Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Uznawanie stopni i tytułów naukowych

---

Menu

Osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia o równoważności dokumentów o nadaniu stopni naukowych, tytułów naukowych na podstawie umów międzynarodowych powinna złożyć w tej sprawie wniosek do Ministra Zdrowia (podpisany własnoręcznie), dołączając stosowne dokumenty potwierdzające uzyskanie za granicą stopni naukowych, tytułów naukowych, w których zawarte będą następujące informacje:

  • imię i nazwisko Wnioskodawcy;
  • data i miejsce urodzenia Wnioskodawcy;
  • stopień/ tytuł naukowy;
  • nazwa dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia/ tytułu naukowego;
  • numer dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia/ tytułu naukowego;
  • nazwa organu, który wydał dokument potwierdzający uzyskanie stopnia/ tytułu naukowego;
  • miejsce wydania dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia/ tytułu naukowego.

Załączone do wniosku dokumenty powinny spełniać poniższe wymagania:

  • być opatrzone Apostille (ApostilleInfo.com). Wobec dokumentów pochodzących z państw będących stronami Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w dniu 5 października 1961 roku w Hadze (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938 i 939), istnieje prawny obowiązek zaopatrywania tych dokumentów w Apostille, jeżeli mają być użyte w postępowaniu administracyjnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  • być przedstawione w oryginale. Zamiast oryginału strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem ma charakter dokumentu urzędowego. Może zostać przedłożone do wglądu na miejscu, w Ministerstwie Zdrowia;
  • być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej (baza tłumaczy).

Zaświadczenia ważne są jedynie z oryginałem dokumentu o nadaniu stopnia naukowego lub tytułu naukowego uzyskanego za granicą. Zaświadczenia te nie stanowią podstawy do ubiegania się o dokument prawo wykonywania zawodu lekarza, prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, prawo wykonywania zawodu farmaceuty, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, prawo wykonywania zawodu położnej.

Zaświadczenia wydawane są w terminie do siedmiu dni od daty wpływu wniosku wraz z kompletem dokumentów do Ministerstwa Zdrowia.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry