Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Zawieranie umów rezydenckich

---

Menu

Żeby zawrzeć umowę rezydencką między Ministrem Zdrowia a jednostką zatrudniającą lekarzy rezydentów (zwaną dalej Zakładem) należy przygotować i przesłać na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Miodowa 15

00-952 Warszawa

poniższe dokumenty:

 • dwa egzemplarze umowy rezydenckiej wraz z odrębnie wydrukowanym załącznikiem nr 3 (wzór umowy zależny jest od daty postępowania kwalifikacyjnego, w którym lekarz został zakwalifikowany na rezydenturę);
 • dwa egzemplarze załącznika nr 5, stanowiącego informację o wysokości wskaźnika procentowego składki na ubezpieczenie wypadkowe;
 • dwa egzemplarze załącznika nr 6, stanowiącego informację o odprowadzaniu składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – w przypadku gdy Zakład faktycznie odprowadza taką składkę od poszczególnych rezydentów;
 • dwa egzemplarze załącznika nr 4, stanowiącego informację o absencji rezydentów – jeśli takowe wystąpiły przed zawarciem umowy rezydenckiej;
 • aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – wydruk księgi rejestrowej ze strony internetowej Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Lecznicą (jedynie Dział I,  oznaczenie podmiotu leczniczego i lista zakładów leczniczych) – tylko 1 egz.;
 • aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego–tylko 1 egz.;
 • informację o numerze konta bankowego z podpisem Dyrektora Zakładu oraz Głównego Księgowego wraz z pełną nazwą właściciela rachunku obowiązującą w banku –tylko 1 egz.;
 • kserokopię skierowania rezydenta wydanego przez właściwy Urząd Wojewódzki–tylko 1 egz.,
 • kserokopię dwóch pierwszych stron karty szkolenia specjalizacyjnego rezydenta (dodatkowo kserokopię „okładki” karty z wpisanym trybem odbywania specjalizacji, jeśli takiej informacji nie ma na 1-ej stronie) uzupełnionych o wymagane wpisy i pieczątki. W przypadku gdy lekarz zmienia miejsce lub tryb odbywania specjalizacji konieczne są wpisy: „Zaliczam szkolenie specjalizacyjne od…….do……w trybie….” oraz „Kontynuacja szkolenia z dniem ….. w trybie rezydenckim” z podpisem i pieczątką poprzedniego i obecnego kierownika specjalizacji – tylko 1 egz.;
 • w przypadku osób fizycznych/spółek cywilnych dodatkowo prosimy dołączyć: wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – tylko 1 egz.;
  • Uwaga: ze względu na często popełniane błędy wyjaśniamy, że w przypadku spółki cywilnej określając nazwę Zakładu w umowie, jak również w Załączniku Nr 3, należy wymienić wszystkie osoby wchodzące w skład spółki wraz z adresami zamieszkania (bez nazwy zakładu leczniczego) oraz wypełnić pkt. 6 (forma prawna jak dla osoby fizycznej).
  • Analogicznie w przypadku osoby fizycznej nazwą Zakładu jest nazwisko osoby fizycznej.
  • Wskazując do reprezentacji Zakładu jednego ze wspólników, do umowy należy dołączyć stosowny dokument upoważniający do takiego działania.
 • w przypadku lekarzy cudzoziemców uprzejmie prosimy o przesłanie czytelnej kserokopii karty pobytu –tylko 1 egz.;
 • w przypadku zmiany jednostki przez lekarza rezydenta uprzejmie prosimy o przesłanie kserokopii świadectwa pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia –tylko 1 egz.;
 • w przypadku podmiotów leczniczych, które uzyskały tymczasowy wpis na listę jednostek akredytowanych konieczne jest załączenie zobowiązania oraz kopii oświadczenia składanego do właściwego wojewody.

wzór OŚWIADCZENIA do pobrania

wzór ZOBOWIĄZANIA do pobrania

Uwaga:

Załącznik Nr 1  (kalkulacja kosztów) sporządzany jest przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego (NS) i przesyłany do Zakładu wraz z podpisaną umową.

Załącznik Nr 2 (druk rozliczenia) przygotowywany jest przez Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji (BF) i przesyłany przez NS razem z podpisaną umową i Załącznikiem Nr 1.

Prosimy o prawidłowe wypełnienie druków umów rezydenckich, ze szczególnym uwzględnieniem poniższych uwag:

 • numer umowy oraz data zawarcia uzupełniane są przez NS;
 • na pierwszej stronie umowy oraz na załączniku nr 3 należy wpisać pełną nazwę Zakładu wraz z adresem (ulica, kod, miejscowość);
 • przy określeniu formy prawnej Zakładu należy wybrać i wypełnić tylko jeden z sześciu dostępnych punktów. Należy uwzględnić, że spółki handlowe wypełniają punkt 2, a spółki cywilne tak jak osoby fizyczne punkt 6;
 • wymagane są oryginalne podpisy osób upoważnionych do zawarcia umowy na każdym egzemplarzu umowy i wszystkich załącznikach (jeżeli umowę podpisuje osoba inna niż wskazana w stosownych dokumentach do reprezentacji Zakładu, prosimy dołączyć właściwe upoważnienie);
 • numer konta bankowego wpisany w umowie musi być zgodny z numerem konta podanym w piśmie informacyjnym podpisanym przez Dyrektora Zakładu i Głównego Księgowego;
 • należy uzupełnić bieżącą datę wypełnienia załącznika nr 3 („Wykaz”);
 • na załączniku nr 3 należy podać aktualne numery telefonów oraz adres e-mail, a także NIP Zakładu;
 • nie należy zmieniać treści oraz układu stron umowy, a także załącznika nr 3 (dopuszczalne jest jedynie dodawanie wierszy w załączniku nr 3) –umowa zmieniona w niedozwolony sposób będzie zwracana.

Do każdego postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie którego lekarz został skierowany do uprawnionego Zakładu, żeby odbyć specjalizację w trybie rezydentury, obowiązuje odpowiedni wzór umowy.

Zgodnie z powyższym, dla postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie:

 • 1 grudnia 2007 r. – 31 stycznia 2008 r. obowiązuje umowa Rn15   
 • 1 maja 2008 r. – 30 czerwca 2008 r. obowiązuje umowa Rn16
 • 1 listopada 2008 r. – 15 listopada 2008 r. obowiązuje umowa Rn17
 • 1 marca 2009 r. – 31 marca 2009 r. obowiązuje umowa Rn18
 • 1 października 2009 r. – 31 października 2009 r. obowiązuje umowa Rn19
 • 1 marca 2010 r. – 31 marca 2010 r. obowiązuje umowa Rn20
 • 1 października 2010 r. – 31 października 2010 r. obowiązuje umowa Rn21
 • 1 marca 2011 r. – 31 marca 2011 r. obowiązuje umowa Rn22
 • 1 października 2011 r. – 31 października 2011 r. obowiązuje umowa Rn23
 • 1 marca 2012 r. – 31 marca 2012 r. obowiązuje umowa Rn24
 • 1 października 2012 r. – 31 października 2012 r. obowiązuje umowa Rn25
 • 1 marca 2013 r. – 31 marca 2013 r. obowiązuje umowa Rn26
 • 1 października 2013 r. – 31 października 2013 r. obowiązuje umowa  Rn27
 • 1 marca 2014 r. – 31 marca 2014 r. obowiązuje umowa Rn28
 • 1 października 2014 r. – 31 października 2014 r. obowiązuje umowa Rn29
 • 1 marca 2015 r. – 31 marca 2015 r. obowiązuje umowa Rn30 lub Rn30BP

UWAGA: Umowa Rn30BP obowiązuje w dziedzinach:

 • anestezjologia i intensywna terapia
 • chirurgia onkologiczna
 • geriatria
 • medycyna rodzinna
 • neurologia dziecięca
 • onkologia kliniczna
 • pediatria
 • stomatologia dziecięca

1 października 2015 r. – 31 października 2015 r. obowiązuje umowa Rn31 lub Rn31BP

UWAGA: Umowa Rn31BP obowiązuje w dziedzinach:

 • anestezjologia i intensywna terapia
 • balneologia i medycyna fizykalna
 • chirurgia ogólna
 • chirurgia onkologiczna
 • choroby wewnętrzne
 • dermatologia i wenerologia
 • geriatria
 • hematologia
 • kardiologia
 • kardiologia dziecięca
 • medycyna ratunkowa
 • medycyna rodzinna
 • nefrologia
 • neonatologia
 • neurologia dziecięca
 • onkologia i hematologia dziecięca
 • onkologia kliniczna
 • ortodoncja
 • patomorfologia
 • pediatria
 • protetyka stomatologiczna
 • psychiatria dzieci i młodzieży
 • radioterapia onkologiczna
 • reumatologia
 • stomatologia dziecięca
 • stomatologia zachowawcza z endodoncją

1 marca 2016 r. – 31 marca 2016 r. obowiązuje umowa Rn32 lub Rn32BP

UWAGA: Umowa Rn32BP obowiązuje w dziedzinach:

 • anestezjologia i intensywna terapia
 • chirurgia onkologiczna
 • geriatria
 • hematologia
 • medycyna ratunkowa
 • neonatologia
 • neurologia dziecięca
 • onkologia kliniczna
 • patomorfologia
 • pediatria
 • psychiatria dzieci i młodzieży
 • radioterapia onkologiczna
 • stomatologia dziecięca

1 października 2016 r. – 31 października 2016 r. obowiązuje umowa Rn33 (dla wszystkich dziedzin)

1 marca 2017 r. – 31 marca 2017 r. obowiązuje umowa Rn34 (dla wszystkich dziedzin)


Ponadto, Departament informuje, że:

 • w przypadku wystąpień Zakładów o przedłużenie umowy rezydenckiej z powodów określonych w obowiązujących przepisach prawa już po wygaśnięciu zawartej umowy obowiązuje umowa Rn../….P (wzór umowy do pobrania) – pozostałe załączniki jak dla zwykłej umowy.
 • w przypadku rozwiązania umowy o pracę z rezydentem, zanim nastąpi zawarcie aneksu do umowy pomiędzy Ministrem Zdrowia a Zakładem na przedłużenie specjalizacji rezydenta – obowiązuje umowa Rn../….PW (wzór umowy do pobrania) z załącznikami:
 1. wzór załącznika Nr 1 do umowy Rn…/…PW – 3 egz.
 2. wzór załącznika Nr 3 do umowy Rn…/…PW – 2 egz.
 3. wzór załącznika Nr 4 do umowy Rn…/…PW – 2 egz.
 4. wzór załącznika Nr 5 do umowy Rn…/…PW – 2 egz.
 • w związku z występującymi przypadkami wcześniejszego rozwiązania przez Zakład umowy o pracę z rezydentem niż zawarcie umowy pomiędzy Ministrem Zdrowia
  a Zakładem na realizację specjalizacji w ramach rezydentury obowiązuje umowa Rn../….W (wzór umowy do pobrania), z załącznikami:
 1. wzór załącznika Nr 1 do umowy Rn…/…W – 3 egz.
 2. wzór załącznika Nr 3 do umowy Rn…/…W – 2 egz.
 3. wzór załącznika Nr 4 do umowy Rn…/…W – 2 egz.
 4. wzór załącznika Nr 5 do umowy Rn…/…W – 2 egz.

Przesyłając powyższe umowy prosimy o dołączenie również:

 • aktualnego (nie starszego niż 3 miesiące) wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – wydruk księgi rejestrowej ze strony internetowej http://rpwdl.csioz.gov.pl (jedynie Dział I, tj. oznaczenie podmiotu leczniczego i lista przedsiębiorstw) – tylko 1 egz.;
 • aktualnego (nie starszego niż 3 miesiące) wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego– tylko 1 egz.;
 • informacji o numerze konta bankowego z podpisem Dyrektora Zakładu oraz Głównego Księgowego wraz z pełną nazwą właściciela rachunku obowiązującą w banku – tylko 1 egz.;

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry