Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Uznawanie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty, odbytego poza Unią Europejską

---

Menu

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty Minister Zdrowia dokonuje uznania stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek lekarza/lekarza dentysty, na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu ekspertów.

W skład zespołu ekspertów wchodzą lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinach medycyny objętych ramowym programem, będący przedstawicielami:

 • Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
 • Konsultanta krajowego właściwego dla danej dziedziny,
 • Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,
 • Naczelnej Rady Lekarskiej.

Do wniosku lekarz/lekarz dentysta dołącza potwierdzone przez właściwe organy kraju, w którym odbył staż podyplomowy lub wykonywał zawód, dokumenty obejmujące dane i informacje dotyczące:

 • trybu odbywania stażu podyplomowego,
 • przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego,
 • potwierdzenia uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty w krajach,
  w których dotychczas wykonywał zawód,
 • programu i czasu realizacji stażu podyplomowego i miejsc jego odbywania,
 • organów lub instytucji, które dokonały końcowego zaliczenia stażu podyplomowego,
 • potwierdzenia dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierającego informacje
  o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 • dyplomów bądź zaświadczeń o uzyskanych kwalifikacjach zawodowych,
 • opinii zawodowej wystawionej przez uprawnioną osobę z ostatniego miejsca pracy.

Dokumenty dołączone do wniosku o uznanie stażu podyplomowego muszą spełniać poniższe wymagania:

 • Dyplom ukończenia studiów powinien być opatrzony klauzulą Apostille – wobec dokumentów pochodzących z państw będących stronami Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w dniu 5 października 1961 roku w Hadze (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938 i 939), istnieje prawny obowiązek zaopatrywania tych dokumentów w Apostille, jeżeli mają być użyte w postępowaniu administracyjnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Wszystkie dokumenty powinny być w oryginale, lub zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego, ewentualnie zostać przedłożone do wglądu na miejscu w Ministerstwie Zdrowia;
 • Wszystkie dokumenty obcojęzyczne powinny być być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.

Postępowanie w sprawie uznania stażu podyplomowego odbytego za granicą prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z czym zakończone zostaje wydaniem decyzji administracyjnej.

Kserokopie dokumentów muszą być uwierzytelnione notarialnie lub należy udostępnić oryginały do wglądu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474) uznanie stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w RP może nastąpić po stwierdzeniu, że czas trwania stażu podyplomowego nie był krótszy niż obowiązujący w RP oraz, że program odbytego stażu podyplomowego lub jego części był zgodny w istotnych elementach formalnych i merytorycznych z ramowym programem, bądź po stwierdzeniu, że dotychczasowe wykonywanie zawodu za granicą odbywało się w okresie i na zasadach, które mogą być uznane za równoważne w całości lub w części z odbyciem stażu lekarza lub lekarza dentysty, określonego rozporządzeniem.

Lekarz/lekarz dentysta, któremu Minister Zdrowia uznał w części staż podyplomowy odbyty za granicą, powinien zrealizować staż w części nieuznanej na zasadach określonych w rozporządzeniu.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry