Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Plany finansowe NFZ

---

Co roku Prezes Funduszu sporządza plan finansowy NFZ zrównoważony w zakresie przychodów i kosztów. W planie tym określa się łączne przychody Funduszu, natomiast w zakresie kosztów – oprócz łącznych kosztów NFZ – również koszty w podziale na oddziały wojewódzkie NFZ i centralę.

Planowane środki na pokrycie przez oddziały wojewódzkie kosztów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych dzieli się między te oddziały, uwzględniając:

  • liczbę ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim NFZ;
  • wydzielone (według wieku i płci) grupy ubezpieczonych;
  • wydzielone grupy świadczeń opieki zdrowotnej (w tym świadczenia wysokospecjalistyczne);
  • ryzyko zdrowotne odpowiadające danej grupie ubezpieczonych – w zakresie danej grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w porównaniu z grupą odniesienia.

Prezes Funduszu przygotowuje projekt planu finansowego NFZ na rok następny na podstawie sporządzonej przez niego – w porozumieniu z ministrem finansów oraz ministrem zdrowia – prognozy przychodów i kosztów NFZ na kolejne lata oraz projektów planów finansowych poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ, sporządzonych przez dyrektorów tych oddziałów. Gotowy projekt planu finansowego NFZ jest przedstawiany przez Prezesa Funduszu do zaopiniowania: Radzie Funduszu, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Prezes NFZ po rozpatrzeniu tych opinii sporządza plan finansowy Funduszu i przekazuje go wraz z opiniami ministrowi zdrowia. Minister zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów zatwierdza plan finansowy Funduszu.

Prezes Funduszu może wprowadzić zmiany w planie finansowym NFZ, jeśli zaistnieje sytuacja, której nie można było przewidzieć w chwili jego ustalenia albo zatwierdzenia.


Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry