Rodzaje badań profilaktycznych

---

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

  • osoby przyjmowane do pracy,
  • pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Wstępne badania nie dotyczą osób przyjmowanych ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.


Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)

Okresowym badaniom lekarskim podlega każdy pracownik niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy i warunków pracy.

Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych określają wskazówki metodyczne [załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.)].

Badania przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy, a za czas nieobecności  pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

W przypadku, gdy pracownik musi wykonać badania w innej miejscowości, koszty przejazdu pokrywa pracodawca (według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych).

Badania okresowe przeważnie są wykonywane w trakcie trwania stosunku pracy. Osobom, które pracowały w kontakcie z substancjami i czynnikami rakotwórczymi pracodawca jest zobowiązany zapewnić okresowe badania, także po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zgłoszą oni taki wniosek.


  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332),
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

Kontrolne badania przeprowadza się w przypadku, gdy pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Ich celem jest ustalenie jego zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Skierowanie pracownika na ten rodzaj badań spoczywa na pracodawcy. Z pracownikiem, który nie wykona badań kontrolnych może zostać rozwiązany stosunek pracy ze skutkiem natychmiastowym.

Badania przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy, a za czas nieobecności  pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

W przypadku, gdy pracownik musi wykonać badania w innej miejscowości, koszty przejazdu pokrywa pracodawca (według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych).

Badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:
1.  brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub
2.  przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.


Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

pliki
Zgłoś uwagę do artykułu
Wyślij

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

In vitro

Informacje o Programie - Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 - 2016

---
czytaj więcejIn vitro