Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Wzory oświadczeń

---

Złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy o świadczeniach, jest jednym ze sposobów potwierdzenia przez świadczeniobiorcę prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Obowiązują dwa wzory oświadczeń – odrębnie dla składanych:

  1. we własnym imieniu;
  2. przez przedstawiciela ustawowego (albo opiekuna prawnego lub faktycznego) w przypadku małoletnich lub innych świadczeniobiorców nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych

Przykłady prawidłowo wypełnionych nowych wzorów oświadczeń:

1)  składanych we własnym imieniu przez:

2)  składanych przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego dla dziecka objętego ubezpieczeniem zdrowotnym:

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry