Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Uznawanie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty odbytego w Unii Europejskiej

---

Menu

W myśl ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty organem właściwym do uznawania stażu podyplomowego odbytego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej za równoważny ze stażem odbytym w Polsce jest Minister Zdrowia. Niniejszą kwestię reguluje art. 15 ust. 9 wyżej wymienionej ustawy, zgodnie z którym: „Staż podyplomowy odbyty w państwie członkowskim Unii Europejskiej przez lekarza będącego obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, minister właściwy do spraw zdrowia uznaje za równoważny w całości lub w części ze stażem podyplomowym odbytym w Rzeczpospolitej Polskiej.”

W celu uznania stażu podyplomowego odbytego w kraju członkowskim Unii Europejskiej, należy skierować do Ministra Zdrowia (na adres: ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa) wniosek
o uznanie stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny ze stażem obowiązującym Rzeczypospolitej Polskiej, dołączając:

  • oryginał, odpis lub poświadczoną kopię dyplomu ukończenia studiów,
  • potwierdzone przez właściwe organy kraju, w którym odbywano staż podyplomowy dokumenty obejmujące dane i informacje dotyczące:
    • przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego,
    • wydane przez właściwy organ danego państwa zaświadczenie potwierdzające fakt odbycia oraz długość stażu podyplomowego,
    • skrócony program stażu lub opis stażu wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Wszystkie dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry