Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

03.06.2016

Konkurs ofert na wybór realizatorów pn.: „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca” na lata 2016 – 2017

---

Menu

Na podstawie uchwały nr 208 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych” (Dz. U z 2015 r., poz. 1165), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn.: „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca” na lata 2016 – 2017.

I. Cele ogólne zadania „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca”

 1. Poprawa jakości leczenia raka płuca.
 2. Poprawa dostępności do leczenia raka płuca.
 3. Poprawa wskaźnika wczesnej wykrywalności nowotworów płuca.

II. Cele szczegółowe zadania „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca”

Zakupu sprzętu medycznego i aparatury dla klinik i oddziałów torakochirurgii tj.:

 1. bronchofiberoskopów z przenośnym źródłem światła, bronchofiberoskopów, bronchoskopów optycznych;
 2. diagnostycznych stacji radiologicznych;
 3. diatermi;
 4. EBUS;
 5. endoskopów z nawigacją;
 6. mikrotomów rotacyjnych;
 7. noży harmonicznych;
 8. respiratorów;
 9. torów wizyjnych;
 10. ultrasonografów przenośnych;
 11. urządzeń do: monitorowania funkcji życiowych, podciśnieniowego leczenia ran iprzetaczania płynów pod ciśnieniem;
 12. videobronchofiberoskopów;
 13. videobronchoskopów;
 14. videogastroskopów;
 15. videomediastinoskopów;
 16. videotorakoskopy i videotorakoskopów 3D;
 17. myjnie do ednoskopów;
 18. zaklejarek do preparatów mikroskopowych;
 19. zestawów do: badań czynnościowych górnego odcinka przewodu pokarmowego, zabiegów wideochirurgicznych i cyfrowego drenażu.

III. Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów zadania pn. „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca” na lata 2016 – 2017.

IV. Zakres finansowania zadań stanowiących przedmiot konkursu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki majątkowe)

Koszty zakupu sprzętu medycznego i aparatury dla klinik i oddziałów torakochirurgii pomniejszone o wkład własny oferentów w wysokości wynikającej z zaoferowanego w ofercie poziomu współfinansowania.

W ramach zadania nie są finansowane koszty dostawy, zainstalowania sprzętu/aparatury, serwisowania zakupionego sprzętu/aparatury oraz szkoleń w zakresie obsługi sprzętu/aparatury.

Zakupiony sprzęt/aparatura może być wykorzystywany wyłącznie do udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

V. Ograniczenie przedmiotowe zadania „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca”

(daty graniczne dotyczą sprzętu zakupionego w 2016 r, w przypadku sprzętu zakupionego w 2017 r. daty graniczne zostaną wskazane w umowach z wyłonionymi realizatorami):

 • Nierozpoczęcie udzielania na zakupionym sprzęcie świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktu z NFZ w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. będzie skutkowało koniecznością zwrotu całości otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia środków finansowych na zakup danego sprzętu.
 • Oferent wyłoniony na realizatora zadania zobowiązany będzie do rozpoczęcia udzielania na zakupionym sprzęcie świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktu z NFZ w terminie nie później niż do dnia 30 czerwca 2017 r.
 • Wysokość przyznanych środków finansowych może być niższa niż wnioskowana w ofercie konkursowej.
 • Oferent dokona indywidualnie zakupu sprzętu/aparatury w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
 • Realizator zadania wybrany w postępowaniu konkursowym zobowiązany będzie do złożenia do Ministerstwa Zdrowia rozliczenia stanowiącego podstawę przekazania środków publicznych, wraz z uwierzytelnionymi przez kierownika jednostki lub głównego księgowego Realizatora kserokopiami oryginałów faktur VAT za zakupiony sprzęt, potwierdzonymi pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym przez Realizatora, wraz z kserokopią protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu, potwierdzonymi przez kierownika jednostki lub głównego księgowego Realizatora za zgodność z oryginałem, a także oświadczenie, że dofinansowanie ze środków Ministra Zdrowia nie obejmuje kosztów dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu, w terminie do dnia 5 grudnia 2016 r.
 • Realizator zadania wybrany w postępowaniu konkursowym zobowiązany będzie do zapłaty za zakup sprzętu do dnia 31 grudnia 2016 r., wykonawcy wyłonionemu w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co najmniej w wysokości środków stanowiących dofinansowanie Ministra Zdrowia w zakupie sprzętu.

VI. Lista wymagań formalnych:

 1. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 1 Zgłoszenie ofertowe.
 2. Prawidłowo złożone oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 2), w tym o:
  1. zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
  2. prawdziwości danych zawartych w ofercie,
  3. przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizacje zadań tego samego rodzaju, co zadanie stanowiące przedmiot konkursu, uwzględniające również działalność spółek względem oferenta dominujących lub zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382),
  4. liczbie stron w ofercie,
  5. zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 2a oraz oświadczenie, że Program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku,
  6. o zobowiązaniu się do dostarczania danych do Krajowego Rejestru Nowotworów,
  7. o zobowiązaniu się do prowadzenia rejestru chorych po zakończeniu leczenia – pooperacyjna kontrola wyników leczenia,
  8. o wysokości partycypacji w zakupie sprzętu/aparatury wyrażonej w %.
 1. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 3 i załącznik nr 4, o których mowa w części VII. Wymagania merytoryczne.
 2. W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 36 i 49 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142, z późn. zm.), wydruk[1], o którym mowa w art. 4 ust. 4aa tej ustawy z Krajowego Rejestru Sądowego, zawierający dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień sporządzenia oferty.
 3. W przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą, numer wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.), zaś w przypadku, o którym mowa w art. 104 tej ustawy, kopię zawiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, uwierzytelnioną przez osobę albo osoby uprawnione do reprezentacji oferenta, notariusza, radcę prawnego albo adwokata.
 4. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, oświadczenie o uzyskaniu wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) albo o dacie złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Statut jednostki lub inny dokument określający formę i zasady prowadzonej przez nią działalności (np. umowa spółki), obowiązujący na dzień sporządzenia oferty.
 6. Oświadczenie o posiadaniu obowiązującego kontraktu jednostki z Narodowym Funduszem Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń w zakresie chirurgii klatki piersiowej realizowanych w klinice/oddziale torakochirurgii, wg załącznika nr 5.
 7. Pełnomocnictwo do złożenia oferty i podpisywania dokumentów w imieniu oferenta, w tym do podpisywania oświadczeń i załączników, a także potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez oferenta (jeżeli dotyczy).

VII. Wymagania merytoryczne:

 1. Dwie oddzielne oferty realizacji zadania na 2016 i 2017 r. sporządzone wg załącznika nr 3, do niniejszego ogłoszenia, zawierające:
 • wykaz sprzętu, który zamierza zakupić Oferent w ramach przedmiotowego zadania,
 • plan rzeczowo – finansowy odpowiednio na 2016 i 2017 r., w tym: udział własny Oferenta lub/i organu założycielskiego Oferenta w zakupie sprzętu nie mniej niż 15%, cena jednostkowa wnioskowanego do zakupu sprzętu medycznego i aparatury nie może być niższa niż 3 500 zł.
 • miesięczny harmonogram (podać nazwy miesięcy) realizacji zadania, zawierający w szczególności możliwy termin zakupu, dostawy, instalacji sprzętu i oddania sprzętu do użytku (rozumianego jako rozpoczęcie udzielania świadczeń),
 • uzasadnienie zakupu sprzętu.
 1. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o wielkości i strukturze zasobów Oferenta – sporządzonych wg załącznika nr 4 do niniejszego programu pn. Informacja o prowadzonej działalności, w tym spełnienie następujących wymagań:
 • posiadanie w swoich strukturach kliniki lub oddziału torakochirurgii, w którym co najmniej 50% leczonych stanowią chorzy z nowotworami płuc;
 • dysponowanie kadrą specjalistów: co najmniej 3 torakochirurgów;
 • wykonywanie co najmniej 150 torakotomii rocznie;
 • dostarczanie danych do Krajowego Rejestru Nowotworów;
 • prowadzenie rejestru chorych po zakończeniu leczenia – pooperacyjna kontrola wyników leczenia.

VIII. Sposób oceny ofert:

 1. W pierwszej kolejności oceniane jest spełnienie wymogów formalnych.
 2. W drugiej kolejności oceniane jest spełnienie wymagań merytorycznych stawianych oferentom, punkty dla oferentów będą przyznawane w oparciu o kryteria oceny ofert.
 3. Brak potwierdzenia w ofercie spełnienia chociażby jednego wymagania merytorycznego powoduje odstąpienie od dalszej oceny oferty i jej odrzucenie.
 4. Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2014 r. poz. 84, z późn. zm.).

IX. Kryteria oceny ofert:

 1. Stopień zużycia posiadanego sprzętu medycznego i aparatury wg. amortyzacji (0 – 3 pkt).
 2. Liczba lekarzy torakochirurgów wykonujących świadczenia zdrowotne w zakresie chirurgii klatki piersiowej zatrudnionych przez Oferenta (1 – 3 pkt).
 3. Wysokości partycypacji w zakupie sprzętu/aparatury (%) (1 – 3 pkt).

X. Kryteria podziału środków finansowych:

 1. Wskaźniki zachorowalności na raka płuca w województwie.
 2. Liczba punktów wynikająca z oceny ofert.
 3. Zaplanowane środki finansowe na realizację Programu w 2016 i 2017 r.

Zaplanowane środki finansowe na realizację Programu w latach 2016 – 2017 zostaną podzielone na województwa w oparciu o wskaźnik zachorowalności na raka. Następnie środki finansowe przypadające na dane województwo zostaną podzielone pomiędzy oferentów w oparciu o liczbę punktów wynikającą z oceny ofert.

XI. Sposób sporządzenia oferty:

 1. Każdą ofertę składa się w zamkniętej kopercie, w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W taki sam sposób składa się uzupełnienia braków formalnych.
 2. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
 3. Oferta powinna być trwale spięta.
 4. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
 5. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.) i podlegają wyłączeniu od udostępniania innym podmiotom.

Koperta powinna być opisana w sposób następujący: Konkurs – Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych zadanie: „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca” na lata 2016 – 2017.

XII. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2016 r. na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa (godziny pracy urzędu 8:15-16:15).

Uwaga!

 1. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
 2. Możliwe jest uwzględnienie oferty/uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
 3. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
 4. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
 5. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
 6. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w formie pisemnej w 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
 7. Zastrzega się, iż w przypadku dużej liczby oferentów, nie wszyscy oferenci, którzy spełnili wymagania formalne i merytoryczne, mogą zostać uwzględnieni przy podziale środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania.
 8. Wysokość przyznanych środków finansowych może być niższa niż wnioskowana w ofercie konkursowej.
 9. Przystąpienie do postępowania konkursowego nie jest uwarunkowane wpłaceniem/zabezpieczeniem wadium przez oferenta.
 10. Ogłaszający zamieści na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia informację o terminie i zasadach uczestnictwa Oferentów w pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej.
 11. Udzielanie wyjaśnień w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert oraz w zakresie treści oferty udzielane będą na pisemny wniosek jednostki/oferenta. Wniosek, o którym mowa powyżej, może zostać przesłany drogą elektroniczną bez obowiązku zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.). Odpowiedź na wniosek udzielona zostanie w ww. formie.

[1] „Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, o których mowa w ust. 3 [tj. odpisami – przyp. MZ], jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze”.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry