Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Uznawanie kwalifikacji lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki i położnej uzyskanych w Unii Europejskiej

---

Menu

Każde Państwo Członkowskie Unii Europejskiej uznaje dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji lekarzy uprawniające do podejmowania działalności zawodowej w charakterze lekarza posiadającego podstawowy poziom wykształcenia medycznego lub lekarza specjalisty, pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, lekarza dentysty lub wyspecjalizowanego lekarza dentysty oraz farmaceuty wyszczególnione odpowiednio w załączniku V, pkt 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3 i 5.6.2 dyrektywy 2005/36/WE spełniające minimalne wymogi w zakresie kształcenia, o których mowa odpowiednio w art. 24, 25, 31, 34, 35 oraz 44 nadaje tym dokumentom potwierdzającym posiadanie kwalifikacji, na potrzeby podejmowania i prowadzenia działalności zawodowej taką samą moc na swoim terytorium, jak dokumentom potwierdzającym posiadanie kwalifikacji, które samo wydaje.

Wymienione dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji muszą być wydane przez właściwe organy w Państwach Członkowskich i w stosownym przypadku muszą im towarzyszyć świadectwa wyszczególnione odpowiednio w załączniku V, pkt 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3 oraz 5.6.2 dyrektywy 2005/36/WE.

W przypadkach, w których dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji uprawniający do podjęcia działalności zawodowej lekarza posiadającego podstawowy poziom wykształcenia medycznego lub lekarza specjalisty, pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, lekarza dentysty lub wyspecjalizowanego lekarza dentysty, położnej lub farmaceuty, uzyskany przez obywatela Państwa Członkowskiego nie spełnia wszystkich wymogów w zakresie wykształcenia określonych wdyrektywie 2005/36/WE, każde Państwo Członkowskie uznaje ten dokument za wystarczający dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, o ile dokument ten poświadcza ukończenie kształcenia, które rozpoczęło się przed datami odniesienia określonymi w załączniku V, pkt 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2 i 5.6.2dyrektywy 2005/36/WE, oraz załączone jest do niego zaświadczenie, stwierdzające, że posiadacz danego dokumentu faktycznie i zgodnie z prawem wykonywał przedmiotowe rodzaje działalności nieprzerwanie przez co najmniej trzy lata w okresie pięciu lat poprzedzających wydanie zaświadczenia.

Organami właściwymi dla poszczególnych zawodów są:

⇒ lekarz

Naczelna Izba Lekarska oraz okręgowe izby lekarskie

⇒ lekarz dentysta

Naczelna Izba Lekarska oraz okręgowe izby lekarskie

⇒ pielęgniarka

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz okręgowe izby pielęgniarek i położnych

⇒ położna

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz okręgowe izby pielęgniarek i położnych

⇒ farmaceuta

Naczelna Izba Aptekarska

Państwo Członkowskie uznaje kwalifikacje obywatela Unii Europejskiej do wykonywania zawodu na podstawie zasad systemu ogólnego w przypadku, gdy:

  • posiada dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza, lekarza dentysty, lub farmaceuty, o którym mowa w załączniku V do dyrektywy 2005/36/WE, lecz nie może przedstawić zaświadczenia wydanego przez właściwe organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej potwierdzającego faktyczne i zgodne z prawem wykonywanie zawodu na terytorium tego państwa członkowskiego przez okres co najmniej trzech kolejnych lat
    z pięciu bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia, albo
  • posiada dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza, lekarza dentysty lub farmaceuty wydany przez inne państwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, który został uznany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i może przedstawić zaświadczenie, że posiada trzyletnie doświadczenie zawodowe uzyskane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które uznało to potwierdzenie kwalifikacji zawodowych zgodnie z wewnętrznymi przepisami tego państwa oraz potwierdziło uzyskane doświadczenie zawodowe

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry