Medycyna pracy

---

Służba medycyny pracy została utworzona w celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania, a także w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi. Jej zadaniem jest również aktywne oddziaływanie na poprawę przez pracodawcę warunków pracy i ograniczanie w ten sposób ryzyka zawodowego. Systematyczna kontrola zdrowia zatrudnionych, obejmuje procedury i badania służące ocenie stanu zdrowia pracowników ukierunkowane na identyfikowanie elementów pozostających w związku przyczynowym z warunkami pracy. W ramach kontroli zdrowia osoby pracujące otrzymują informacje i wskazania lekarskie odnośnie sposobów zapobiegania niekorzystnym zmianom w stanie zdrowia.

Zadania służby medycyny pracy wykonywane są przez:

 • lekarzy;
 • pielęgniarki;
 • psychologów;
 • inne osoby o kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby.

Osoby realizujące zadania służby medycyny pracy przy wykonywaniu czynności zawodowych są niezależne od pracodawców, pracowników oraz innych podmiotów, na których zlecenie realizują zadania tej służby.

Służba medycyny pracy dotyczy:

 1. pracowników;
 2. osób pozostających w stosunku służbowym;
 3. osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą;
 4. kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;
 5. uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;
 6. osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywających w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności.

Obowiązek objęcia profilaktyczną opieką zdrowotną spoczywa na:

 1. pracodawcach;
 2. szkole lub szkole wyższej lub organizatorze kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
 3. jednostce uprawnionej do prowadzenia studiów doktoranckich;
 4. podmiocie zatrudniającym (w odniesieniu do osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolność w zakładach karnych, aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności).

Badanie profilaktyczne wykonywane w ramach medycyny pracy, przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, które powinno zawierać określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane, określenie stanowiska pracy, informacje o występowaniu na stanowisku czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Pracodawcy ponoszą koszty przeprowadzanych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej niezbędnej ze względu na warunki pracy oraz finansują wybrane przez siebie świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, należące do zadań służby medycyny pracy.

  • ograniczanie szkodliwego wpływu pracy na zdrowie poprzez:
   • rozpoznanie i ocenę czynników występujących w środowisku pracy, a mających ujemny wpływ na zdrowie,
   • rozpoznanie i ocenę ryzyka zawodowego w środowisku pracy i informowanie pracodawców i pracujących o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących jego następstwem,
   • udzielanie pracodawcom i pracującym porad w zakresie: organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy.
  • sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, poprzez:
   • wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych zgodnie z Kodeksem pracy,
   • orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i przepisach wydanych na jego podstawie,
   • ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub pobierania nauki,
   • prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej,
   • prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
   • wykonywanie szczepień ochronnych, niezbędnych w związku z wykonywaną pracą,
   • monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, a zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych, młodocianych, niepełnosprawnych oraz kobiet w wieku rozrodczym i ciężarnych,
   • wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą.
  • prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową – do zabiegów wykonywanych w ramach rehabilitacji patologii zawodowej są uprawnione osoby, których schorzenia mają związek z rodzajem wykonywanej pracy, osoby z rozpoznaną chorobą zawodową oraz osoby poszkodowane w wyniku wypadku w pracy, w drodze do lub z pracy. Świadczenia te mają za zadanie ograniczyć dolegliwości spowodowane charakterem wykonywanej pracy, usprawnienie pracownika i przyśpieszenie jego powrotu do pracy, zapobieganie dalszemu rozwojowi schorzenia.
  • organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki.
  • inicjowanie i realizowanie promocji zdrowia, a zwłaszcza profilaktycznych programów prozdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia pracujących, m.in.: poprzez wdrażanie kompleksowych programów profilaktycznych w zakresie: ochrony słuchu, chorób skóry, chorób alergicznych, chorób zakaźnych, chorób układu krążenia, chorób obwodowego układu nerwowego i układu ruchu, zagrożeń psychospołecznych, chorób narządu głosu, oraz pylic.
  • inicjowanie działań pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielania pomocy w ich realizacji, w szczególności w zakresie:
   • informowania pracowników o zasadach zmniejszenia ryzyka zawodowego,
   • wdrażania zasad profilaktyki zdrowotnej u pracowników należących do grup  szczególnego ryzyka,
   • tworzenia warunków do prowadzenia rehabilitacji zawodowej,
   • wdrażania programów promocji zdrowia,
   • organizowania pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników, a zwłaszcza występowania chorób zawodowych i ich przyczyn oraz przyczyn wypadków przy pracy.
  • gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o narażeniu zawodowym, ryzyku zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną

Sprawdź pozostałe zadania służby medycyny pracy [art. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1184)].


Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 96, poz. 593, z późn. zm.)

pliki

 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)
Zgłoś uwagę do artykułu
Zgłoszenie nie stanowi skargi lub wniosku w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.). Wyślij

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

In vitro

Informacje o Programie - Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 - 2016

---
czytaj więcej In vitro