Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Rozliczanie umów rezydenckich oraz numery rachunków bankowych ministerstwa zdrowia

---

Menu

Uwaga: nowe zasady rozliczeń umów BP

Numery kont bankowych MZ oraz ogólne zasady zwrotu niewykorzystanych środków:

 1. Środki, które Zakład otrzymał z MZ przed rokiem 2009 (tj. w 2008 r. i wcześniej) i nie wykorzystał, bądź wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniemZakład przekazuje na rachunek bankowy MZ nr: 02 1010 1010 0013 0022 3100 0000
 2. Środki, które Zakład otrzymał z MZ w roku 2009 i nie wykorzystał, bądź wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniemZakład przekazuje na rachunek bankowy MZ nr: 49 1010 1010 0013 0013 9130 1000
 3. Środki, które Zakład otrzymał z MZ w roku 2010 i nie wykorzystał, bądź wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniemZakład przekazuje na rachunek bankowy MZ nr: 83 1010 1010 0013 0013 9130 0000
 4. Środki, które Zakład otrzymał z MZ w roku 2011 i w latach następnych, z zastrzeżeniem pkt 5 i 6i nie wykorzystał, bądź wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniemZakład przekazuje na rachunek bankowy MZ nr:
 1. 15 1010 1010 0013 0013 9130 2000, jeżeli Zakład zwraca środki do dnia 31 grudnia roku, w którym te środki otrzymał i nie wykorzystał,
 2. 49 1010 1010 0013 0013 9130 1000, jeżeli Zakład zwraca środki po dniu 31 grudnia roku, w którym te środki otrzymał i nie wykorzystał.
 1. W przypadku umów Rn…BP, środki, które Zakład otrzymał z MZ w roku 2015i nie wykorzystał, bądź wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniemZakład przekazuje na rachunek bankowy MZ nr: 02 1010 1010 0013 0022 3100 0000
 2. W przypadku umów Rn…BP, środki, które Zakład otrzymał z MZ w roku 2016i nie wykorzystał, bądź wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniemZakład przekazuje na rachunek bankowy MZ nr:
 1. 52 1010 1010 0013 0022 3000 0000, jeżeli Zakład zwraca środki do dnia 31 grudnia 2016 r.,
 2. 02 1010 1010 0013 0022 3100 0000, jeżeli Zakład zwraca środki po dniu 31 grudnia 2016 r.
 1. Zgodnie z § 2, ust. 5f umowy, w przypadku, gdy Zakład zwróci niewykorzystane środki na niewłaściwe konto MZ, datą zapłaty odsetek nie będzie data obciążenia rachunku Zakładu, tylko data uznania prawidłowego konta MZ.
 2. Niestosowanie się do zapisów § 2 ust. 5d, tj. nie umieszczenie w opisie zwrotu pełnego numeru umowy oraz roku, za który zwracane są środki, może spowodować opóźnienie w prawidłowym zakwalifikowaniu zwrotu, co może skutkować naliczeniem dodatkowych odsetek ustawowych.
 3. W przypadku nieterminowego zwracania niewykorzystanych środków, w opisie przelewów, oprócz numeru umowy oraz roku, za który zwracane są środki, należy wyszczególnić kwotę główną zwrotu oraz kwotę odsetek ustawowych.

Składanie rozliczeń

 1. Rozliczenia należy przesłać na adres:

Departament Budżetu Finansów i Inwestycji,

ul Miodowa 15, 00-952 Warszawa

 1. Zakład składa na Załączniku Nr 2 w 1 egzemplarzu rozliczenie roczne:
 1. do 5 stycznia – za rok ubiegły,
 2. w ciągu 20 dni od daty wygaśnięcia umowy (w tym: spowodowanego likwidacją lub przekształceniem Zakładu),
 3. w ciągu 7 dni od daty otrzymania ostatniego przelewu, w przypadku, gdy przelew ten został przekazany przez MZ po 17 dniach od daty wygaśnięcia umowy.
 1. Wygaśnięcie umowy oznacza rozwiązanie umowy o pracę z ostatnim rezydentem objętym daną umową.
 2. Rozliczenia należy sporządzać do każdej umowy oddzielnie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w druku rozliczeniowym, w szczególności w zakresie liczby i kolejności rezydentów.
 3. BF przypomina, że zlikwidowane zostały rozliczenia półroczne oraz rozliczenia końcowe.

Dane kontaktowe BF – tylko w sprawach rozliczeń umów:

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry