Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Uznawanie tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

---

Menu

Na podstawie § 32 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419, z późn. zm.). Minister Zdrowia może przyznać tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia uzyskany poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli:

  • czas specjalizacji odbytej za granicą nie odbiega od czasu określonego w programie specjalizacji w danej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie Zdrowia, realizowanego
    w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • program specjalizacji w zakresie wymaganej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych odpowiada w istotnych elementach programowi specjalizacji w danej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu wszczęcia postępowania uznania specjalizacji uzyskanej poza granicami RP należy złożyć w Ministerstwie Zdrowia wniosek wraz z dołączonymi dokumentami:

  • oryginał dokumentu nadania tytułu specjalisty,
  • dokument zawierający dane o miejscu odbycia specjalizacji i czasie jej trwania oraz zrealizowanym programie,
  • informacje o sposobie i trybie złożenia egzaminu lub innej formie potwierdzającej nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne,
  • zaświadczenia o miejscu i okresie trwania i rodzaju czynności zawodowych wykonywanych
    po uzyskaniu tytułu specjalisty.

Wszystkie dokumenty powinny być przedstawione w oryginale. Zamiast oryginału strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego. Może ono zostać przedłożone do wglądu na miejscu w Ministerstwie Zdrowia. Powinno być przetłumaczone na język polski.

Dokumenty należy kierować na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

Minister Zdrowia przyznaje lub odmawia przyznania tytułu specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia na podstawie opinii sporządzonej przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry