Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Opieka psychiatryczna

---

Szczegółowych informacji o rozpowszechnieniu zaburzeń psychicznych w Polsce dostarczyło badanie Epidemiologia zaburzeń psychicznych a dostęp do opieki – EZOP Polska, które przeprowadzono na dziesięciotysięcznej reprezentatywnej próbie przy zastosowaniu międzynarodowego kwestionariusza (Composite International Diagnostic Interview – CIDI), umożliwiającego porównanie wyników z wynikami badań prowadzonych w innych krajach.

Stwierdzono, że w badanej populacji przynajmniej jedno zaburzenie – z 18 definiowanych w klasyfikacjach (ICD-10 i DSM-IV) – można rozpoznać u 23,4% osób, co po przeliczeniu daje ponad sześć milionów mieszkańców Polski w wieku produkcyjnym. Co czwarty Polak doświadczył więcej niż jednego z badanych zaburzeń, a co dwudziesty piąty – trzech i więcej. Liczbę tych, którzy zmagali się z kilkoma zaburzeniami, można szacować na blisko ćwierć miliona osób.

Do najczęstszych zaburzeń należały te związane z przyjmowaniem substancji (12,8%), w tym nadużywanie i uzależnienie od alkoholu (11,9%) oraz nadużywanie i uzależnienie od narkotyków (1,4%). Biorąc pod uwagę ogólną populację, można przyjąć, że nadużywanie substancji (w tym alkoholu) dotyczy ponad 3 milionów osób w wieku produkcyjnym, a uzależnienie – około 700 tysięcy. Kolejna grupa zaburzeń pod względem rozpowszechnienia to zaburzenia nerwicowe, wśród których do najczęstszych należą fobie specyficzne (4,3%) i fobie społeczne (1,8%). Wszystkie postacie zaburzeń nerwicowych dotyczą około 10% badanej populacji. W całej Polsce liczba osób dotkniętych tymi zaburzeniami wynosi ok 2,5 mln. 

Czytaj więcej na temat badania Epidemiologia zaburzeń psychicznych a dostęp do opieki – EZOP Polska w serwisie EZOP.

Czytaj więcej na temat sytuacji zdrowotnej ludności Polski i jej uwarunkowania w publikacji Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny.

Ochrona zdrowia psychicznego obejmuje w szczególności:

 • promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym;
 • zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 • kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi – zwłaszcza zrozumienia, tolerancji i życzliwości;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działania zapobiegawcze w zakresie ochrony zdrowia psychicznego powinny być podejmowane przede wszystkim wobec dzieci, młodzieży, osób starszych oraz wobec osób znajdujących się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia psychicznego. Są to w szczególności:

 • stosowanie zasad ochrony zdrowia psychicznego w szkołach, placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz w jednostkach wojskowych;
 • tworzenie placówek rozwijających działalność zapobiegawczą, przede wszystkim placówek poradnictwa psychologicznego, oraz placówek specjalistycznych, z uwzględnieniem wczesnego rozpoznawania potrzeb dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego;
 • wspieranie grup samopomocy i innych inicjatyw społecznych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego;
 • rozwijanie działalności zapobiegawczej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego przez zakłady opieki zdrowotnej;
 • wprowadzanie zagadnień ochrony zdrowia psychicznego do programu przygotowania zawodowego osób zajmujących się wychowaniem, nauczaniem, resocjalizacją, leczeniem i opieką, zarządzaniem i organizacją pracy oraz organizacją wypoczynku;
 • prowadzenie badań naukowych służących umacnianiu zdrowia psychicznegoi zapobieganiu zaburzeniom psychicznym;
 • uwzględnianie zagadnień zdrowia psychicznego w działalności publicznych środków masowego przekazu, a zwłaszcza w programach radiowych i telewizyjnych.

Organy administracji samorządowej mają obowiązek zapewnienia mieszkańcom, przebywającym na obszarze objętym ich właściwością miejscową, właściwą ochronę zdrowia psychicznego.


Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry