Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

19.04.2017

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016 – 2020” – w zakresie zadań na rok 2017

---

Menu

Na podstawie art. 48. ust. 1 i ust. 5 oraz art. 48 b ust. 1 – 4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016 – 2020” – w zakresie zadań na rok 2017.

 

Celem ogólnym programu „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016 – 2020”  jest:

 1. ocena stanu zdrowotnego jamy ustnej dzieci oraz osób dorosłych,
 2. badanie zjawisk społecznych, ekonomicznych, organizacyjnych i kulturowych warunkujących stwierdzony w ww. badaniach stomatologicznych stan zdrowia.

Cele szczegółowe badań epidemiologicznych prowadzonych w roku 2017:

 1. określenie częstości występowania i nasilenia próchnicy zębów u dzieci w wieku 3 lat i młodzieży w wieku 18 lat;
 2. określenie wartości wskaźnika leczenia zachowawczego próchnicy u ww. dzieci i młodzieży;
 3. określenie wielkości potrzeb leczniczych dzieci w wieku 3 lat i młodzieży w wieku 18 lat (odsetek wymagających wykonania wypełnień lub ekstrakcji zęba, średnia liczba zębów wymagających wypełnienia lub ekstrakcji u badanego, określenie rozległości wymaganych zabiegów, np. wypełnień jedno lub wielopowierzchniowych, leczenie endodontyczne, itp.);
 4. określenie odsetka dzieci w wieku przedszkolnym objętych regularną opieką profilaktyczną w placówce oświatowej (np. okresowym nadzorowanym szczotkowaniem zębów);
 5. określenie odsetka młodzieży w wieku 18 lat z zębami stałymi usuniętymi z powodu próchnicy;
 6. określenie aktualnej tendencji próchnicy w badanej grupie dzieci i młodzieży;
 7. określenie częstości występowania zapaleń dziąseł u młodzieży w wieku 18 lat, oraz wielkości i rodzaju potrzeb leczniczych;
 8. określenie częstości występowania przypadków wymagających natychmiastowej interwencji w zakresie chorób jamy ustnej u dzieci i młodzieży;
 9. określenie nasilenia próchnicy i stopnia zaspokojenia potrzeb leczenia zachowawczego u osób dorosłych w wieku 35 – 44 lata;
 10. określenie liczby zachowanych zębów naturalnych u osób dorosłych w wieku 35 – 44 lata;
 11. określenia stanu i potrzeb leczenia przyzębia u ww. dorosłych;
 12. określenia odsetka ww. osób dorosłych z zachowaną funkcją żucia;
 13. określenia stanu i wielkości potrzeb leczenia protetycznego u ww. osób dorosłych;
 14. określenie wielkości różnic w nasileniu próchnicy i występowania chorób przyzębia zależnych od miejsca zamieszkania oraz różnic pomiędzy regionami kraju;

 

Cele szczegółowe prowadzonych w roku 2017 badań socjomedycznych:

 1. określenie stanu świadomości i postaw zdrowotnych dotyczących zachowania zdrowia  jamy ustnej młodzieży w wieku 18 lat;
 2. określenie stanu świadomości i postaw zdrowotnych dotyczących zachowania zdrowia  jamy ustnej u rodziców lub opiekunów dzieci w wieku 3 lat;
 3. określenie postaw i zachowań zdrowotnych odnoszących się do zdrowia jamy ustnej u osób dorosłych w wieku 35 – 44 lata;
 4. ocena osiągalności i wykorzystania systemu opieki stomatologicznej w kraju.

 

Cele w zakresie promocji zdrowia:

 •  edukacja dotycząca zdrowia jamy ustnej.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora w zakresie przeprowadzenia przedmiotowych badań epidemiologicznych i socjomedycznych i opracowania ich w formie raportu końcowego oraz przeprowadzenia edukacji dotyczącej zdrowia jamy ustnej.

 

Finansowanie programu:

Program zostanie sfinansowany z budżetu pozostającego w dyspozycji Ministra Zdrowia z części 46 – Zdrowie, działu – 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

Udział własny realizatorów – brak. Realizatorzy otrzymują środki publiczne z zastrzeżeniem działu V ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.).

 

Wymagania stawiane oferentom

Pod względem formalnym oferta powinna zawierać:

 1. pełną nazwę zgłaszającego ofertę, zgodną z właściwym rejestrem lub dokumentem założycielskim,
 2. adres do korespondencji,
 3. numer telefonu i faksu,
 4. nazwę banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu,
 5. wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 6. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio – kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 7. statut jednostki,
 8. informację o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju jak w przedmiocie konkursu,
 9. kopię polisy OC,
 10. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia (załącznik nr 2 do oferty),
 11. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie (załącznik nr 3 do oferty),
 12. oświadczenie o braku przychodów z innych źródeł na realizację zadań będących przedmiotem konkursu, uwzględniające również działalność spółek względem oferenta dominujących lub zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 14 i 15 z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.) załącznik nr 4,
 13. wypełniony załącznik nr 1 do oferty.

 

Do oceny merytorycznej oferty wymagane są:

 1. oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach programu,
 1. plan rzeczowo – finansowy związany z realizacją zadań programu, określający w szczególności:
 • liczbę i zakres możliwych do wykonania zadań,
 • liczbę możliwych do wykonania badań epidemiologicznych i socjomedycznych,
 • harmonogram realizacji zadań,
 • kalkulację kosztów badań epidemiologicznych i socjomedycznych oraz pozostałych zadań finansowanych z wydatków bieżących, w szczególności uwzględniającą ilości i koszty jednostkowe badań, wraz z opisem czynności niezbędnych do wykonania zadania ze wskazaniem, które czynności wykonane będą przez pracowników oferenta, a które przez osoby trzecie.
 1. informacja o prowadzonej działalności, a w szczególności:
 • opis zasobów oferenta, zapewniających prawidłowe wykonanie zadań programu w zakresie objętym konkursem ofert,
 • doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu, innych niż świadczenia opieki zdrowotnej.

 

Kryteria oceny ofert:

 1. spełnienie wymogów formalnych,
 2. prowadzenie działalności naukowo – badawczej, dydaktycznej, usługowo-leczniczej,
 3. udokumentowane przynajmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu badań epidemiologicznych dotyczących zdrowia jamy ustnej,
 4. dysponowanie odpowiednią kadrą (co najmniej 1 samodzielny pracownik naukowy mający doświadczenie w  prowadzeniu badań epidemiologicznych dotyczących zdrowia jamy ustnej oraz 3 pracowników ze stopniem doktora nauk medycznych),
 5. doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych i promocji zdrowia.

Oferty będą oceniane według kryterium spełnia / nie spełnia.

Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2014 r. poz. 84, z późn. zm)

 

Uwaga!

 1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
 2.  Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
 3. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
 4. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie oraz na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających warunków formalnych, zawierających wskazanie braków i informację o  możliwości ich uzupełnienia w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej urzędu.
 5. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień braków formalnych decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
 6. Udzielanie wyjaśnień w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert oraz dotyczące treści oferty udzielane będą drogą elektroniczną po nadesłaniu zapytania na adres: dep-md@mz.gov.pl  z dopiskiem dotyczącym tematu korespondencji: konkurs ofert.
 7. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
 8. Oferty niespełniające warunków formalnych oraz warunku złożenia w zamkniętej kopercie podlegają odrzuceniu.

 

 

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę składa się w jednym egzemplarzu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w zamkniętej kopercie.

Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

Konkurs„Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016 – 2020” – w zakresie zadań na rok 2017

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2017 roku na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Matki i Dziecka,

ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

 

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry