Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Uznawanie tytułu specjalisty uzyskanego poza Unią Europejską

---

Menu

Na podstawie art. 16n ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarzowi, lekarzowi dentyście, który posiada tytuł specjalisty uzyskany poza terytorium państwa członkowskiego Minister Zdrowia uznaje tytuł specjalisty za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 • lekarz posiada prawo wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
 • czas trwania szkolenia specjalizacyjnego odbytego za granicą odpowiada czasowi trwania szkolenia specjalizacyjnego określonemu w programie specjalizacji w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • program specjalizacji w zakresie wymaganej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, sposób potwierdzenia nabytej wiedzy i umiejętności odpowiada w istotnych elementach określonemu programowi specjalizacji w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • sposób i tryb złożenia egzaminu lub innej formy potwierdzenia uzyskanej wiedzy i umiejętności odpowiada złożeniu przez lekarza PES w Rzeczypospolitej Polskiej.

Lekarz występuje z wnioskiem o uznanie tytułu specjalisty do Ministra Zdrowia za pośrednictwem dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP).
Do wniosku dołącza się oryginał albo kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem:

 • prawa wykonywania zawodu,
 • dokumentu potwierdzającego uprawnienie do wykonywania zawodu lekarza w kraju, w którym lekarz uzyskał tytuł specjalisty,
 • dokumentu o nadaniu tytułu specjalisty,
 • dokumentu zawierającego informacje o miejscu odbycia szkolenia specjalizacyjnego, czasie jego trwania i programie specjalizacji,
 • dokumentu zawierającego informacje o sposobie i trybie złożenia egzaminu lub innej formie potwierdzenia nabytej wiedzy i umiejętności praktycznych,
 • dokumentu zawierającego informacje o miejscu, czasie trwania i rodzaju czynności zawodowych wykonywanych po uzyskaniu tytułu specjalisty.

Wniosek podlega ocenie merytorycznej dokonywanej przez zespół ekspertów powołany przez dyrektora CMKP. W skład zespołu wchodzą lekarze posiadający tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny:

 • konsultant krajowy właściwy dla danej dziedziny medycyny lub jego przedstawiciel,
 • dwaj lekarze posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
 • przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,
 • przedstawiciel towarzystwa naukowego właściwego dla danej dziedziny medycyny.

Zespół zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał chyba, że nie został złożony żaden wniosek. Informacje o kolejnych terminach posiedzeń zespołu można uzyskać w CMKP pod nr tel.: +48 22 56 93 758, +48 22 56 93 754.

Jeżeli na podstawie przedstawionych przez lekarza dokumentów zespół stwierdzi, że czas trwania szkolenia lub formy nabywania wiedzy i umiejętności praktycznych nie odpowiadają w istotnych elementach programowi specjalizacji w danej specjalności w Rzeczypospolitej Polskiej, ocena merytoryczna wydawana przez zespół jest negatywna albo zawiera wskazanie do odbycia stażu uzupełniającego, z uwzględnieniem czasu trwania i zakresu merytorycznego tego stażu oraz wskazaniem podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne, w którym staż uzupełniający powinien być odbyty.

Na podstawie oceny merytorycznej dyrektor CMKP w terminie 30 dni wydaje opinię, która wraz z aktami jest niezwłocznie przekazywana do Ministra Zdrowia, który w drodze decyzji, uznaje albo odmawia uznania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku, gdy opinia zawiera wskazanie do odbycia stażu uzupełniającego, Minister Zdrowia kieruje lekarza do odbycia tego stażu, z uwzględnieniem czasu trwania i zakresu merytorycznego tego stażu oraz wskazaniem podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne, w którym staż uzupełniający powinien być odbyty. Staż uzupełniający nie może trwać dłużej niż 3 lata. Lekarz odbywa staż uzupełniający w ramach płatnego urlopu szkoleniowego, umowy o pracę na czas określony w celu odbycia stażu uzupełniającego albo umowy cywilnoprawnej o odbycie stażu uzupełniającego, zawartej ze wskazanym podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, na warunkach określonych w umowie. Staż uzupełniający kończy się uzyskaniem opinii zawodowej, wystawionej przez kierownika właściwej komórki organizacyjnej podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne. Na podstawie opinii zawodowej Minister Zdrowia wydaje decyzję, w której uznaje tytuł specjalisty za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej albo odmawia uznania tego tytułu.

Informacje o obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programach specjalizacji dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego pod adresem: http://www.cmkp.edu.pl/spis_2.htm.

Wszystkie dołączone do wniosku o uznanie tytułu specjalisty dokumenty muszą spełniać poniższe wymagania:

 • być opatrzone Apostille – wobec dokumentów pochodzących z państw będących stronami Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w dniu 5 października 1961 roku w Hadze (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938 i 939), istnieje prawny obowiązek zaopatrywania tych dokumentów w Apostille, jeżeli mają być użyte w postępowaniu administracyjnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • być w oryginale, lub zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego, ewentualnie zostać przedłożone do wglądu na miejscu w Ministerstwie Zdrowia,
 • być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry