Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

03.06.2016

Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania pn.: Program badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2016 – 2018

---

Menu

Na podstawie uchwały nr 208 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych” (M.P. z 2015 r., poz. 1165), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn.: Program badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2016 – 2018.

I. Cele ogólne zadania Programu badań przesiewowych raka jelita grubego

 1. Zwiększenie odsetka raków jelita grubego wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania (A i B wg Dukes’a).
 2. Zwiększenie odsetka wyleczenia (5-letnich przeżyć).
 3. Obniżenie umieralności na raka jelita grubego.
 4. Obniżenie zachorowalności na raka jelita grubego.
 5. Obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju (dzięki leczeniu raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania i dzięki usuwaniu stanów przedrakowych – polipów).

II. Cele szczegółowe zadania Programu badań przesiewowych raka jelita grubego

 1. Wykonywanie kolonoskopii diagnostycznej wraz z usunięciem polipów o wielkości do 10 mm i ich badaniem histopatologicznym oraz pobraniem wycinków z nacieku nowotworowego (plus badanie histologiczne).
 2. Po badaniu uczestnik powinien wypełnić ankietę oceny tolerancji badania – Gastronet.
 3. Skierowanie osób z polipami wielkości 10 mm lub większymi lub licznymi polipami (10 lub więcej) oraz naciekiem nowotworowym do dalszego leczenia (niefinansowanego w ramach Programu).
 4. Ustalenie dalszych zaleceń u wszystkich osób poddanych badaniom przesiewowym.
 5. Prowadzenie bazy danych wyników i zaleceń dla osób poddanych badaniom przesiewowym z uwzględnieniem wyników badań histologicznych osób poddanych polipektomii lub leczeniu operacyjnemu zmian wykrytych w Programie a leczonych poza nim.
 6. Zgłoszenie wykrytych raków jelita grubego do regionalnego lub Krajowego Rejestru Nowotworów poprzez wypełnienie odpowiedniej karty zgłoszenia nowotworu złośliwego.

III. Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów Programu badań przesiewowych raka jelita grubego na lata 2016-2018 w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym.

IV. Zakres finansowania zadań stanowiących przedmiot konkursu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki bieżące)

Wykonanie kolonoskopii przesiewowych w systemie oportunistycznym.

V. Lista wymagań formalnych

 1. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 1 Zgłoszenie ofertowe.
 2. Prawidłowo złożone oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 2), w tym o:
  1. zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
  2. prawdziwości danych zawartych w ofercie,
  3. przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizacje zadań tego samego rodzaju, co zadanie stanowiące przedmiot konkursu, uwzględniające również działalność spółek względem oferenta dominujących lub zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382),
  4. liczbie stron w ofercie,
  5. posiadaniu aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą)
  6. zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 2a Opis Programu badań przesiewowych raka jelita grubego na lata 2016 -2018 w systemie oportunistycznym i oświadczenie, że Program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku.
 3. Prawidłowo przedstawione zobowiązania (zgodnie z załącznikiem nr 3), w tym:
  1. zobowiązanie do zapewnienia dostępu do nieodpłatnego badania w znieczuleniu / sedacji u 20% osób poddawanych badaniu (wg szczegółowych zasad realizacji badań w znieczuleniu / sedacji określonych w załączniku nr 2a),
  2. zobowiązanie do obsługi Systemu Informatycznego Programu Badań Przesiewowych (SI-PBP) zgodnie z opisem w załączniku 2a oraz instrukcjami Koordynatora Programu,
  3. zobowiązanie do systematycznego uzupełniania bazy danych SI-PBP za lata 2016 – 2018, a także uzupełniania bazy danych za lata 2014-2015 (uzupełnianie bazy danych za lata 2014-2015 dotyczy tylko ośrodków, które brały udział w Programie w tych latach) oraz przekazywania brakujących informacji do Koordynatora Programu na jego wniosek,
  4. zobowiązanie do udziału co najmniej jednego lekarza-endoskopisty w corocznym spotkaniu dotyczącym oceny jakości realizacji Programu,
  5. dodatkowo dla ośrodków, które w 2014 i 2015 r. nie realizowały Programu – zobowiązanie do udziału w spotkaniu koordynującym co najmniej jednej sekretarki, jednej pielęgniarki endoskopowej, jednego lekarza endoskopisty i jednego histopatologa (o ile nie uczestniczył w Programie w innym ośrodku).
  6. zobowiązanie, że badania wykonywane w ramach Programu nie będą przedstawiane w rozliczeniach z innymi podmiotami,
 4. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 4 i załącznik nr 5, o których mowa w części VI. Wymagania merytoryczne.
 5. W przypadku podmiotów, o których mowa w 36 i 49 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142, z późn. zm.), wydruk[1], o którym mowa w art. 4 ust. 4aa tej ustawy, z Krajowego Rejestru Sądowego, zawierający dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień sporządzenia oferty.
 6. W przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą, numer wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.), zaś w przypadku, o którym mowa w art. 104 tej ustawy, kopię zawiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, uwierzytelnioną przez osobę albo osoby uprawnione do reprezentacji oferenta, notariusza, radcę prawnego albo adwokata.
 7. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, oświadczenie o uzyskaniu wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) albo o dacie złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Statut jednostki lub inny dokument określający formę i zasady prowadzonej przez nią działalności (np. umowa spółki), obowiązujący na dzień sporządzenia oferty.
 9. Oświadczenie o posiadaniu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie AOS i/lub lecznictwa szpitalnego.
 10. Pełnomocnictwo do złożenia oferty i podpisywania dokumentów w imieniu oferenta, w tym do podpisywania oświadczeń i załączników, a także potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez oferenta (jeżeli dotyczy).

 VI. Wymagania merytoryczne:

 1. Oferta realizacji zadania, sporządzona wg. załącznika nr 4, zawierająca: wykaz i zakres świadczeń opieki zdrowotnej w ramach zadania, plan rzeczowo-finansowy, harmonogram realizacji zadania oraz informację o prowadzonej działalności, zawierającą dane o wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania oraz rodzaju i liczbie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez oferenta, w tym potwierdzenie spełnienia następujących wymagań:

Dla ośrodków realizujących Program w 2014 i/lub 2015 r.

 1. zrealizowanie co najmniej 75% założonej liczby badań w 2014 (dla jednostek, które realizowały Program w 2014 r.) i 2015 r. (dla jednostek realizujących Program w 2014 i 2015 r.), na podstawie umowy lub aneksów,
 2. możliwość organizacji i deklaracja wykonania co najmniej 400 badań kolonoskopowych rocznie w ramach Programu (warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację co najmniej 400 badań rocznie),
 3. zatrudnienie odpowiednio wyszkolonego personelu (minimum 2 lekarzy endoskopistów, minimum 3 pielęgniarki endoskopowe), w tym:
  • co najmniej jeden lekarz, który wykonał co najmniej 1000 badań kolonoskopowych lub
  • co najmniej 1 lekarz posiada Dyplom Umiejętności PTGE z kolonoskopii i/lub dyplom umiejętności TChP lub
  • co najmniej 1 lekarz posiada specjalizację z gastroenterologii,
  • potwierdzona współpraca z lekarzem histopatologiem posiadającym specjalizację,
 4. posiadanie odpowiedniego sprzętu endoskopowego, w tym:
  • co najmniej 3 videokolonoskopy,
  • sprzęt do polipektomii (diatermia i pętle diatermiczne),
  • sprzęt do tamowania krwawienia (beamer argonowy i/lub klipsownica),
  • myjnia do dezynfekcji endoskopów,
  • insuflator CO2 (opcjonalnie),
 5. posiadanie co najmniej jednego komputera z drukarką i dostępem do Internetu w pracowni endoskopowej,
 6. posiadanie biura administracyjnego z osobną linią telefoniczną, komputerem z drukarką i dostępem do Internetu, adresem mailowym założonym dla celów realizacji Programu zgodnie z instrukcjami Koordynatora oraz sekretarką zatrudnioną dla celów realizacji Programu na co najmniej ½ etatu.

Dla ośrodków, które w 2014 i 2015 r. nie realizowały Programu:

 1. możliwość organizacji i deklaracja wykonania co najmniej 300 badań kolonoskopowych rocznie w ramach Programu (warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację co najmniej 300 badań rocznie)
 2. zatrudnienie odpowiednio wyszkolonego personelu lekarskiego (minimum 2 lekarzy endoskopistów, minimum 3 pielęgniarki endoskopowe), w tym:
  • co najmniej 1 lekarz, który wykonał co najmniej 1000 badań i wykonuje co najmniej 200 kolonoskopii rocznie oraz
  • każdy z lekarzy zaplanowanych do wykonywania badań posiada Dyplom Umiejętności PTGE z kolonoskopii i/lub Dyplom Umiejętności TChP lub specjalizację z gastroenterologii lub zaliczył tygodniowe szkolenie u Koordynatora Programu,
  • potwierdzona współpraca z lekarzem histopatologiem posiadającym specjalizację,
 3. posiadanie odpowiedniego sprzętu endoskopowego, w tym:
  • co najmniej 3 videokolonoskopy,
  • sprzęt do polipektomii (diatermia i pętle diatermiczne),
  • sprzęt do tamowania krwawienia (beamer argonowy i/lub klipsownica),
  • myjnia do dezynfekcji endoskopów,
  • insuflator CO2 (opcjonalnie),
 4. posiadanie co najmniej jednego komputera z drukarką i dostępem do Internetu w pracowni endoskopowej,
 5. posiadanie biura administracyjnego z osobną linią telefoniczną, komputerem z drukarką i dostępem do Internetu oraz sekretarką zatrudnioną na co najmniej 1/4 etatu.
 1. W przypadku oferentów, którzy nie uczestniczyli w Programie w 2014 i 2015 r., oferta powinna zawierać pozytywną opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie gastroenterologii o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania (w sytuacji gdy konsultant wojewódzki w dziedzinie gastroenterologii zatrudniony jest w jednostce oferenta wymagana jest również opinia krajowego konsultanta w dziedzinie gastroenterologii w powyższym zakresie).
 2. W przypadku oferentów, którzy realizowali Program w 2014 i/lub 2015 r., oferta powinna zawierać Oświadczenie o spełnieniu kryteriów jakości wykonywanych badań, sporządzone wg załącznika nr 5, pn. Ocena jakości realizacji Programu badań przesiewowych raka jelita grubego w 2014-2015 r. dla ośrodków ubiegających się o realizację Programu w systemie oportunistycznym (w przypadku realizatorów, którzy realizowali Program tylko w 2015 r. oświadczenie powinno zawierać informację o spełnieniu kryteriów jakości badań wykonywanych w roku 2015), w tym:
  1. osiągalność kątnicy (CIR) dla ośrodka – co najmniej 90%,
  2. częstość wykrywanych gruczolaków (ADR) dla ośrodka – co najmniej 15%,
  3. wykonanie polipektomii bezpośrednio w czasie badania przesiewowego u co najmniej 80% osób, u których stwierdzona polipy,
  4. odpowiednia ocena histologiczna usuniętych polipów – doszczętność polipektomii oceniona w co najmniej 95% przypadków, odsetek zmian z dysplazją dużego stopnia (niezależnie od wielkości) nie powinien przekraczać 5%.

Uwaga: w przypadku realizacji badań w różnych lokalizacjach – wymagane wypełnienie załącznika nr 4 oddzielnie dla każdej z lokalizacji, w których będą wykonywane badania kolonoskopowe, będące przedmiotem konkursu.

VII. Sposób oceny ofert

 1. W pierwszej kolejności oceniane jest spełnienie wymogów formalnych.
 2. W drugiej kolejności oceniane jest spełnienie wymagań merytorycznych stawianych oferentom, punkty dla oferentów będą przyznawane w oparciu o kryteria oceny ofert.
 3. Brak potwierdzenia w ofercie spełnienia chociażby jednego wymagania merytorycznego powoduje odstąpienie od dalszej oceny oferty i jej odrzucenie.
 4. Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2014 r. poz. 84, z późn. zm.).

VIII. Kryteria oceny ofert

Wybór dokonany będzie na podstawie następujących kryteriów:

 1. Dostępność badań – planowany czas zapewnienia badań w tygodniu (1 – 2 pkt).
 2. Doświadczenie w realizacji badań w ramach Programu (1-4 pkt),
 3. Jakość realizowanych badań w ramach Programu w 2014 lub 2015 r. oceniana na podstawie danych Koordynatora Programu, w tym:
  1. częstość wykrywanych gruczolaków ADR (1 – 3 pkt),
  2. osiągalność kątnicy CIR (1 – 3 pkt),
 4. Procentowe wykonanie umowy w 2014 i/lub 2015 r. (0 – 3 pkt),
 5. Posiadanie insuflatora CO2 do badań skryningowych (0 – 1 pkt).

IX. Kryteria podziału środków finansowych

 1. Wskaźnik populacji docelowej w danym województwie.
 2. Liczba punktów wynikająca z oceny ofert.
 3. Zaplanowane środki finansowe na realizację Programu w latach 2016-2018.

Zaplanowane środki finansowe na realizację Programu w latach 2016-2018 zostaną podzielone na województwa w oparciu o wskaźnik populacji docelowej. Następnie środki finansowe przypadające na dane województwo zostaną podzielone pomiędzy oferentów w oparciu o liczbę punktów wynikającą z oceny ofert.

X. Sposób sporządzenia oferty

 1. Każdą ofertę składa się w zamkniętej kopercie, w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W taki sam sposób składa się uzupełnienia braków formalnych.
 2. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
 3. Oferta powinna być trwale spięta.
 4. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
 5. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.

Koperta powinna być opisana w sposób następujący: Konkurs – Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych zadanie: Program badań przesiewowych raka jelita grubego w systemie oportunistycznym.

XI. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2016 r. na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa (godziny pracy urzędu 8:15-16:15).

Uwaga!

 1. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
 2. Możliwe jest uwzględnienie oferty/uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
 3. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
 4. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
 5. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
 6. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w formie pisemnej w 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
 7. Zastrzega się, iż w przypadku dużej liczby oferentów, nie wszyscy oferenci, którzy spełnili wymagania formalne i merytoryczne, mogą zostać uwzględnieni przy podziale środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania.
 8. Wysokość przyznanych środków finansowych może być niższa niż wnioskowana w ofercie konkursowej.
 9. Przystąpienie do postępowania konkursowego nie jest uwarunkowane wpłaceniem/zabezpieczeniem wadium przez oferenta.
 10. Ogłaszający zamieści na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia informację o terminie i zasadach uczestnictwa Oferentów w pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej.
 11. Udzielanie wyjaśnień w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert oraz w zakresie treści oferty udzielane będą na pisemny wniosek jednostki/oferenta. Wniosek, o którym mowa powyżej, może zostać przesłany drogą elektroniczną bez obowiązku zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.). Odpowiedź na wniosek udzielona zostanie w ww. formie.

[1] „Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, o których mowa w ust. 3 [tj. odpisami – przyp. MZ], jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze.”

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry