Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Składanie indywidualnych wniosków o dodatkowe przedłużenie szkolenia specjalizacyjnego realizowanego w trybie rezydentury

---

Menu

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że zgodnie z § 17 ust. 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779, z późn. zm.), które w dalszym ciągu ma zastosowanie do lekarzy zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji przed dniem wejścia w życie rozporządzenia z dnia 2 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 26) w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, w uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw zdrowia może wyrazić zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu trwania specjalizacji, odbywanej w trybie rezydentury.

Do podpisanego własnoręcznie wniosku kierowanego do Ministra Zdrowia należy dołączyć:

  • poparcie wniosku przez kierownika specjalizacji oraz właściwego konsultanta wojewódzkiego (w przypadku vacatu na stanowisku konsultanta wojewódzkiego prosimy o dołączenie opinii wyrażającej poparcie wniosku przez właściwego konsultanta krajowego),
  • oryginał podpisanego przez Dyrektora Zakładu wykazu absencji z całego okresu rezydentury, sporządzonego przez aktualnie zatrudniającą jednostkę szkoleniową
    wzór wykazu absencji rezydentów do przedłużenia finansowania umowy do pobrania
  • kserokopię okładki oraz dwóch pierwszych stron karty szkolenia specjalizacyjnego uzupełnionej o wymagane wpisy, w tym adnotacje o dotychczasowym przedłużeniu okresu rezydentury.

Powyższe dokumenty należy przesłać na ok. 2 miesiące przed końcem okresu zatrudnienia ustalonego w oparciu o przepisy § 17 ust. 3-5 cyt. rozporządzenia na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Miodowa 15

00-952 Warszawa

Uwaga!

Z ww. wnioskiem lekarz może wystąpić dopiero w przypadku, gdy liczba absencji zaistniałych w czasie trwania specjalizacji w trybie rezydentury przekracza dopuszczalny okres (określony w § 17 ust. 3-5 ww. rozporządzenia).

Ponadto, uprzejmie informujemy, iż szkolenie specjalizacyjne lekarzy zakwalifikowanych do odbywania rezydentury po 1 lipca 2011 r., zgodnie z art. 16l ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r., poz. 125 j.t.), jest przedłużane m.in. o każdy dzień absencji związanej ze zwolnieniem lekarskim, urlopem macierzyńskim czy urlopem rodzicielskim (wyjątek stanowią tylko sytuacje określone w art. 16l. ust. 1 pkt. 2, 4,5, podlegające ustawowym limitom).

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry