Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

20.10.2016

Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016 – 2020

---

Menu

Na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 5 oraz art. 48b ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej  pn. „Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016 – 2020”.

1. Cele programu:

Głównym celem programu jest wzrost poziomu świadomości społecznej na temat zaburzeń depresyjnych poprzez prowadzenie działań profilaktycznych, w tym w zakresie:

 • opracowania rekomendacji dotyczących zapobiegania, wczesnego wykrywania i leczenia depresji;
 • edukacji społeczeństwa w zakresie profilaktyki depresji za pomocą środków masowego przekazu;
 • profilaktyki depresji w wybranych grupach o podwyższonym ryzyku zachorowania.

2. Kwota przewidziana na realizację zadania: 200 000 zł w roku 2016

Kwoty na zadania wykraczające poza rok 2016 w wysokości maksymalnych kosztów jakie planuje pokryć Minister Zdrowia zaplanowane są w dokumencie programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016 – 2020”.  Wysokość środków na lata 2017 – 2020 może ulec zmianie, gdyż budżet na programy polityki zdrowotnej finansowane z rozdziału 85149 – Programy Polityki Zdrowotnej jest planowany na okres jednego roku. Wybrany w konkursie realizator, celem zawarcia z nim umowy na dany rok, zobowiązany będzie do przedłożenia Ministrowi Zdrowia szczegółowego harmonogramu zadań przewidzianych do realizacji w danym roku. Zawieranie umów, w tym również w zakresie finansowania zadań, będzie następowało po wejściu w życie przepisów ustawy budżetowej na dany rok.

3. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016 – 2020”  w zakresie następujących zadań:

1. w latach 2016 – 2017:

 • opracowania rekomendacji postępowania w zakresie zapobiegania, wykrywania i leczenia depresji, z uwzględnieniem depresji młodzieńczej, depresji poporodowej u kobiet w okresie postnatalnym oraz depresji u osób starszych (tzw. grupy ryzyka); rekomendacje powinny zawierać przykłady dobrych praktyk z innych krajów,
 • zgromadzenia danych i przeprowadzenia analizy w zakresie skutecznych metod zapobiegania, wykrywania i leczenia depresji, za szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka oraz do przedstawienia Ministrowi Zdrowia raportu z wynikami przeprowadzonej analizy,
 • udostępnienia Ministrowi Zdrowia rekomendacji, o których mowa w lit. a co najmniej w formie plików pdf do pobrania,
 • opracowania i przekazania Ministrowi Zdrowia treści, które zostaną wykorzystane w kampanii edukacyjno-informacyjnej, realizowanej w ramach Programu.

2. w latach 2017 – 2019:

 • opracowania rekomendacji postępowania w zakresie zapobiegania, wykrywania i leczenia depresji; rekomendacje powinny zawierać przykłady dobrych praktyk  z innych krajów,
 • monitorowania efektów przeprowadzonych działań w Programie, tj. co najmniej monitorowania i ewaluacji efektów kampanii informacyjno–edukacyjnej, działalności wybranych placówek edukacyjnych i placówek systemu opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki depresji w wybranych grupach ryzyka,
 • udostępniania, wyłonionym przez Ministra Zdrowia kolejnym realizatorom zadań Programu oraz przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia, wersji elektronicznej (w formie plików pdf do pobrania) rekomendacji, o których mowa w pkt.1 lit a oraz w pkt. 2 lit. a.

3. w roku 2020:

 • dokonania ewaluacji końcowej Programu obejmującej wszystkie interwencje zaplanowane w Programie i przedłożenie Ministrowi Zdrowia raportu ewaluacyjnego w odniesieniu do wskaźników monitorowania oczekiwanych efektów opisanych w dokumencie Programu, przy czym raport ewaluacyjny realizator zobowiązany będzie przedłożyć do 15 stycznia 2021 r.,
 • wskazania Ministrowi Zdrowia 10 najaktywniejszych podmiotów realizujących profilaktykę depresji.

4. w latach 2016 – 2020:

 • przedstawiania Ministrowi Zdrowia kwartalnych sprawozdań z realizacji zadań objętych umowami,
 • przedstawienia Ministrowi Zdrowia do 15 stycznia każdego roku raportu rocznego zawierającego analizę stopnia realizacji działań podjętych w roku poprzednim w odniesieniu do wskaźników monitorowania oczekiwanych efektów opisanych w dokumencie Programu, przy czym raport za rok 2020 realizator zobowiązany będzie przedłożyć do 15 stycznia 2021 r.

 

Realizatorem Programu może być podmiot leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.).

Wypracowane rekomendacje powinny być skonsultowane z Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym i Radą ds. Zdrowia Psychicznego.

Całość praw autorskich związana z realizacją Programu będzie przedmiotem regulacji umownej. Jednocześnie, wybrany realizator będzie obowiązany do przedstawienia w ofercie narzędzi, umożliwiających monitorowanie efektów przeprowadzonych w ramach Programu działań.

4. Lista wymagań formalnych

 1. Spis przedkładanych dokumentów.
 2. Dane identyfikujące Oferenta, złożone na wzorze określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
 3. W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 36 i 49 ustawy z dnia 20 sierpnia
  1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142, z późn. zm.), wydruk, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa tej ustawy z Krajowego Rejestru Sądowego, zawierający dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień sporządzania oferty lub kopia innego, właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Oferenta.
 4. W przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą wydruk z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.), a w przypadku, o którym mowa w art. 104 tej ustawy kopię zawiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, uwierzytelnioną przez osobę albo osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta, radcę prawnego albo adwokata.
 5. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, oświadczenie o uzyskaniu wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) albo o dacie złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Pełnomocnictwo do złożenia oferty i podpisywania dokumentów w imieniu Oferenta, w tym do podpisywania oświadczeń i załączników, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta (jeżeli dotyczy).
 7. Złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia, oświadczenia o:
 • zapoznaniu się z treścią ogłoszenia;
 • prawdziwości danych zawartych w ofercie;
 • przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju, co zadanie stanowiące przedmiot konkursu, uwzględniające również działalność spółek względem Oferenta dominujących lub zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382);
 • przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskanych w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne uzyskanych w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • posiadaniu aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.);
 • posiadaniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w przedmiocie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie objętym przedmiotem konkursu ofert, tj. profilaktyce i leczeniu zaburzeń psychicznych, w tym zachowań depresyjnych;
 • liczbie stron w ofercie;
 • zgodzie na prowadzenie kontroli i udostępnianie dokumentów umożliwiających weryfikacje podanych w ofercie danych;
 • prowadzeniu odrębnej ewidencji księgowej dla zadań realizowanych w ramach umowy w przypadku wyłonienia na realizatora zadania.

8. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 do ogłoszenia.

9. Oferta realizacji przedmiotu konkursu ofert wraz z planem rzeczowo – finansowym (osobno na każdy rok), według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ogłoszenia zawierająca w szczególności:

 • liczbę czynności w ramach zadań, do realizacji których zobowiąże się realizator programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016 – 2020”;
 • harmonogram realizacji zadań;
 • kalkulację kosztów wykonania zadania objętego konkursem (w zaokrągleniu do pełnych złotych), w szczególności uwzględniającą liczbę i koszty jednostkowe świadczeń (rzeczowych i usługowych), wraz z opisem czynności niezbędnych do wykonania zadania ze wskazaniem, które czynności wykonywane będą przez oferenta (jego pracowników), a które przez osoby trzecie;
 • planowany udział własny w realizacji zadań;

10. Informacja o prowadzonej działalności (opis zasobów Oferenta), zawierająca w szczególności:

 • Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w realizacji programów polityki zdrowotnej oraz zadań będących przedmiotem programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016 – 2020” złożone na wzorze określonym w załączniku nr 4 do ogłoszenia.
 • Informację o specjalistach współpracujących z oferentem w zakresie realizacji zadań będących przedmiotem programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016 – 2020”, łącznie z oświadczeniem o zapewnieniu współpracy ze specjalistami – interdyscyplinarną kadrą wyspecjalizowaną w profilaktyce i leczeniu zaburzeń psychicznych, w tym zachowań depresyjnych przez cały okres realizacji Programu, złożone na wzorze określonym w załączniku nr 5 do ogłoszenia wraz z oświadczeniami (każdej z wymienionych w załączniku osób) o zgodzie na przetwarzanie  danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)  Oferent powinien wykazać współpracę  co najmniej z jednym specjalistą w zakresie psychiatrii, zdrowia publicznego, psychologii albo psychologii klinicznej oraz pedagogiki szkolnej.
 • Informacja na temat posiadanego doświadczenia w przygotowywaniu i prowadzeniu ogólnokrajowych badań epidemiologicznych dotyczących zdrowia psychicznego – zgodnie z tabelą w załączniku nr 6.
 • Informacja na temat posiadanego doświadczenia w edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz podmiotów związanych z problematyką Programu – zgodnie z tabelą w załączniku nr 7.
 • wykaz przedstawiający dorobek, wynikający z wykonywania badań naukowych i zadań wdrożeniowych, które stanowią przedmiot Programu – zgodnie z tabelą w załączniku nr 8.

 5. Kryteria oceny

Kryterium Wartość punktowa
wagi
1 Doświadczenie w realizacji programów polityki zdrowotnej oceniane na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 4 do ogłoszenia 0-10
2 Dysponowanie interdyscyplinarną kadrą wyspecjalizowaną
w profilaktyce i leczeniu zaburzeń psychicznych, w tym zachowań depresyjnych oceniane na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 5 do ogłoszenia
0-30
3 Doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu ogólnokrajowych badań epidemiologicznych dotyczących zdrowia psychicznego oceniane na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 6 do ogłoszenia 0-20
4 Doświadczenie w edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz podmiotów związanych z problematyką Programu oceniane
na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 7 do ogłoszenia
0-20
5 Dorobek, wynikający z wykonywania badań naukowych i zadań wdrożeniowych, które stanowią przedmiot Programu oceniany na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 8 do ogłoszenia 0-20

Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia       2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 84, z późn. zm.).

Uwaga!

 1. Ogłaszający, zamieści na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert niespełniających tych warunków, zawierającą braki formalne oraz informacje:
 • o 7 dniowym terminie, w którym Oferent może w formie pisemnej uzupełnić braki formalne; bieg terminu rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zamieszczenia listy w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia (art. 111 § 2 Kodeksu cywilnego);
 • o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, a w przypadku niedotrzymania przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu;
 1. Ogłaszający zamieści na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia informację o terminie i zasadach uczestnictwa Oferentów w pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej;
 2. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
 3. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołaniu konkursu albo unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę administracyjną ministra właściwego do spraw zdrowia.
 4. Wyjaśnienia w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert oraz w zakresie treści oferty, udzielane będą na pisemny wniosek jednostki/Oferenta. Wniosek, o którym mowa powyżej może zostać przesłany drogą elektroniczną bez obowiązku zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm.). Odpowiedź na wniosek udzielona zostanie w ww. formie.
 5. Przystąpienie do postępowania konkursowego nie jest uwarunkowane wpłaceniem/ zabezpieczeniem wpłaty wadium przez Oferenta.
 6. Ogłaszający zastrzega, że w przypadku Oferentów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, kryterium rozstrzygającym będzie kryterium ceny.
 7. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do częściowego uwzględnienia oferty konkursowej (dotyczy wartości środków, o które zabiega Oferent).
 1. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów na publiczne zaprezentowanie oferty. Niestawienie się upoważnionego przedstawiciela Oferenta na to wezwanie równoznaczne jest z wycofaniem oferty.
 2. W sytuacji, o której mowa w pkt 8, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu Oferenci wskazani jako wybrani realizatorzy prześlą bez osobnego wezwania do siedziby Ogłaszającego ( na adres wskazany w treści niniejszego ogłoszenia), wykaz działań jakie oferenci planują podjąć w ramach przyznanych środków publicznych.
 3. Ogłaszający zastrzega, iż nie wszyscy Oferenci, którzy spełnili wymagania stawiane Oferentom, mogą zostać uwzględnieni przy podziale środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania.

 6. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, opisanej – „Konkurs – Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016 – 2020– dokumenty wymagane od Oferenta”.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 4 listopada 2016 r., na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Polityki Zdrowotnej

Miodowa 15; 00-952 Warszawa

Koperta powinna zostać oznaczona w sposób pozwalający na zidentyfikowanie Oferenta. Zawartość koperty powinna być trwale spięta (np. bindowanie, segregator, skoroszyt, grzbiet zaciskowy).

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty w formie pisemnej do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia (godziny pracy urzędu: od pn. do pt., w godzinach 8.15 – 16.15).

Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.) i podlegają wyłączeniu od udostępniania innym podmiotom.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry