Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Wstępne badania lekarskie

---

Kto musi wykonać wstępne badania lekarskie:

  1. osoby przyjmowane do pracy,
  2. pracownicy (również młodociani) przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

 

Kto nie musi wykonywać wstępnych badań lekarskich:

1. Osoby przyjmowane do pracy u tego samego pracodawcy:

  •  na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy,

oraz

  • na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

2. Osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy (nie dotyczy osób przyjmowanych do prac szczególnie niebezpiecznych),

  • osoby te muszą przedstawić aktualne orzeczenie lekarskie, które stwierdza brak przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w skierowaniu na badania lekarskie,

oraz

  • nowy pracodawca musi potwierdzić, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.

3. Osoby przyjmowane do pracy, które pozostając jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry