Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Sprawozdania finansowe NFZ

---

Sprawozdanie finansowe Funduszu jest sporządzane przez Prezesa NFZ. Podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta oraz zatwierdzeniu przez Ministra Finansów – po zasięgnięciu opinii ministra zdrowia a następnie przedkładanie, wraz z opinią ministra właściwego do spraw zdrowia, Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia roku następującego po roku, którego to sprawozdanie dotyczy.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry