Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Nostryfikacja dyplomów

---

Menu

Nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą dokonuje kurator oświaty, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku braku takiego miejsca – kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibą instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procedury nostryfikacji należy zgłosić się do właściwego miejscowo kuratorium oświaty.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. poz. 447).

Dyplom poświadczający ukończenie studiów wyższych na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym uzyskany w państwie innym niż państwo członkowskie może zostać uznany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w procedurze nostryfikacji, która uregulowana została rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. poz. 1467).

Nostryfikacji dokonują rady jednostek organizacyjnych polskich uczelni medycznych, uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych.

Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia wnioskodawca składa do wybranej rady wniosek
o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wraz z następującymi załącznikami:

  • oryginałem dyplomu uzyskanego za granicą – do wglądu,
  • kopią dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów (suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument).

Rada może zażądać tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa powyżej sporządzonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula RP.

Lista tłumaczy przysięgłych jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Postępowanie nostryfikacyjne kończy się uchwałą rady nie później niż w terminie 90 dni od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymagania formalne. W postępowaniu nostryfikacyjnym rada dokonuje porównania programu studiów, efektów kształcenia, nadanych uprawnień i czasu trwania studiów na podstawie ww. dokumentów. W przypadku stwierdzenia różnic w programie lub czasie trwania studiów rada może podjąć uchwałę o konieczności uzupełnienia przez wnioskodawcę brakujących egzaminów, określając warunki i terminy ich przeprowadzenia oraz wysokość opłat pobieranych za przeprowadzenie tych egzaminów. W tym przypadku postępowanie nostryfikacyjne zostaje zakończone w terminie 30 dni od dnia wpływu dokumentów potwierdzających wykonanie uchwały. Postępowanie nostryfikacyjne kończy się uchwałą rady w sprawie uznania dyplomu za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych i tytułem zawodowym albo odmowy uznania dyplomu za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych i tytułem zawodowym. Rada odmawia uznania dyplomu za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych w przypadku, gdy:

  • instytucja, która wydała dyplom lub instytucja, w której prowadzone było kształcenie:
    • nie były w dniu wydania dyplomu akredytowanymi uczelniami w rozumieniu prawa wewnętrznego państw, w których systemach szkolnictwa wyższego działają lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu,
    • nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
  • instytucja, która wydała dyplom realizowała na terenie innego kraju program studiów wyższych lub jego część niezgodnie z obowiązującymi w tym kraju przepisami,
  • wnioskodawca nie wykonał obowiązków wynikających z uchwały o konieczności uzupełnienia przez wnioskodawcę brakujących egzaminów.

W przypadku podjęcia uchwały w sprawie uznania dyplomu za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych i tytułem zawodowym jednostka organizacyjna uczelni, w której przeprowadzono postępowanie nostryfikacyjne, wydaje zaświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Kierownik jednostki organizacyjnej, której rada przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne, ustala wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania, biorąc pod uwagę koszty poniesione w związku z postępowaniem, przy czym opłata nie może być wyższa niż 50% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonej w przepisach o warunkach wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy uczelni, której rada przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne, albo do kasy uczelni, w terminie wyznaczonym przez kierownika jednostki. Opłatę wnosi się niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego.

Dyplom uzyskany za granicą potwierdzający ukończenie studiów wyższych, na które osoba została skierowana zgodnie z przepisami określającymi warunki kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególne uprawnienia tych osób, uznaje się bez przeprowadzania postępowania nostryfikacyjnego.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry