Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

25.08.2016

Konkurs ofert na wybór realizatora programu w zakresie zadań dotyczących przygotowania do przeszczepienia autologicznych hodowanych komórek chrząstki, naskórka lub przeszczepów kości czaszki pobranych od żywych dawców lub allogenicznych przeszczepów ścięgien i łąkotek pobranych od osób zmarłych

---

Menu

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 ust.1 i ust. 5 oraz 48b ust.1-4 i ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór w roku 2016 realizatora lub realizatorów programu wieloletniego realizowanego na zasadach przewidzianych dla programów polityki zdrowotnej pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadań dotyczących przygotowania do przeszczepienia autologicznych hodowanych komórek chrząstki, naskórka lub przeszczepów kości czaszki pobranych od żywych dawców lub allogenicznych przeszczepów ścięgien i łąkotek pobranych od osób zmarłych.

 I. Cel zadania:

Zgodnie z postanowieniami Programu, zawartymi w rozdziale VI Zadania Programu finansowane z budżetu państwa, punkt 2. Zadania Finansowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia za pośrednictwem Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, zadanie realizuje cel zawarty w rozdziale III cz. 3.1 pkt 6 – Wdrażanie nowych rodzajów przeszczepienia narządów, komórek i tkanek oraz rozwój programów przeszczepienia w grupach biorców o podwyższonym ryzyku w celu poprawy wyników leczenia transplantacyjnego.

II. Kwota przeznaczona w roku 2016 na zadania przygotowania do przeszczepienia:

 1. autologicznych hodowanych komórek chrząstki – 100 000,00 zł,
 2. autologicznych hodowanych komórek naskórka – 800 000,00 zł,
 3. allogenicznych ścięgien i łąkotek pobranych od dawców zmarłych – 100 000,00 zł,
 4. autologicznych kości czaszki pobranych od żywych dawców – 50 000,00 zł.

 III. Przedmiot konkursu:

Wybór realizatora/realizatorów zadań Programu w 2016 roku, w zakresie: przygotowania do przeszczepienia:

 1. autologicznych hodowanych komórek chrząstki lub
 2. autologicznych hodowanych komórek naskórka lub
 3. allogenicznych ścięgien i łąkotek pobranych od dawców zmarłych lub
 4. autologicznych kości czaszki pobranych od żywych dawców.

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej, w zakresie jednego lub większej liczby z ww. zadań.

 IV. Lista wymaganych dokumentów.

 1. Spis przedkładanych dokumentów.
 2. Dane identyfikujące oferenta złożone na wzorze określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
 3. W przypadku podmiotów o których mowa w art. 36 i 49 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142, z późn. zm.), wydruk[1], o którym mowa w art. 4 ust. 4aa tej ustawy, z Krajowego Rejestru Sądowego, zawierający dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień sporządzenia oferty.
 4. W przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą, numer wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.), zaś w przypadku, o którym mowa w art. 104 tej ustawy, kopię zawiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, uwierzytelnioną przez osobę albo osoby uprawnione do reprezentacji oferenta, radcę prawnego albo adwokata.
 5. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, oświadczenie o uzyskaniu wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) albo o dacie złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Pełnomocnictwo do złożenia oferty i podpisywania dokumentów w imieniu oferenta, w tym do podpisywania oświadczeń i załączników, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta, złożone na formularzu określonym w załączniku nr 6 (jeżeli dotyczy).
 7. Oświadczenie o posiadaniu pozwolenia Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, z późn. zm.), w zakresie objętym przedmiotem konkursu.
 8. Złożone na formularzu określonym w załączniku nr 2 oświadczenia o:
  1. zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
  2. prawdziwości danych zawartych w ofercie;
  3. przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju, co zadanie stanowiące przedmiot konkursu, uwzględniające również działalność spółek względem oferenta dominujących lub zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, z późn. zm.);
  4. liczbie stron w ofercie;
  5. posiadaniu aktualnej umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
  6. znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania
   i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy;
  7. tym, że przygotowywane w ramach zadania Programu autologiczne hodowane komórki chrząstki, naskórka lub przeszczepy kości czaszki pobranych od żywych dawców, allogeniczne przeszczepy ścięgien i łąkotek pobranych od osób zmarłych będą udostępniane nieodpłatnie podmiotom leczniczym, które zawarły z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakty na specjalistyczne leczenie pacjentów wymagających stosowania ww. komórek lub tkanek przygotowanych do przeszczepienia.
 9. Oferta realizacji zadania Programu, zawierająca plan kontynuacji przygotowywania do przeszczepienia, określona w załączniku nr 3, zawierająca w szczególności:
  1. plan rzeczowo – finansowy na rok 2016
  2. informacje dotyczące oferowanej liczby procedur w roku 2016,
  3. liczbę dotychczas wykonanych procedur,
  4. liczbę przygotowanych i faktycznie dystrybuowanych hodowanych komórek chrząstki lub naskórka oraz ścięgien i łąkotek pobranych od dawców zmarłych lub płatów kostnych czaszki pobranych od żywych dawców.
  5. harmonogram realizacji zadania Programu,
  6. kalkulację kosztów wykonania zadań Programu, w szczególności uwzględniającą ilości i koszty jednostkowe świadczeń (rzeczowych i usługowych), wraz z opisem czynności niezbędnych do wykonania zadania ze wskazaniem, które czynności wykonywane będą przez oferenta (jego pracowników), a które przez osoby trzecie.
  7. planowany udział własny w realizacji zadania w %.
 10. Opis zasobów oferenta, zapewniających prawidłowe wykonanie zadań Programu w zakresie objętym konkursem, w szczególności:
  1. informacja o sprzęcie wysokospecjalistycznym zapewniającym realizację zadania będącego przedmiotem konkursu, złożona na wzorze określonym w załączniku nr 5,
  2. wykaz specjalistycznej kadry bezpośrednio zaangażowanej w realizację wykonania zadania w zakresie przygotowywania do przeszczepienia autologicznych hodowanych komórek chrząstki, naskórka lub przeszczepów kości czaszki pobranych od żywych dawców, allogenicznych przeszczepów ścięgien i łąkotek pobranych od osób zmarłych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, z późn. zm.), złożony na wzorze określonym w załączniku nr 4, wraz z oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.).
 11. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez Oferenta.

 V. W ocenie merytorycznej ogłaszający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 1. Koszt przygotowania do przeszczepienia autologicznych hodowanych komórek chrząstki, naskórka lub przeszczepów kości czaszki pobranych od żywych dawców lub allogenicznych przeszczepów ścięgien i łąkotek pobranych od osób zmarłych –
  0 – 40 pkt.

Liczba punktów = Cmin/Cn x 40

Cmin – najniższy  zaoferowany przez oferentów łączny koszt wykonania zadania stanowiącego przedmiot konkursu

Cnłączny koszt wykonania zadania stanowiącego przedmiot konkursu wskazany w ofercie

2. Ocena planowanej liczby procedur- 0 – 20- pkt.

Liczba punktów = Mmax /Mn x 40  x 20

Mmax    –   największa liczba oferowanych procedur przedstawiona przez oferentów

Mn       –   liczba oferowanych procedur przedstawionych w ocenianej ofercie

3. Ocena liczby procedur dotychczas wykonanych- 0 – 25 pkt.

Liczba punktów za liczbę wykonanych procedur = N n / N max x 25

N max   –   najwyższa liczba wykonanych procedur wykazana przez oferentów

N n      –   liczba wykonanych procedur przedstawionych w ocenianej ofercie

4. Ocena liczby przygotowanych i faktycznie dystrybuowanych hodowanych komórek chrząstki/naskórka/ścięgien i łąkotek pobranych od dawców zmarłych/płatów kostnych czaszki pobranych od żywego dawcy- 0 – 20 pkt.

Liczba punktów za liczbę wykonanych procedur = Pn / Pmax x 20

P max    –   najwyższa liczba wykonanych procedur wykazana przez oferentów

P n       –   liczba wykonanych procedur przedstawionych w ocenianej ofercie

 

5. Ocena posiadanego wyposażenia i sprzętu wysokospecjalistycznego – 0 – 10 pkt.

6. Ocena planowanego wkładu własnego w realizację zadania – 0 – 5 pkt.

 

Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki  zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2014 r. poz. 84, z późn. zm.).

 

Termin, sposób i miejsce składania ofert:

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zamkniętej, nienaruszonej kopercie.

Koperta powinna być opisana w sposób następujący: „Konkurs na wybór realizatora zadania programu wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadań dotyczących przygotowania do przeszczepienia autologicznych hodowanych komórek chrząstki, naskórka lub przeszczepów kości czaszki pobranych od żywych dawców lub allogenicznych przeszczepów ścięgien i łąkotek pobranych od osób zmarłych.”. Koperta powinna zostać oznaczona w sposób pozwalający na zidentyfikowanie oferenta.

Zawartość koperty powinna być trwale spięta np. skoroszyt, bindowanie, zszywacz.

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 9 września 2016 r.  na adres:

Ministerstwo Zdrowia,

Departament Polityki Zdrowotnej,

Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

 

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia (godziny pracy urzędu 8:15-16:15).

Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.) podlegają wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.

 

Uwaga!

 

 1. Ogłaszający zamieści na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert niespełniających tych warunków, zawierające wskazanie braków formalnych oraz informacje:
  1. o 7 dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może w formie pisemnej uzupełnić braki formalne, którego bieg rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zamieszczenia listy w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z art. 111 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.);
  2. o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu, obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
 2. Ogłaszający zamieści na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia informację o terminie i zasadach uczestnictwa oferentów w pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej.
 3. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
 4. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołaniu konkursu albo unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę administracyjną ministra właściwego do spraw zdrowia.
 5. Udzielanie wyjaśnień w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert oraz w zakresie treści oferty udzielane będą na pisemny wniosek. Wniosek ten może zostać przesłany drogą elektroniczną bez obowiązku zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262). Odpowiedź na wniosek udzielona zostanie w takiej samej formie.
 6. Przystąpienie do postępowania konkursowego nie jest uwarunkowane wpłaceniem/ zabezpieczeniem wpłaty wadium przez oferenta.
 7. Ogłaszający zastrzega, że w  przypadku oferentów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, kryterium rozstrzygającym będzie kryterium koszt przygotowania do przeszczepienia autologicznych hodowanych komórek chrząstki, naskórka lub przeszczepów kości czaszki pobranych od żywych dawców lub allogenicznych przeszczepów ścięgien i łąkotek pobranych od osób zmarłych.
 8. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do częściowego uwzględnienia oferty konkursowej w przypadku ograniczenia wysokości środków finansowych zarezerwowanych na realizację przedmiotu konkursu.
 9. W sytuacji, o której mowa w pkt 8, Ogłaszający informuje oferentów umieszczając na stronie internetowej informację o konieczności wskazania przez nich,
  w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursowym, działań jakie oferenci planują podjąć w ramach przyznanych środków publicznych.
 10. Ogłaszający zastrzega, iż w przypadku dużej liczby oferentów, nie wszyscy oferenci, którzy spełnili wymagania ogłoszenia konkursowego, mogą zostać uwzględnieni przy podziale środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania.

[1] „Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, o których mowa w ust. 3 [tj. odpisami – przyp. MZ], jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze.”

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry