Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje na terytorium RP w celu uznania kwalifikacji w innych państwach członkowskich UE

---

Menu

Właściwa okręgowa rada lekarska, na wniosek lekarza lub lekarza dentysty, wydaje:

 1. zaświadczenie stwierdzające, że lekarz lub lekarz dentysta posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej;
 2. zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez lekarza, lekarza dentystę specjalizacji równorzędnej ze specjalizacją wymienioną w przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. zaświadczenie potwierdzające, że lekarz, lekarz dentysta posiada prawo wykonywania zawodu, którego nie został pozbawiony ani które nie zostało zawieszone, oraz że nie został ukarany przez sąd lekarski, nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej albo wszczęte przez okręgową radę lekarską mogące skutkować zawieszeniem prawa wykonywania zawodu ani ograniczeniem w wykonywaniu określonych czynności medycznych;
 4. zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej;
 5. nne zaświadczenia wymagane przez właściwe organy innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.

Naczelna Rada Lekarska wydaje ww. zaświadczenia, jeżeli nie jest możliwe ustalenie właściwej okręgowej rady lekarskiej!


Zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki/ położnej wydawane są przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych.Adresy oraz obszar działania Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych można znaleźć na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych: www.izbapiel.org.pl

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Pory 78, lok. 10
02-757 Warszawa
tel. 22-327-61-61
faks 22-327-61-60
e-mail: nipip@nipip.pl

Szczegółowych informacji udziela Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia.


Farmaceutą jest osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ukończyła w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej pięcioletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej obejmujące co najmniej sześciomiesięczny staż w aptece i uzyskała tytuł zawodowy magistra;
 2. ukończyła w Rzeczypospolitej Polskiej czteroletnie lub pięcioletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej i uzyskała tytuł zawodowy magistra;
 3. posiada dyplom wydany przez inne państwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów na kierunku farmacja w szkole wyższej obejmujących co najmniej sześciomiesięczny staż w aptece, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z odrębnymi przepisami, za równoważny z dyplomem i tytułem zawodowym magistra uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. posiada kwalifikacje potwierdzone dokumentem, o którym mowa w art.. 2b ust. 3 ustawy o izbach aptekarskich

Informacja dla farmaceutów polskich ubiegających o uznanie kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej


Zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje do wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawodu diagnosty laboratoryjnego wydawane są przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego (Dz. U. Nr 22, poz. 120).

Dane adresowe:
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4
03-428 Warszawa
Serwis internetowy KIDL


Organem właściwym do wydania zaświadczenia osobie zamierzającej wykonywać zawód fizjoterapeuty na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, potwierdzającego kwalifikacje do wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest Krajowa Rada Fizjoterapeutów (zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty – Dz. U. z 2015 r. poz. 1994).

 

Zaświadczenie wydawane jest na wniosek osoby ubiegającej się o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznego zawodu regulowanego na terytorium jednego z ww. państw.


Dane teleadresowe:

Krajowa Rada Fizjoterapeutów

Nowogrodzka 31 m. 301

00-511 Warszawa

e-mail: biuro@kif.info.pl

http://www.kif.info.pl/

 

Minister Zdrowia jest organem właściwym do wydania zaświadczenia osobie zamierzającej wykonywać zawód regulowany na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, potwierdzającego kwalifikacje do wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej medycznego zawodu regulowanego.

Zaświadczenie wydawane jest na wniosek osoby ubiegającej się o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznego zawodu regulowanego na terytorium jednego z ww. państw.

Podanie podpisane własnoręcznie należy przesłać na adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa.

Do podania należy dołączyć:

 1. Dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego wraz z innym dokumentem zawierającym informację o długości kształcenia (np.: suplement dyplomu lub świadectwo ukończenia szkoły policealnej). Dyplom ukończenia studiów powinien być podpisany przez właściciela w odpowiednim miejscu („podpis posiadacza dyplomu”).
 2. W przypadku technika farmaceutycznego niezbędne jest dołączenie dokumentu potwierdzającego odbycie dwuletniej praktyki w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy.
 3. Dowód uiszczenia opłaty w wysokości 60,00 zł, dokonanej na rachunek: MINISTERSTWO ZDROWIA, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, nr rachunku bankowego: 69 1010 1010 0013 1322 3100 0000, dopisek: opłata za zaświadczenie. W przypadku przelewów dokonywanych z zagranicy: kod SWIFT: NBPLPLPW; IBAN: PL 69 1010 1010 0013 1322 3100 0000.
 4. W przypadku osoby posługującej się obecnie innym nazwiskiem niż widniejące na dyplomie, konieczne jest dołączenie dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (np. aktu zawarcia związku małżeńskiego).Wyżej wymienione dokumenty należy przedstawić w oryginale do wglądu lub w formie kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.W celu usprawnienia toku postępowania administracyjnego, prosimy o podanie we wniosku numeru telefonu lub adresu e-mailowego, które pozwolą na szybki kontakt w przypadku konieczności ustalenia przez Departament Nauk i Szkolnictwa Wyższego dodatkowych informacji niezbędnych do wydania zaświadczenia.Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zaświadczenie wydawane jest w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnej dokumentacji.Dokumenty załączone do wniosku są zwracane wnioskodawcy wraz z wydanym zaświadczeniem.Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry