Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Uzyskaj zezwolenie Ministra Zdrowia na utworzenie w Polsce przedstawicielstwa fundacji zagranicznej

---

Prowadzisz fundację za granicą i chcesz otworzyć jej przedstawicielstwo w Polsce? Sprawdź, jak zrobić to zgodnie z przepisami prawa. Dowiedz się, z kim masz się skontaktować, by uzyskać pomoc.

Jak załatwić sprawę

Wniosek możesz złożyć na dwa sposoby:

 1. pocztą,
 2. osobiście w kancelarii Ministerstwa Zdrowia (MZ).

 

Kto może skorzystać z usługi

Każdy, kto prowadzi fundację zagraniczną, pod warunkiem że przedstawicielstwo jego fundacji będzie służyć realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Polski celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności:

 • ochrony zdrowia,
 • rozwoju gospodarki i nauki,
 • oświaty i wychowania,
 • kultury i sztuki,
 • opieki i pomocy społecznej,
 • ochrony środowiska oraz opieki nad zabytkami.

Uwaga: MZ wydaje zezwolenia tylko dla fundacji, które chcą działać w sferze ochrony zdrowia.

 

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie. Za datę przyjęcia wniosku przyjmujemy datę jego wpływu do kancelarii MZ.

 

Gdzie złożyć albo wysłać wniosek

 1. Pocztą na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Miodowa 15

00-952 Warszawa

 1. Osobiście w kancelarii MZ.

 

Co zrobić

 1. Przygotuj wniosek o wydanie zezwolenia.
 2. Dołącz do wniosku załączniki (szczegóły znajdziesz w sekcji „Co przygotować?”);
 3. Zanieś wniosek do MZ albo wyślij pocztą (adres znajdziesz w sekcji „Gdzie złożyć albo wysłać wniosek”);
 4. Czekaj na decyzję MZ (szczegóły znajdziesz w sekcji „Ile będziesz czekać?”)

 

Ile zapłacisz

855 zł opłaty skarbowej.

Zrób opłatę:

 • na konto Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43:

Bank Handlowy w Warszawie S.A. ul. Goleszowska 6, nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 (Uwaga: wpisz w tytule wpłaty: opłaty skarbowe);

albo

 • w kasie Wydziału Obsługi Mieszkańców (00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 43, tel.: 48 22 443 91 09, faks: 48 22 443 94 98).

 

Co przygotować

Do wniosku, który składasz w formie papierowej, dołącz:

 • oświadczenie właściwego organu fundacji zagranicznej o zamiarze utworzenia w Polsce przedstawicielstwa,
  • określ w nim cele, jakie realizowane będą przez przedstawicielstwo,
  • musi być ono przetłumaczone na polski przez tłumacza przysięgłego,
 • uwierzytelniony statut fundacji zagranicznej i jego tłumaczenie przysięgłe na polski,
 • zaświadczenie (wyciąg) z rejestru fundacji zagranicznej i jego tłumaczenie przysięgłe na polski (jeżeli fundacja zagraniczna podlega obowiązkowi wpisu do rejestru),
 • oświadczenie o wyborze osoby upoważnionej do działania w imieniu i na rzecz przedstawicielstwa w Polsce,
 • potwierdzenie przelewu 855 zł.

Wskaż w treści wniosku siedzibę przedstawicielstwa fundacji zagranicznej w Polsce.

Uwaga: statut fundacji zagranicznej oraz zaświadczenie (wyciąg) z rejestru fundacji zagranicznej powinny być poświadczone poprzez „apostille”.[1]

 

Ile będziesz czekać

Rozpatrzymy wniosek do 30 dni. Jeśli sprawa będzie szczególnie skomplikowana – rozpatrzymy ją do 2 miesięcy. Dostaniesz list z decyzją o udzieleniu zgody na otwarcie przedstawicielstwa albo z jej odmową.

Jeśli wniosek będzie niekompletny – dostaniesz list z prośbą o jego uzupełnienie w terminie 7 dni.

 

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję negatywną, masz 14 dni, by złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek przekaż MZ.

 

Warto wiedzieć

Pamiętaj, że przedstawicielstwo musi przestrzegać przepisów polskiego prawa.

MZ może cofnąć zezwolenie, jeżeli przedstawicielstwo będzie:

 • nie dotrzymywać warunków określonych w zezwoleniu,
 • w istotny sposób naruszać przepisy polskiego prawa albo
 • interes państwa.

MZ może zawiesić zezwolenie, jeśli przedstawicielstwo lub reprezentowana przez nie fundacja:

 • naraża na szkodę bezpieczeństwo lub
 • inny ważny interes państwa.

Po zawieszeniu zezwolenia, do czasu podjęcia decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia, przedstawicielstwo Twojej fundacji:

 • będzie musiało zaprzestać działalności,
 • nie będzie miało prawa do odszkodowania.

Powiązane usługi lub informacje

Złóż sprawozdanie z działalności fundacji.

 

Instytucja odpowiedzialna

Ministerstwo Zdrowia

Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg

Wieloosobowe Stanowisko do Spraw Fundacji

tel. 22 53 00 125

 

Podstawa prawna

 


 

[1] Dotyczy to fundacji, które pochodzą z państw, które są stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze 5 października 1961 r.

Jeśli państwo, z którego wywodzi się fundacja nie jest stroną Konwencji oraz w przypadku, gdy państwo to nie ma z Polską umowy dotyczącej zniesienia wymogu uwierzytelniania dokumentów – zastosowanie będą miały przepisy dotyczące legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

Kontakt w sprawie apostille i legalizacji:

Dział Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Adres: Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa (wejście od strony ul. Litewskiej)

Przyjęcia interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00

tel. (48) 22523 9845, 22523 9128, 22523 9463, 22523 8272

e-mail: legalizacja@msz.gov.pl

Pakiet onkologiczny

Pakiet onkologiczny - zapoznaj się ze zmianami wprowadzonymi przez ministra zdrowia.

---
czytaj więcej
powrót do góry