRS zmiany dotyczącej osoby/osób upoważnionych do reprezentacji oferenta należy dołączyć oświadczenie o reprezentacji oferenta przez inną/e osobę/osoby upoważnione, niefigurujące w KRS wraz z dokumentem (uchwała, statut, powołanie, kopia złożonego KRS ZK) potwierdzającym zmianę w reprezentacji oferenta.
 4. W przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą: numer wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.), a w przypadku, o którym mowa w art. 104 tej ustawy kopię zawiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, uwierzytelnioną przez osobę albo osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta.
 5. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, oświadczenie o uzyskaniu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.) albo o dacie złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 6. Plan rzeczowo – finansowy związany z realizacją zadania (sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2), zawierający w szczególności:
  1. rodzaj sprzętu (aparatury), którego zakup planowany jest w ramach realizacji zadania objętego konkursem ofert,
  2. harmonogram realizacji zadania objętego konkursem ofert,
  3. kalkulację kosztów wykonania zadania objętego konkursem ofert (w zaokrągleniu do pełnych złotych).
  4. deklarowany udział własny w realizacji zadań Programu (min. 15%, wyrażony  zarówno kwotowo jak i procentowo).
 7. Opis zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie zadania będącego przedmiotem konkursu, w szczególności:
  1. wykaz wymaganego personelu medycznego  (patrz cz. IV pkt 3 lit. B w Programie) oraz informację o pozostałym personelu Oferenta należy złożyć zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do ogłoszenia;
  2. oświadczenie o zatrudnieniu wymaganej kadry pielęgniarskiej oraz kadry lekarskiej specjalizującej się w diabetologii w wymiarze co najmniej równoważnika 1 etatu oraz o posiadanym co najmniej rocznym doświadczeniu w leczeniu chorych z zespołem stopy cukrzycowej tej kadry, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3a do ogłoszenia;
  3. informację na temat infrastruktury, wyposażenia i działalności Oferenta oraz doświadczenia w realizacji programów polityki zdrowotnej złożoną zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do ogłoszenia;

8. Oświadczenie złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia o:

 1. przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskanych w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 2. przychodach z działalności leczniczej z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż publiczne, uzyskanych w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 3. przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju, co zadanie stanowiące przedmiot konkursu, uwzględniające również działalność spółek względem Oferenta dominujących lub zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1639, z późn. zm.);
 4. posiadaniu aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą (ze wskazaniem okresu, na jaki umowa została zawarta; jednostki, opłacające składkę w ratach zobowiązane są do dołączenia oświadczenia o opłaceniu rat zgodnie z załącznikiem nr 5a; pozostałe zobowiązane są do podania terminu, w jakim składkę opłacono);
 5. posiadaniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w przedmiocie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  z diabetologii;
 6. niezłożeniu wniosku o wyrejestrowanie laboratorium z ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;
 7. zapoznaniu się z treścią ogłoszenia;
 8. zapoznaniu się z treścią programu polityki zdrowotnej pn.: Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016 – 2018;
 9. prawdziwości danych zawartych w ofercie,
 10. liczbie stron w ofercie,
 11. prowadzeniu odrębnej ewidencji księgowej dla zadań realizowanych w ramach umowy w przypadku wyłonienia na realizatora zadania,
 12. prowadzeniu odrębnego monitorowania świadczeń wykonanych na sprzęcie w formie liczby świadczeń udzielonych na danym sprzęcie oraz liczby pacjentów, którym udzielono świadczeń na danym sprzęcie;
 13. dokonaniu zakupu sprzętu w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) lub w trybie zapytania ofertowego (jeżeli wartość zamówienia publicznego nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) i niewliczaniu kosztów zorganizowania zakupu do kosztów zakupu sprzętu;
 14. zobowiązaniu oferenta do bieżącego zapoznawania się z informacjami na temat postępowania konkursowego, zamieszczanymi na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia (mz.gov.pl) i na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, co najmniej do dnia publikacji ogłoszenia o wyborze realizatora/ realizatorów zadania.

9. Kopia dokumentu (potwierdzenia albo zaświadczenia) potwierdzającego wpisanie laboratorium diagnostycznego do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, poświadczona za zgodność z oryginałem;

10. Pełnomocnictwo do złożenia oferty i podpisywania dokumentów w imieniu Oferenta zgodnie z załącznikiem nr 9 do oferty, (jeżeli dotyczy);

11. Oświadczenie o tym, które dokumenty (informacje) zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.) i podlegają wyłączeniu od udostępniania innym podmiotom, zgodnie z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia;

12. Oświadczenie dotyczące pełnienia funkcji gabinetu referencyjnego zgodnie z załącznikiem nr 7 (UWAGA! Złożenie załącznika dotyczy tylko jednostek z województw: Podkarpackiego, Kujawsko-Pomorskiego, Śląskiego, Warmińsko-Mazurskiego oraz Łódzkiego).

 

V. Kryteria oceny

Do oceny zostaną dopuszczone oferty spełniające wymagania przystąpienia do konkursu ofert  i wymagania formalne:

 1. Liczba pacjentów leczonych z powodu zespołu stopy cukrzycowej w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w roku 2016 (0-5 pkt).
 2. Dysponowanie przez Oferenta kadrą zapewniającą realizację założeń Programu (0-10 pkt).
 3. Udział własny Oferenta w zakupie sprzętu/ aparatury (0-3 pkt).
 4. Zakup aparatury/ sprzętu danego rodzaju w ciągu ostatnich 3 lat (0-7 pkt), (0-1 pkt w każdym rodzaju aparatury/ sprzętu – oceniane na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 4 do Oferty, liczone lata 2015, 2016, 2017).
 5. Liczba lat nieprzerwanego posiadania kontraktu z NFZ w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z diabetologii (0-2 pkt).
 6. Doświadczenie w realizacji programów polityki zdrowotnej (dawniej programów zdrowotnych) (0-1 pkt).

Na podstawie oceny ofert, ogłaszający konkurs dokona wyboru realizatorów w każdym województwie w liczbie określonej w tabeli nr 1. Utworzone gabinety podstawowe będą stanowić uzupełnienie dla wybranych realizatorów pierwszego ogłoszenia o konkursie ofert. Zgodnie z opisem Programu, planowane jest doposażenie/ wyposażenie 1 gabinetu podstawowego na 686 tys. mieszkańców. Planowana liczba gabinetów mogących pełnić funkcję podstawową na terenie poszczególnych województw przedstawiona jest w Programie – str. 18.

 

VI. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej i nienaruszonej kopercie, opisanej – „Uzupełniający konkurs ofert – Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016 – 2018. Zadanie: Wyposażenie i doposażenie w sprzęt i aparaturę gabinetów leczenia zespołu stopy cukrzycowej mogących pełnić funkcję podstawową.

Koperta powinna być oznaczona w sposób pozwalający na zidentyfikowanie Oferenta, a oferta trwale spięta (np. bindowanie, wpięcie w segregator, wpięcie w skoroszyt, grzbiet zaciskowy).

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 17 października 2017 r., na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Polityki Zdrowotnej

ul. Miodowa 15;  00-952 Warszawa.

 

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty w formie pisemnej do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia (godziny pracy urzędu:
od pn. do pt., w godzinach 8.15 – 16.15).

Dodatkowe informacje, wyłącznie w zakresie poprawności złożenia oferty z wyłączeniem merytorycznej treści, można uzyskać pod numerem tel. 22-63-49-546 lub 22-63-49-484, od poniedziałku do piątku, w godz. 14.00-16.00. Pozostałe informacje będą udzielane zgodnie z pkt. 5 w części: Uwaga.

Oferty rozpatrywane będą zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 84, z późn. zm.).

 

Uwaga

 1. Ogłaszający, zamieści na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert niespełniających tych warunków, zawierającą braki formalne oraz informacje:
  1. o 7 dniowym terminie, w którym Oferent może w formie pisemnej uzupełnić braki formalne; bieg terminu rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zamieszczenia listy w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia (art. 111 § 2 Kodeksu cywilnego);
  2. o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia,
   a w przypadku niedotrzymania przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu;
 2. Ogłaszający zamieści na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia informację o terminie i zasadach uczestnictwa Oferentów w pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej;
 3. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
 4. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołaniu konkursu albo unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
 5. Wyjaśnienia w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert oraz w zakresie treści oferty, udzielane będą na pisemny wniosek jednostki/Oferenta. Wniosek, o którym mowa powyżej może zostać przesłany drogą elektroniczną na adres poczty: dep-pz@mz.gov.pl bez obowiązku zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).  Odpowiedź udzielona zostanie w takiej samej formie w jakiej przekazane zostanie zapytanie.
 6. Przystąpienie do postępowania konkursowego nie jest uwarunkowane wpłaceniem/ zabezpieczeniem wpłaty wadium przez Oferenta.
 7. Ogłaszający zastrzega, że w  przypadku Oferentów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, kryterium rozstrzygającym będzie wysokość kwoty dofinansowania Ministra Zdrowia.
 8. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do częściowego uwzględnienia oferty konkursowej (dotyczy wartości środków, o które zabiega Oferent).
 9. W sytuacji, o której mowa w pkt. 8, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursowym Oferenci wskazani jako wybrani realizatorzy prześlą bez osobnego wezwania do siedziby Ogłaszającego (na adres wskazany w treści niniejszego ogłoszenia), wykaz działań, jakie planują podjąć w ramach przyznanych środków publicznych.
 10. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów na publiczne zaprezentowanie oferty. Niestawienie się upoważnionego przedstawiciela Oferenta   na to wezwanie równoznaczne jest z wycofaniem oferty.
 11. Ogłaszający zastrzega, iż nie wszyscy Oferenci, którzy spełnią wymagania, mogą  zostać uwzględnieni przy podziale środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania.
 12. Załączniki nr 8 do ogłoszenia stanowi informacje o ogólnych warunkach umowy jaka zostanie zawarta z wybranym w konkursie realizatorem zadania.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry