Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Oświadczenia

---

Oświadczenie, które potwierdza prawo do świadczeń opieki zdrowotnej:

  • składasz przed każdą wizytą u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w poradni specjalistycznej i szpitalu. Tylko przy świadczeniach, które obejmują cykl zabiegów (np. rehabilitacji), oświadczenie składasz raz;
  • jest ważne u danego świadczeniodawcy na wszystkie świadczenia rozpoczęte i trwające w dniu, w którym zostało złożone;
  • jest ważne do czasu jego zmiany/odwołania (np. jeśli utracisz prawo do świadczeń z tytułu statusu członka rodziny, ponieważ ukończyłeś 18 lat, nie kontynuujesz nauki i nie nabyłeś własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego);
  • przy świadczeniach stacjonarnych albo całodobowych oświadczenie jest ważne od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia do dnia jego zakończenia – nie dłużej jednak niż do końca następnego miesiąca (od rozpoczęcia udzielania świadczenia). Jeśli świadczenie trwa dłużej, musisz złożyć kolejne oświadczenie, które obejmuje maksymalnie miesiąc.

Wzory oświadczeń

Są dwa – w zależności, czy są składane:

  • we własnym imieniu,
  • przez przedstawiciela ustawowego (albo opiekuna prawnego lub faktycznego) – w przypadku małoletnich lub innych pacjentów, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych.

Przykłady wypełnionych wzorów oświadczeń

Oświadczenia składane we własnym imieniu:

Oświadczenie, które składa przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub faktyczny (rodzic) dla dziecka objętego obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry