Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

05.07.2016

Konkurs na wybór realizatora programu w zakresie zadania dotyczącego pozyskiwania i badań HLA potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku

---

Menu

Na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 5 oraz art. 48b ust. 1-4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór w roku 2016 realizatora lub realizatorów programu wieloletniego realizowanego na zasadach przewidzianych dla programów polityki zdrowotnej pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnejw zakresie zadania dotyczącego pozyskiwania i badań HLA potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku.

I. Cel zadania:

Zadanie realizuje cel zawarty w rozdziale III cz. 3.2 ust. 2 – Zwiększenie w okresie realizacji Programu liczby potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku o co najmniej 300 % do zakończenia Programu w stosunku do liczby potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku w polskich rejestrach na koniec 2009 roku oraz rozwój publicznych i niepublicznych rejestrów niespokrewnionych dawców krwi pępowinowej.

II. Kwota przewidziana na realizację zadania: 5 230 000,00 zł.

Ogłaszający zastrzega, że maksymalne dofinansowanie do 1 procedury w ramach środków przeznaczonych na realizację zadania będzie wynosiło 315,00 zł.

III. Przedmiot konkursu:

Wybór realizatora/realizatorów Programu w 2016 roku, w zakresie pozyskiwania i badania metodą genetyczną HLA I i II klasy (A, B, C, DRB1 i DQB1 – z uzyskaniem wyniku na poziomie co najmniej pośredniej rozdzielczości) potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku.

IV. Lista wymaganych dokumentów.

 1. Spis przedkładanych dokumentów wraz ze wskazaniem liczby stron poszczególnych dokumentów.
 2. Dane identyfikujące oferenta złożone na wzorze określonym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. W przypadku podmiotów, o których mowa w 36 i 49 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142, z późn. zm.), wydruk [1],
  o którym mowa w art. 4 ust. 4aa tej ustawy, z Krajowego Rejestru Sądowego, zawierający dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień sporządzenia oferty.
 4. W przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą, numer wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.), zaś w przypadku, o którym mowa w art. 104 tej ustawy, kopię zawiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, uwierzytelnioną przez osobę albo osoby uprawnione do reprezentacji oferenta, notariusza, radcę prawnego albo adwokata.
 5. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, oświadczenie o uzyskaniu wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa
  w art. 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) albo o dacie złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Pełnomocnictwo do złożenia oferty i podpisywania dokumentów w imieniu oferenta, w tym do podpisywania oświadczeń i załączników, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta, złożone na formularzu określonym w załączniku nr 2 (jeżeli dotyczy).
 7. Złożone na formularzu określonym w załączniku nr 3 oświadczenia o:
  1. zapoznaniu się z treścią ogłoszenia;
  2. prawdziwości danych zawartych w ofercie;
  3. przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju, co zadanie stanowiące przedmiot konkursu, uwzględniające również działalność spółek względem oferenta dominujących lub zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.1382, z późn. zm.);
  4. liczbie stron w ofercie;
  5. oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
  6. znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy;
  7. przetwarzaniu danych, o których mowa w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, z późn. zm.) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.).
 8. Zobowiązanie do przebadania wszystkich próbek badań potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku pobranych do 30 listopada 2016 r. i przekazania danych osobowych dawców oraz wyników oznaczeń HLA do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, złożone na formularzu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
 9. Złożone na formularzu określonym w załączniku nr 5 do niniejszego ogłoszenia, zobowiązanie do:
  • pokrycia z własnych środków oferowanych badań w celu zwiększenia poziomu rozdzielczości i rozszerzenia zakresu oznaczeń HLA potencjalnych dawców (we wskazanej w zobowiązaniu liczbie) do standardów HLA – A, B, C, DRB1, DQB1 na poziomie pośredniej rozdzielczości, których wyniki zostały już przekazane do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej i uwidocznione w światowej bazie Bone Marrow Donors Worldwide oraz przekazania wyników tych badań do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej;
  • pokrycia z własnych środków kosztów oznaczeń HLA potencjalnych dawców (we wskazanej w zobowiązaniu liczbie) w standardzie co najmniej HLA – A, B, C, DRB1, DQB1 na poziomie pośredniej rozdzielczości oraz przekazania danych osobowych tych dawców wraz z wynikami HLA do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej;
  • pokrycia z własnych środków kosztów oferowanych badań w celu zwiększenia poziomu rozdzielczości i rozszerzenia zakresu oznaczeń HLA potencjalnych dawców (we wskazanej w zobowiązaniu liczbie) do standardów co najmniej HLA – A, B, C, DRB1, DQB1 na poziomie wysokiej rozdzielczości, których wyniki zostały już przekazane do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej i uwidocznione w światowej bazie Bone Marrow Donors Worldwide oraz przekazania wyników tych badań do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej;
  • pokrycia z własnych środków kosztów oznaczeń HLA potencjalnych dawców (we wskazanej w zobowiązaniu liczbie) w standardzie co najmniej HLA – A, B, C, DRB1, DQB1 na poziomie wysokiej rozdzielczości oraz przekazania danych osobowych tych dawców wraz z wynikami HLA do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej;

– w trakcie obowiązywania umowy na realizację zadania.

 1. Złożone na formularzu określonym w załączniku nr 6 do niniejszego ogłoszenia zobowiązanie do przekazania do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej danych dawców, których badania wykonywane były na koszt własny w terminie określonym w zobowiązaniu.
 2. Złożone na formularzu określonym w załączniku nr 7 do niniejszego ogłoszenia, oświadczenie w przedmiocie zobowiązania do przekazywania w trakcie obowiązywania umowy na realizację zadania danych pozyskanych dawców oraz uzyskanych wyników badań HLA do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku
  i Krwi Pępowinowej przez automatyczne łącza WebService, w porozumieniu i na zasadach określonych przez Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant”.
 3. Kopia pozwolenia Ministra Zdrowia na czynności polegające na pozyskiwaniu potencjalnych dawców allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, z późn. zm.).
 4. Oferta realizacji zadania, zawierająca wykaz i zakres wykonywanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz działań projektowanych w ramach realizacji zadania na wzorze określonym w załączniku nr 8,
 5. Plan rzeczowo- finansowy złożony na wzorze określonym w załączniku nr 9, zawierający w szczególności:
  1. szacunkową liczbę rekrutacji oraz badań metodą genetyczną HLA I i II klasy (A, B, C, DRB1 i DQB1 – z uzyskaniem wyniku co najmniej na poziomie pośredniej rozdzielczości) potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku;
  2. cenę jednostkową badania metodą genetyczną HLA I i II klasy (A, B, C, DRB1 i DQB1 z uzyskaniem wyniku co najmniej na poziomie pośredniej rozdzielczości)
  3. harmonogram realizacji zadań (w formie tabelarycznej);
  4. kalkulację kosztów wykonania zadania będącego przedmiotem konkursu (w zaokrąglaniu do pełnych złotych), w szczególności uwzględniającą liczbę i koszty jednostkowe świadczeń (rzeczowych i usługowych), wraz z opisem czynności niezbędnych do wykonania zadania ze wskazaniem, które czynności wykonywane będą przez oferenta (jego pracowników), a które przez osoby trzecie;
  5. planowany udział własny w realizacji zadania w % (w zakresie pkt 1 i 2 w cz. V).
 6. Opis zasobów oferenta, zapewniających prawidłowe wykonanie zadań w zakresie objętym konkursem, w szczególności informacja o zasobach oferenta (sprzęt wysokospecjalistyczny) zapewniających realizację zadania będącego przedmiotem konkursu złożona na wzorze określonym w załączniku nr 10.
 7. Wykaz specjalistycznej kadry bezpośrednio zaangażowanej w realizację wykonania zadania w zakresie pozyskiwania i badań metodą genetyczną HLA I i II klasy (A, B, C, DRB1 i DQB1- z uzyskaniem wyniku co najmniej na poziomie pośredniej rozdzielczości) potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, z późn. zm.) złożony na wzorze określonym w załączniku nr 11 wraz z oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.).
 8. Wykazanie doświadczenia w zakresie pozyskiwania oraz wykonywania badań metodą genetyczną HLA I i II klasy potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku łącznie z opisem metody wykonania badania i rodzajem stosowanych odczynników i możliwej do uzyskania ich rozdzielczości oraz liczbą wykonanych rekrutacji i badań, złożone na wzorze określonym w załączniku nr 12.
 9. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta.

V. W ocenie merytorycznej ogłaszający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 1. Liczba możliwych do wykonania w trakcie realizacji zadania rekrutacji i badań metodą genetyczną HLA I i II klasy (A, B, C, DRB1 i DQB1 – z uzyskaniem wyniku co najmniej na poziomie pośredniej rozdzielczości) potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku: 0-25 pkt.

Liczba punktów =   Mn / Mmax * 25

Mn – szacunkowa liczba możliwych do wykonania w trakcie realizacji zadania rekrutacji i badań metodą genetyczną HLA I i II klasy (A, B, C, DRB1 i DQB1- z uzyskaniem wyniku co najmniej na poziomie pośredniej rozdzielczości) potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku, wskazana przez oferenta

M max        – największa wskazana przez oferentów szacunkowa liczba możliwych do wykonania w trakcie realizacji zadania rekrutacji i badań metodą genetyczną HLA I i II klasy (A, B, C, DRB1 i DQB1- z uzyskaniem wyniku co najmniej na poziomie pośredniej rozdzielczości) potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku.

 

 1. Planowany udział własny w realizacji zadania w % – 0-10 pkt.
 1. Liczba oferowanych do wykonania badań w celu zwiększenia poziomu rozdzielczości i rozszerzenia zakresu oznaczeń HLA potencjalnych dawców do standardów HLA – A, B, C, DRB1, DQB1 na poziomie pośredniej rozdzielczości, których wyniki zostały już przekazane do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej i uwidocznione w światowej bazie Bone Marrow Donors Worldwide oraz przekazania wyników tych badań do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej – 0-10 pkt.

Liczba punktów = Mn/M max   * 10

Mn – liczba oferowanych do wykonania badań w celu zwiększenia poziomu rozdzielczości i rozszerzeniu zakresu oznaczeń HLA potencjalnych dawców do standardów HLA – A, B, C, DRB1, DQB1 na poziomie pośredniej rozdzielczości, których wyniki zostały już przekazane do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej i uwidocznione w światowej bazie Bone Marrow Donors Worldwide oraz przekazania wyników tych badań do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, wskazana przez oferenta

M max        – największa wskazana przez oferentów oferowana liczba badań w celu zwiększenia poziomu rozdzielczości i rozszerzeniu zakresu oznaczeń HLA potencjalnych dawców do standardów HLA – A, B, C, DRB1, DQB1 na poziomie pośredniej rozdzielczości, których wyniki zostały już przekazane do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej i uwidocznione w światowej bazie Bone Marrow Donors Worldwide oraz przekazania wyników tych badań do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.

 

 1. Liczba oferowanych do wykonania oznaczeń HLA potencjalnych dawców w standardzie co najmniej HLA – A, B, C, DRB1, DQB1 na poziomie pośredniej rozdzielczości oraz przekazania danych osobowych tych dawców wraz z wynikami HLA do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej– 0-10 pkt.

 

Liczba punktów =  Mn / M max * 10

Mn – liczba oferowanych do wykonania oznaczeń HLA potencjalnych dawców w standardzie co najmniej HLA – A, B, C, DRB1, DQB1 na poziomie pośredniej rozdzielczości oraz przekazania danych osobowych tych dawców wraz z wynikami HLA do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowe, wskazana przez oferenta.

M max        – największa wskazana przez oferentów liczba oznaczeń HLA potencjalnych dawców w standardzie co najmniej HLA – A, B, C, DRB1, DQB1 na poziomie pośredniej rozdzielczości oraz przekazania danych osobowych tych dawców wraz z wynikami HLA do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

 

 1. Liczba oferowanych do wykonania badań w celu zwiększenia poziomu rozdzielczości i rozszerzenia zakresu oznaczeń HLA potencjalnych dawców do standardów HLA – A, B, C, DRB1, DQB1 na poziomie wysokiej rozdzielczości, których wyniki zostały już przekazane do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej i uwidocznione w światowej bazie Bone Marrow Donors Worldwide oraz przekazania wyników tych badań do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej – 0-10 pkt.

 

Liczba punktów = Mn / M max * 10

Mn – liczba oferowanych do wykonania badań w celu zwiększenia poziomu rozdzielczości
i rozszerzenia zakresu oznaczeń HLA potencjalnych dawców do standardów HLA – A, B, C, DRB1, DQB1 na poziomie wysokiej rozdzielczości, których wyniki zostały już przekazane do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej i uwidocznione w światowej bazie Bone Marrow Donors Worldwide oraz przekazania wyników tych badań do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, wskazana przez oferenta

M max        – największa wskazana przez oferentów liczba oferowanych do wykonania badań
w celu zwiększenia poziomu rozdzielczości i rozszerzenia zakresu oznaczeń HLA potencjalnych dawców do standardów HLA – A, B, C, DRB1, DQB1 na poziomie wysokiej rozdzielczości, których wyniki zostały już przekazane do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej i uwidocznione
w światowej bazie Bone Marrow Donors Worldwide oraz przekazanie wyników tych badań do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.

 

 1. Liczba oferowanych do wykonania oznaczeń HLA potencjalnych dawców w standardzie co najmniej HLA – A, B, C, DRB1, DQB1 na poziomie wysokiej rozdzielczości oraz przekazania danych osobowych tych dawców wraz z wynikami HLA do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej– 0-10 pkt.

 

Liczba punktów = Mn /  M max * 10

Mn – liczba oferowanych do wykonania oznaczeń HLA potencjalnych dawców w standardzie co najmniej HLA – A, B, C, DRB1, DQB1 na poziomie wysokiej rozdzielczości oraz przekazania danych osobowych tych dawców wraz z wynikami HLA do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, wskazana przez oferenta.

M max        – największa wskazana przez oferentów liczba oferowanych do wykonania oznaczeń HLA potencjalnych dawców (we wskazanej w zobowiązaniu liczbie) w standardzie co najmniej HLA – A, B, C, DRB1, DQB1 na poziomie wysokiej rozdzielczości oraz przekazania danych osobowych tych dawców wraz z wynikami HLA do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.

 

Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej
(Dz. Urz. Min. Zdr. 2014 r. poz. 84, z późn. zm).

 

VI. Termin, sposób i miejsce składania ofert:

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zamkniętej, nienaruszonej kopercie.

Koperta powinna być opisana w sposób następujący: „Konkurs na wybór realizatora zadania programu wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie pozyskiwania i badań HLA potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku”.

Koperta powinna zostać oznaczona w sposób pozwalający na zidentyfikowanie oferenta.

Zawartość koperty powinna być trwale spięta np. skoroszyt, bindowanie, zszywacz.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca 2016 r. , na adres:

 

Ministerstwo Zdrowia,

Departament Polityki Zdrowotnej,

Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

 

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia (godziny pracy urzędu 8:15-16:15).

Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.) i podlegają wyłączeniu od udostępniania innym podmiotom.

 

Uwaga!

 1. Ogłaszający zamieści na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert niespełniających tych warunków, zawierające wskazanie braków formalnych oraz informacje:
 2. o 7 dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może w formie pisemnej uzupełnić braki formalne, którego bieg rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zamieszczenia listy w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z art. 111 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, późn. zm.);
 3. o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu, obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
 4. Ogłaszający zamieści na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia informację o terminie i zasadach uczestnictwa oferentów w pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej.
 5. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
 6. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołaniu konkursu albo unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę administracyjną ministra właściwego do spraw zdrowia.
 7. Udzielanie wyjaśnień w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert oraz w zakresie treści oferty udzielane będą na pisemny wniosek jednostki/oferenta. Wniosek, o którym mowa powyżej, może zostać przesłany drogą elektroniczną na adres: dep-pz@mz.gov.pl, bez obowiązku zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262). Odpowiedź na wniosek udzielona zostanie w ww. formie.
 8. Przystąpienie do postępowania konkursowego nie jest uwarunkowane wpłaceniem/ zabezpieczeniem wpłaty wadium przez oferenta.
 9. Ogłaszający zastrzega, że w przypadku oferentów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, kryterium rozstrzygającym będzie kryterium liczby możliwych do wykonania w trakcie realizacji zadania rekrutacji i badań metodą genetyczną HLA I i II klasy (A, B, C, DRB1 i DQB1 – z uzyskaniem wyniku co najmniej na poziomie pośredniej rozdzielczości) potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku.
 10. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do częściowego uwzględnienia oferty konkursowej w przypadku ograniczenia wysokości środków finansowych zarezerwowanych na realizację przedmiotu konkursu.
 11. W sytuacji, o której mowa w pkt 8, Ogłaszający informuje oferentów umieszczając na stronie internetowej informację o konieczności wskazania przez nich, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursowym, działań jakie oferenci planują podjąć w ramach przyznanych środków publicznych.
 12. Ogłaszający zastrzega, iż w przypadku dużej liczby oferentów, nie wszyscy oferenci, którzy spełnili wymagania, mogą zostać uwzględnieni przy podziale środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania.
 13. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów na publiczne zaprezentowanie oferty. Niestawienie się upoważnionego przedstawiciela oferenta na to wezwanie równoznaczne jest z wycofaniem oferty.
 14. Ogłaszający wskazuje, iż załączniki do ogłoszenia, określone jako formularze należy potraktować jako blankiet podlegający wypełnieniu. Nie dopuszcza się zmiany treści tych dokumentów.

Pliki do pobrania:


[1] „Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, o których mowa w ust. 3 [tj. odpisami – przyp. MZ], jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze.”

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry