Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Finansowanie leczenia cudzoziemców w Polsce

---

Jeśli jesteś ubezpieczony w państwach członkowskich UE/EFTA

Jeśli twój pobyt ma charakter czasowy (np. wakacje) możesz otrzymać tylko niezbędną opiekę medyczną. Poniższe świadczenia uzyskasz na takich samych zasadach, co osoby ubezpieczone w Polsce:

 • gwarantowane świadczenia zdrowotne,
 • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze,
 • leki refundowane.

 

Kto zapłaci za twoje leczenie

Koszty twojego leczenia pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia jeśli okażesz:

 • Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) albo
 • Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ – jeśli nie możesz sam zwrócić się do swojego ubezpieczyciela o przesłanie Certyfikatu, świadczeniodawca (np. lekarz lub przychodnia) może skontaktować się z oddziałem wojewódzkim NFZ. Oddział ten pośredniczyć będzie w uzyskaniu tego dokumentu od instytucji, w której masz ubezpieczenie zdrowotne.

Uwaga: Jeśli nie masz EKUZ lub Certyfikatu, lekarz może wystawić ci rachunek za leczenie. Możesz następnie starać się o zwrot kosztów od instytucji, w której masz ubezpieczenie zdrowotne.

 

Do jakiego leczenia masz prawo

To, do jakich świadczeń opieki zdrowotnej masz prawo, zależy od charakteru twojego pobytu w Polsce. Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia dowiesz się m.in.:

 • jakie świadczenia możesz otrzymać, jeśli jesteś w Polsce:
  • czasowo (np. w związku z planowanym leczeniem lub jego kontynuacją),
  • na stałe;
 • jakich dokumentów potrzebujesz, aby uzyskać te świadczenia.

 

Jeśli jesteś ubezpieczony w Polsce

Masz taki sam dostęp do opieki medycznej jak ubezpieczeni obywatele polscy.

 

Jeśli jesteś obywatelem państwa, z którym Polska podpisała umowę lub dwustronne porozumienie

Możesz skorzystać z niezbędnej opieki medycznej jeśli przebywasz w Polsce legalnie i:

 • nagle zachorujesz,
 • ulegniesz wypadkowi.

W takiej sytuacji koszty leczenia pokryje Ministerstwo Zdrowia.

 

Z którymi państwami Polska ma umowy

Polska podpisała umowy o zabezpieczeniu społecznym lub współpracy w ochronie zdrowia z:

 • Albanią,
 • Bośnią i Hercegowiną,
 • Czarnogórą,
 • Federacją Rosyjską,
 • Republiką Macedonii,
 • Serbią,
 • Tunezją.

 

Jeśli nie masz ubezpieczenia w Polsce ani w innym państwie członkowskim UE/EFTA i nie jesteś obywatelem państwa, z którym Polska podpisała dwustronne porozumienie

Możesz skorzystać z opieki medycznej odpłatnie. Jeśli masz odpowiednią polisę ubezpieczenia medycznego, np. wymaganą do uzyskania wizy wjazdowej Schengen lub wizy krajowej, świadczeniodawca (np. lekarz lub przychodnia) rozliczy koszty opieki medycznej z twoim towarzystwem ubezpieczeniowym.

– Porozumienie między MZiOS RP i Ministerstwem Zdrowia Republiki Albanii o współpracy  w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych:

„W przypadku nagłych zachorowań lub wypadków Obie Strony zapewniają bezpłatną opiekę medyczną obywatelom każdej ze Stron w czasie ich pobytu na terytorium drugiej Strony”.

– Protokół o współpracy między MZiOS RP a Ministerstwem Zdrowia i Przemysłu Medycznego Federacji Rosyjskiej w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych:

„Strony zapewniają bezpłatne świadczenia zdrowotne obywatelom państw jednej ze Stron, przebywającym czasowo na terytorium państwa drugiej Strony, w przypadkach nagłych zachorowań i nieszczęśliwych wypadków, do czasu, kiedy stan chorego pozwoli na transport do kraju.

Decyzje kwalifikujące stan chorego jako przypadek nagły będą podejmowane przez lekarzy udzielających pierwszej pomocy.

W odniesieniu do pracowników dyplomatyczno-konsularnych oraz członków ich rodzin bezpłatne świadczenia zdrowotne udzielane będą na zasadzie wzajemności”.

– Umowa między MZiOS RP a Ministerstwem Zdrowia Publicznego Republiki Tunezyjskiej  o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych:

Umowa nie dotyczy obywateli umawiających się stron, udających się na terytorium państwa – drugiej strony umowy w celach turystycznych.

„Umawiające się Strony zapewniają, na zasadzie wzajemności, bezpłatną pomoc medyczną w przypadku choroby, w publicznych zakładach opieki zdrowotnej:

 1. specjalistom i ekspertom przebywającym w kraju Strony przyjmującej w ramach niniejszej Umowy,
 2. przedstawicielom dyplomatycznym oraz członkom ich rodzin.”

– Umowa o ubezpieczeniu społecznym między Rządem PRL a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii:

 • „Art. 7. Świadczenia rzeczowe z ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa przyznaje według własnych przepisów i na swój rachunek organ tej Umawiającej się Strony, na obszarze której uprawniona osoba (pracownik, rencista, członek rodziny) przebywa. Stosuje się to również do osób wymienionych w artykule 3 ustęp 2*, z wyjątkiem pracowników dyplomatycznych i konsularnych. Umawiające się Strony mogą uzgodnić, że postanowienia niniejszego artykułu będą się stosowały również do pracowników dyplomatycznych i konsularnych.”
 • Art. 3 Porozumienia Administracyjnego (dot. stosowania art. 7 Umowy):

„1. Osobom uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa według ustawodawstwa jednej Umawiającej się Strony, które przebywają na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, organ tej Strony udziela świadczeń w naturze tak, jak własnym ubezpieczonym. Jednakże osobom, które przebywają na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w celach turystycznych, organ tej Strony może ograniczyć udzielanie świadczeń w naturze tylko do takich świadczeń, które są im niezbędnie potrzebne.

 1. W celu umożliwienia udzielania świadczeń, o których mowa w poprzednim ustępie, uprawniona osoba powinna udowodnić, że ma prawo do tych świadczeń w swoim kraju, zaświadczeniem właściwego organu ubezpieczenia społecznego lub innym dokumentem, z którego to wynika. Centralne organy ubezpieczenia społecznego Umawiających się Stron mogą opracować w drodze porozumienia wzór tego zaświadczenia.”

Nie opracowano wzoru takiego zaświadczenia (formularza). Dokumentem potwierdzającym prawo obywatela Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry lub Serbii do świadczeń zdrowotnych w Polsce może być ważny paszport lub inny dokument, na podstawie którego możliwe jest ustalenie danych osobowych.

– Umowa między RP a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym:

Umowa nie dotyczy obywateli umawiających się stron, udających się na terytorium państwa – drugiej strony umowy w celach turystycznych.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na koszt ministra właściwego ds. zdrowia, potwierdzone stosownymi dokumentami wydanymi przez stronę macedońską, mają niżej wymienieni obywatele Republiki Macedonii:

 • delegowani do pracy na terytorium Polski (max. przez okres 48 miesięcy) oraz towarzyszący im członkowie ich rodzin,
 • pracujący na własny rachunek, wykonujący zwykle swą działalność w Macedonii, przenoszący czasowo tę działalność na terytorium Polski (max. przez okres 24 miesięcy) oraz towarzyszący im członkowie ich rodzin
  • zakres przysługujących im świadczeń jest ograniczony do świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla usunięcia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia; dokumentem potwierdzającym ww. uprawnienia jest formularz RM/PL111, wystawiony przez macedońską instytucję ubezpieczenia zdrowotnego, który należy okazać polskiemu świadczeniodawcy;
 • mieszkający w Polsce emeryci lub renciści, pobierający wyłącznie macedońskie świadczenia emerytalno-rentowe, oraz mieszkający na terytorium Polski członkowie ich rodzin;
  • dokumentem potwierdzającym ww. uprawnienia jest formularz RM/PL121, wystawiony przez macedońską instytucję ubezpieczenia zdrowotnego, który należy złożyć/zarejestrować w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym dla miejsca zamieszkania w Polsce;
 • członkowie personelu administracyjnego, technicznego oraz pomocniczego misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych, osoby zatrudnione jako prywatna służba domowa członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych, jeżeli dokonali wyboru ustawodawstwa macedońskiego w ciągu 3 miesięcy począwszy od wejścia       w życie omawianej Umowy lub od dnia rozpoczęcia pracy na terytorium Polski,
  • dokumentem potwierdzającym ww. uprawnienia jest formularz RM/PL111, wystawiony przez macedońską instytucję ubezpieczenia zdrowotnego, który należy okazać polskiemu świadczeniodawcy.

Emeryci, renciści oraz członkowie ich rodzin, a także członkowie personelu administracyjnego, technicznego oraz pomocniczego misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych i osoby zatrudnione jako prywatna służba domowa mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w pełnym zakresie podczas (czasowego) zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski.

Przepisy obowiązujących obecnie umów i porozumień dwustronnych, nie obejmują świadczeń związanych z transportem (w tym transportem sanitarnym) z państwa pobytu do państwa zamieszkania. Obywatele ww. państw udający się do Polski muszą liczyć się z koniecznością sfinansowania ewentualnego transportu do kraju zamieszkania z własnych środków lub wykupić komercyjną polisę ubezpieczeniową, gwarantującą pokrycie kosztów takiego transportu.

Jeżeli udzieliłeś świadczeń zdrowotnych obywatelowi jednego z państw, z którym Polska zwarła umowę lub porozumienie dwustronne, uzyskasz zwrot kosztów tych świadczeń od ministra zdrowia.

Wniosek o sfinansowanie kosztów takiego leczenia skieruj do Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia  – telefon (22) 86 11 147.

Do wniosku dołącz następujące dokumenty:

 • kopię dokumentu potwierdzającego dane osobowe pacjenta (kopię paszportu wraz z wizą Schengen, w przypadku dyplomatów – kopię legitymacji dyplomatycznej)
 • fakturę VAT wystawioną na Ministerstwo Zdrowa, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, NIP 525-19-18-554
 • kartę informacyjną leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego
 • tabelaryczne zestawienie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy umów/porozumień międzynarodowych – skorzystaj z załączonego wzoru
 • oświadczenie Dyrektora placówki medycznej, potwierdzające, że cena za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej zawarta w zestawieniu jest zgodna z umową zawartą  z Narodowym Funduszem Zdrowia

Uwaga! Jeżeli udzieliłeś świadczenia zdrowotnego obywatelowi Federacji Rosyjskiej, który zobowiązany jest do posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego  – najpierw wystąp o zwrot kosztów do zakładu ubezpieczeń, który wystawił polisę. Dopiero, gdy uzyskanie zwrotu kosztów na tej drodze okaże się niemożliwe, skieruj wniosek do Ministerstwa Zdrowia.

 


rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z dn. 30.04.2004, s. 1 i n.)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16.09.2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia nr 883/2004 (Dz. Urz. UE L 284 z dn. 30.10.2009, s. 1 i n.)

ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581, z późn. zm.)

ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry