Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

12.09.2016

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020 w zakresie interwencji: Utworzenie sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności

---

Menu

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 5 oraz art. 48b ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020 w zakresie interwencji: Utworzenie sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności, zwanego dalej „Programem”.

I. Cele główne Programu

Głównym celem Programu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności, m. in. poprzez utworzenie sieci co najmniej 16 referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności.

Do Programu w zakresie utworzenia sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności oraz udzielania kompleksowej diagnostyki niepłodności mogą przystąpić wybrane w drodze konkursu ofert (o którym mowa w art. 48 b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) podmioty lecznicze spełniające łącznie następujące wymagania:

 1. jest szpitalem klinicznym (szpital podmiotu leczniczego utworzonego przez uczelnię medyczną) lub instytutem badawczym (w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079 i 1311));
 2. zapewnia lekarzy specjalistów w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, endokrynologii, immunologii klinicznej, urologii, genetyki klinicznej, lekarzy z wiedzą o andrologii oraz położne, a także psychologów;
 3. prowadzi działalność z zakresu leczenia niepłodności co najmniej w następującym zakresie: poradnictwo medyczne, diagnozowanie przyczyn niepłodności, zachowawcze leczenie farmakologiczne, leczenie chirurgiczne;
 4. posiada wykwalifikowaną kadrę wykładowców z doświadczeniem w szkoleniu personelu medycznego;
 5. podejmie się pełnienia funkcji referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności oraz realizacji interwencji szkolenia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz położnych w zakresie zdrowia prokreacyjnego i standardów leczenia niepłodności oraz interwencji kompleksowej diagnostyki niepłodności.

Podmioty lecznicze spełniające powyższe wymagania będą mogły przystąpić do konkursu ofert zgłaszając swoje potrzeby na zakup dodatkowego sprzętu albo realizację inwestycji w zakresie określonym w Programie tak, aby mogły spełnić wszystkie wymagania stawiane dla ośrodka referencyjnego.

 

II. Kwota przewidziana na realizację zadania w latach 2016 – 2020: 59 947 964 zł (w tym 13 000 000 zł w 2016 r.)

 

III. Przedmiot konkursu ofert

Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej, pn. Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020, w zakresie interwencji: Utworzenie sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności.

 

IV. Wykaz składanych dokumentów

 1. Spis przedkładanych dokumentów.
 2. Dane identyfikujące Oferenta, złożone zgodnie ze wzorem określonym
  w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
 3. W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 36 i 49 ustawy z dnia 20 sierpnia
  1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 687, 996 i 1923, z ), wydruk, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa tej ustawy z Krajowego Rejestru Sądowego, zawierający dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień sporządzania oferty lub kopia innego, właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Oferenta.
 4. Numer wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.), a w przypadku, o którym mowa w art. 104 tej ustawy kopię zawiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, uwierzytelnioną przez osobę albo osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta, radcę prawnego albo adwokata.
 5. Plan rzeczowo – finansowy na lata 2016-2017 związany z realizacją zadania (sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do ogłoszenia), odrębnie na 2016 r. i 2017 r. opisujący w szczególności:
  1. rodzaj sprzętu, którego zakup planowany jest w ramach realizacji zadania objętego konkursem ofert,
  2. rodzaj inwestycji w środki trwałe, koniecznych do realizacji dla pełnienia funkcji referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności,
  3. harmonogram realizacji zadania objętego konkursem ofert,
  4. kalkulację kosztów wykonania zadania objętego konkursem ofert (w zaokrągleniu do pełnych złotych),
  5. deklarowany udział własny w realizacji zadań Programu (min. 20%) wyrażony zarówno kwotowo, jak i procentowo).
 6. Opis zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie zadania będącego przedmiotem konkursu ofert, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3, zawierający w szczególności:
  1. wykaz personelu medycznego, w tym: lekarzy specjalistów w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, endokrynologii, immunologii klinicznej, urologii, genetyki klinicznej, lekarzy z wiedzą o andrologii oraz położne, a także psychologów (wykaz ww. osób powinien być złożony wraz z podpisanymi imieniem i nazwiskiem oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( U. z 2016 r. poz. 922),
  2. informację o kompleksowości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,
  3. dane dotyczące doświadczenia w wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej związanych z diagnostyką i leczeniem niepłodności.
 7. Oświadczenia, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia, o:
  1. przychodach Oferenta z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskanych w poprzednim roku obrotowym,
  2. przychodach z działalności leczniczej z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne, uzyskanych w poprzednim roku obrotowym,
  3. przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju, co zadanie stanowiące przedmiot konkursu ofert, uwzględniające również działalność spółek względem Oferenta dominujących lub zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.1382, z późn. zm.),
  4. posiadaniu aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (ze wskazaniem okresu, na jaki umowa została zawarta; jednostki opłacające składkę w ratach zobowiązane są do dołączenia oświadczenia o opłaceniu rat; pozostałe zobowiązane są do podania terminu, w jakim składkę opłacono),
  5. posiadaniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w przedmiocie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności,
  6. zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
  7. prawdziwości danych zawartych w ofercie,
  8. prowadzeniu odrębnej ewidencji księgowej dla zadań realizowanych w ramach umowy w przypadku wyłonienia na realizatora zadania,
  9. prowadzeniu działalności z zakresu leczenia niepłodności co najmniej w następującym zakresie: poradnictwo medyczne, diagnozowanie przyczyn niepłodności, zachowawcze leczenie farmakologiczne, leczenie chirurgiczne,
  10. zobowiązanie do podjęcia się pełnienia funkcji referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności oraz realizacji interwencji szkolenia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz położnych w zakresie zdrowia prokreacyjnego i standardów leczenia niepłodności oraz interwencji kompleksowej diagnostyki niepłodności.
 8. Pełnomocnictwo do złożenia oferty i podpisywania dokumentów w imieniu Oferenta, w tym do podpisywania oświadczeń i załączników, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta (jeżeli dotyczy).

 V.Kryteria oceny merytorycznej

 1. Personel zajmujący się leczeniem niepłodności (0 – 20 pkt).
 2. Kompleksowość świadczeń (0 – 30 pkt.).
 3. Doświadczenie w wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej związanych z diagnostyką i leczeniem niepłodności – liczba wykonanych w 2015 r. następujących świadczeń (0 – 20 pkt.).
 4. Ocena dostępności geograficznej (0 – 5 pkt.).
 5. Ocena planu rzeczowo-finansowego (0, 20 lub 24 pkt.).

 VI. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w kopercie, opisanej – „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020 w zakresie interwencji: Utworzenie sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności dokumenty wymagane od Oferenta”. Z dopiskiem: „oferta konkursowa – nie otwierać”.

Koperta powinna być oznaczona w sposób pozwalający na zidentyfikowanie Oferenta,
a oferta trwale spięta (np. bindowanie, wpięcie w segregator, wpięcie w skoroszyt, grzbiet zaciskowy) i wszystkie strony oferty po kolei ponumerowane.

 

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2016 r., na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Matki i Dziecka
Miodowa 15; 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty w formie pisemnej do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia (godziny pracy urzędu: od pn. do pt., w godzinach 8.15 – 16.15).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 22-53-00-341 lub 22-53-00-378 1, od poniedziałku do piątku, w godz. 14.30-16.00.

Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.) i podlegają wyłączeniu od udostępniania innym podmiotom.

Oferty rozpatrywane będą zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 84, z późn. zm.).

 

UWAGA !!!

 1. Ogłaszający, zamieści na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert niespełniających tych warunków, zawierającą braki formalne oraz informacje o:
  1. 7-dniowym terminie, w którym Oferent może w formie pisemnej uzupełnić braki formalne; bieg terminu rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zamieszczenia listy w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia (art. 111 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodek cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 i 585));
  2. tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, a w przypadku niedotrzymania przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu;
 2. Ogłaszający zamieści na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia informację o terminie i zasadach uczestnictwa Oferentów w pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej;
 3. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołania konkursu ofert albo unieważnienia konkursu ofert.
 4. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołaniu konkursu ofert albo unieważnieniu konkursu ofert jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
 5. Wyjaśnienia w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert oraz w zakresie treści oferty, udzielane będą na pisemny wniosek Oferenta. Wniosek ten może zostać przesłany drogą elektroniczną bez obowiązku zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm.). Odpowiedź udzielona zostanie w takiej samej formie w jakiej przekazany zostanie wniosek.
 6. Przystąpienie do konkursu ofert nie jest uwarunkowane wpłaceniem lub zabezpieczeniem wpłaty wadium przez Oferenta.
 7. Ogłaszający zastrzega, że w przypadku Oferentów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, kryterium rozstrzygającym, będzie wysokość kwoty dofinansowania ministra właściwego do spraw zdrowia.
 8. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do częściowego uwzględnienia oferty (dotyczy wartości środków, o które zabiega Oferent).
 9. W sytuacji, o której mowa w pkt. 8, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert wybrani Oferenci prześlą bez osobnego wezwania do siedziby Ogłaszającego (na adres wskazany w treści niniejszego ogłoszenia), wykaz działań, jakie Oferenci planują podjąć w ramach przyznanych środków publicznych.
 10. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów na publiczne zaprezentowanie oferty. Niestawienie się, upoważnionego przedstawiciela Oferenta na to wezwanie, równoznaczne jest z wycofaniem oferty.
 11. Ogłaszający zastrzega, iż nie wszyscy Oferenci, którzy spełnią wymagania, mogą zostać uwzględnieni przy podziale środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania.

Pliki do pobrania:

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry