Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Przekazywanie informacji mających wpływ na realizację umów rezydenckich

---

Menu

 1. W przypadku zgłoszenia się do Zakładu następnej osoby mającej odbywać szkolenie w trybie rezydentury (już po zawarciu umowy z Ministrem Zdrowia, ale z tego samego postępowania kwalifikacyjnego) sporządzane są aneksy do zawartej umowy. W celu sporządzenia aneksu należy przesłać do NS:
 • załącznik nr 3 (z uzupełnionym numerem umowy) uwzględniający jedynie nowozatrudnioną osobę –2 egz.;
 • ewentualnie załącznik nr 6 –2 egz., uwzględniający jedynie nowozatrudnioną osobę;
 • kserokopię świadectwa pracy z poprzedniej jednostki, w której lekarz realizował szkolenie w trybie rezydentury –1 egz.;
 • poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię skierowania lub aneksu do karty szkolenia specjalizacyjnego wydanego przez właściwy Urząd Wojewódzki –1 egz.;
 • poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię karty szkolenia specjalizacyjnego rezydenta z uzupełnionym imieniem i nazwiskiem kierownika specjalizacji oraz datą rozpoczęcia specjalizacji (data rozpoczęcia specjalizacji= dacie podpisania umowy o pracę) oraz z wpisem: „Zaliczam szkolenie specjalizacyjne od……. do…… w trybie ….” oraz „Kontynuacja szkolenia z dniem ….. w trybie rezydenckim” z podpisem i pieczątką kierownika specjalizacji oraz pieczątką Zakładu – 1 egz.;
 • w przypadku lekarzy cudzoziemców uprzejmie prosimy o przesłanie kserokopii karty pobytu – tylko 1 egz.
 1. Informacje o okresach absencji rezydentów powinny być przekazywane na bieżąco, niezwłocznie po ich zaistnieniu, wyłącznie do BF za pomocą formularza, bez pisma przewodniego
  wzór ZAŁĄCZNIKA NR 4 do pobrania


tel. BF: /22/ 63-49-557, 688, 689, 573

 • wszystkie informacje o nieobecnościach powinny być sporządzane komputerowo, odrębnie do każdej umowy rezydenckiej,
 • nieobecności należy wykazywać w faktycznych okresach ich trwania i niedopuszczalne jest podawanie w „Informacji” pierwszego dnia danego roku, jako daty początkowej,  w sytuacji, gdy nieobecność faktycznie rozpoczęła się w roku poprzednim, bądź wykazanie dnia sporządzania „Informacji” jako daty końcowej, podczas, gdy nieobecność faktycznie kończy się po tym dniu.
 1. Przedłużenia okresu trwania specjalizacji w trybie rezydenckim dokonuje jednostka organizacyjna prowadząca specjalizację, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawierając z lekarzem umowę o pracę na czas określony odpowiadający sumie okresów przedłużających specjalizację. Natomiast, w celu przedłużenia okresu finansowania przedłużonej rezydentury w ramach umowy zawartej z Ministrem Zdrowia, należy przesłać Wykaz zawierający wszystkie okresy nieobecności rezydenta (od początku trwania rezydentury w danej specjalizacji, niezależnie od miejsca jej odbywania), stanowiące podstawę do przedłużenia finansowania rezydentury.
  wzór wykazu absencji rezydentów do przedłużenia finansowania umowy do pobrania
 • wykaz należy przesłać wyłącznie do NS w terminie od 6 do 4 miesięcy przed datą zakończenia rezydentury ujętą w umowie zawartej z Ministrem Zdrowia;
 • wykaz powinien być sporządzany komputerowo, odrębnie do każdej osoby w danej umowie, bez pisma przewodniego;
 • uprzejmie prosimy o niezmienianie jego układu graficznego (dopuszczalne jest jedynie dodawanie kolejnych wierszy).

UWAGA! Przedłużenie przez Zakład okresu trwania rezydentury nie jest uzależnione od zawarcia stosownego aneksu bądź nowej umowy z Ministrem Zdrowia.

Jednocześnie Departament przypomina, że przedłużenia szkolenia osób zakwalifikowanych do odbywania rezydentury po 1 lipca 2011 r. (od Rn23 włącznie) dokonywane są na podstawie art. 16l ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn. zm.)

Ponadto w przypadku:

 1. rozwiązania umowy o pracęz rezydentem (rezydentami) – należy tę okoliczność natychmiast zgłaszać pisemnie pod nr faksu BF /22/ 63-55-329, a następnie wysłać na adres NS. Informacja zawarta w piśmie winna dotyczyć tylko jednej umowy i być podpisana przez osobę reprezentującą stronę umowy. W przypadku gdy rozwiązanie umowy z rezydentem (rezydentami) powoduje przedterminowe wygaśnięcie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Zakładem przypominamy, że zgodnie z §2 umowy konieczne jest złożenie stosownego rozliczenia rocznego oraz zwrotu niewykorzystanych środków finansowych;
 2. zmiany nazwiska lekarza rezydenta– należy tę okoliczność natychmiast zgłaszać do NS, powołując się na numer umowy, której ta zmiana dotyczy;
 3. zmiany nazwy Zakładu, adresu– należy tę okoliczność natychmiast zgłaszać do NS, powołując się na numer umowy, której ta zmiana dotyczy;
 4. zmiany wskaźnika procentowego składki na ubezpieczenie wypadkowe –należy tę okoliczność zgłaszać wyłącznie do BF według poniższego wzoru (do każdej umowy odrębna informacja);
  wzór ZAŁĄCZNIKA NR 5 do pobrania
 5. zmiany numeru konta bankowego– należy tę okoliczność natychmiast zgłaszać wyłącznie do BF w formie pisemnej, z podpisem Dyrektora Zakładu oraz Głównego Księgowego wraz z pełną nazwą właściciela rachunku obowiązującą w banku, powołując się na numer umowy rezydenckiej (do każdej umowy odrębna informacja) oraz na nr fax /22/ 63-55-329,
 6. pominięcia zgłoszenia odprowadzania składki na FEP na etapie zawierania umowy – należy tę okoliczność zgłaszać do BF według poniższego wzoru(do każdej umowy odrębna informacja).W przypadku składania informacji dotyczącej odprowadzania w latach ubiegłych składek na FEP od wynagrodzeń zasadniczych rezydentów należy dodatkowo podać wysokość odprowadzonych składek od poszczególnych rezydentów w podziale na lata
  wzór ZAŁĄCZNIKA NR 6 do pobrania
  ,
 7. przedłużenia umowy o pracę w ramach rezydentury zgodnie z art.177 §3 Kodeksu pracy (tj. do dnia porodu) należy przesłać do NS informację o przedłużeniu wraz z kserokopią zaświadczenia lekarskiego z datą przewidywanego terminu porodu.

W sytuacji, o której mowa w art. 67 ust. 3 i 4, art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217), art. 26 § 4, art. 494 § 1, art. 531 § 1, art. 551 lub art. 553 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.)będą sporządzane aneksy na zmianę strony umowy rezydenckiej. W celu zawarcia aneksów na zmianę strony umowy należy przesłać do NS poniższe dane i dokumenty:

 • pismo informujące o zmianie formy prawnej z powołaniem się na przepis ustawy, na podstawie którego dochodzi do ww. sytuacji wraz z podaniem daty wstąpienia nowego podmiotu we wszystkie prawa i obowiązki oraz podaniem numerów umów, których zmiany dotyczą;
 • kserokopię aktu dotyczącego zmiany formy prawnej, poświadczoną za zgodność z oryginałem–tylko 1 egz.;
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego nowopowstałej jednostki, poświadczony za zgodność z aktualnymi danymi –tylko 1 egz.;
 • w przypadku braku akredytacji jednostki, która zmieniła formę prawną – kserokopię oświadczenia (do każdej specjalizacji oddzielne oświadczenie) oraz  zobowiązanie,
  wzór OŚWIADCZENIA do pobrania
  wzór ZOBOWIĄZANIA do pobrania
 • kserokopię wystąpienia do CMKP z wnioskiem o wydanie opinii, o której mowa w art. 19f ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn. zm.),
 • dane teleadresowe niezbędne do przygotowania załącznika nr 3 wraz z podaniem aktualnego NIP,
 • informację o numerze konta bankowego z podpisem Dyrektora Zakładu oraz Głównego Księgowego wraz z pełną nazwą właściciela rachunku obowiązującą w banku.

W pozostałych przypadkach będzie miała zastosowanie procedura wygaszania i zawierania nowych umów z nowopowstałym podmiotem, który przejął lekarzy rezydentów. W tym celu niezbędne jest przysłanie pism do wygaszenia umów rezydenckich oraz nadesłanie nowych umów (vide I część Komunikatu) w celu dalszego finansowania szkolenia lekarzy rezydentów.

wzór pisma do wygaszenia umowy dla jednostki będącej w stanie likwidacji

Należy pamiętać, że w przypadku wygaśnięcia umowy Zakład zobowiązany jest złożyć w ciągu 20 dni od dnia wygaśnięcia stosowne rozliczenie i zwrócić niewykorzystane środki.

 

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry