Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Przekazywanie informacji mających wpływ na realizację umów rezydenckich

---

Menu

 1. W przypadku zgłoszenia się do Zakładu następnej osoby mającej odbywać szkolenie w trybie rezydentury (już po zawarciu umowy z Ministrem Zdrowia, ale z tego samego postępowania kwalifikacyjnego) sporządzane są aneksy do zawartej umowy. W celu sporządzenia aneksu należy przesłać do NS:
 • odpowiedni dla postępowania kwalifikacyjnego załącznik nr 3 (z uzupełnionym numerem umowy) uwzględniający jedynie nowozatrudnioną osobę –2 egz.;
 • ewentualnie załącznik nr 6 –2 egz., uwzględniający jedynie nowozatrudnioną osobę;
 • kserokopię świadectwa pracy z poprzedniej jednostki, w której lekarz realizował szkolenie w trybie rezydentury –1 egz.;
 • poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię skierowania lub aneksu do karty szkolenia specjalizacyjnego wydanego przez właściwy Urząd Wojewódzki –1 egz.;
 • kserokopię dwóch pierwszych stron karty szkolenia specjalizacyjnego rezydenta (dodatkowo kserokopię „okładki” karty z wpisanym trybem odbywania specjalizacji, jeśli takiej informacji nie ma na 1-ej stronie) uzupełnionych o wymagane wpisy i pieczątki. W przypadku gdy lekarz zmienia miejsce lub tryb odbywania specjalizacji konieczne są wpisy: „Zaliczam szkolenie specjalizacyjne od…….do……w trybie….” oraz „Kontynuacja szkolenia z dniem ….. w trybie rezydenckim” z podpisem i pieczątką poprzedniego i obecnego kierownika specjalizacji– tylko 1 egz.;
 • w przypadku lekarzy cudzoziemców uprzejmie prosimy o przesłanie kserokopii karty pobytu – tylko 1 egz.

Uwaga! W przypadku podmiotów leczniczych, które uzyskały tymczasowy wpis na listę jednostek akredytowanych konieczne jest załączenie zobowiązania oraz kopii oświadczenia składanego do właściwego wojewody.

2. Informacje o okresach absencji rezydentów powinny być przekazywane na bieżąco, niezwłocznie po ich zaistnieniu, wyłącznie do BF za pomocą formularza, bez pisma przewodniego
wzór ZAŁĄCZNIKA NR 4 do pobrania

tel. BF: /22/ 63-49-557, 688, 689, 573

 • wszystkie informacje o nieobecnościach powinny być sporządzane komputerowo, odrębnie do każdej umowy rezydenckiej,
 • nieobecności należy wykazywać w faktycznych okresach ich trwania i niedopuszczalne jest podawanie w „Informacji” pierwszego dnia danego roku, jako daty początkowej,  w sytuacji, gdy nieobecność faktycznie rozpoczęła się w roku poprzednim, bądź wykazanie dnia sporządzania „Informacji” jako daty końcowej, podczas, gdy nieobecność faktycznie kończy się po tym dniu,
 • Informacje o absencjach przekazywane do BF nie stanowią podstawy do przedłużenia finansowania umowy rezydenckiej.

3. Przedłużenia okresu trwania specjalizacji w trybie rezydenckim dokonuje jednostka organizacyjna prowadząca specjalizację, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawierając z lekarzem umowę o pracę na czas określony odpowiadający sumie okresów przedłużających specjalizację.

4. Żeby przedłużyć okres finansowania rezydentury w ramach umowy zawartej z Ministrem Zdrowia, mając na uwadze uniknięcie problemów wynikających ze stosowania do przedłużenia cząstkowych informacji o absencjach przesyłanych na bieżąco do BF, należy bezwzględnie przesłać do NS zweryfikowany Wykaz zawierający wszystkie okresy nieobecności rezydenta (od początku trwania rezydentury w danej specjalizacjiniezależnie od miejsca jej odbywania), stanowiące podstawę do przedłużenia finansowania rezydentury. PROSIMY NIE DOŁĄCZAĆ KSEROKOPII ZWOLNIEŃ LEKARSKICH.

wzór wykazu absencji rezydentów do przedłużenia finansowania umowy do pobrania

 • wykaz należy przesłać wyłącznie do NS w terminie od 6 do 4 miesięcy przed datą zakończenia rezydentury ujętą w umowie zawartej z Ministrem Zdrowia;
 • wykaz powinien być sporządzany komputerowo, odrębnie do każdej osoby w danej umowie, bez pisma przewodniego;
 • uprzejmie prosimy o niezmienianie jego układu graficznego (dopuszczalne jest jedynie dodawanie kolejnych wierszy).

UWAGA! Przedłużenie przez Zakład okresu trwania rezydentury nie jest uzależnione od zawarcia stosownego aneksu bądź nowej umowy z Ministrem Zdrowia.

Jednocześnie Departament przypomina, że przedłużenia szkolenia osób zakwalifikowanych do odbywania rezydentury po 1 lipca 2011 r. (od Rn23 włącznie) dokonywane są na podstawie art. 16l ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn. zm.)

Ponadto w przypadku:

 1. rozwiązania umowy o pracę z rezydentem (rezydentami) – należy tę okoliczność natychmiast zgłaszać pisemnie pod nr faksu BF /22/ 63-55-329, powołując się na numer umowy rezydenckiej, a następnie wysłać na adres NS. Informacja zawarta w piśmie winna dotyczyć tylko jednej umowy i być podpisana przez osobę reprezentującą stronę umowy. W przypadku gdy rozwiązanie umowy z rezydentem (rezydentami) powoduje przedterminowe wygaśnięcie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Zakładem przypominamy, że zgodnie z §2 umowy konieczne jest złożenie stosownego rozliczenia rocznego oraz zwrotu niewykorzystanych środków finansowych. PROSIMY NIE DOŁĄCZAĆ ŚWIADECTW PRACY ANI PODAŃ O ROZWIĄZANIE UMOWY;
 2. zmiany nazwiska lekarza rezydenta– należy tę okoliczność natychmiast zgłaszać do NS, powołując się na numer umowy, której ta zmiana dotyczy. PROSIMY NIE DOŁĄCZAĆ KSEROKOPII ODPISU SKRÓCONEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA;
 3. zmiany nazwy Zakładu, adresu oraz numerów telefonów – należy tę okoliczność natychmiast zgłaszać do NS, powołując się na numer umowy, której ta zmiana dotyczy;
 4. zmiany wskaźnika procentowego składki na ubezpieczenie wypadkowe –należy tę okoliczność zgłaszać wyłącznie do BF według poniższego wzoru (do każdej umowy odrębna informacja);
  wzór ZAŁĄCZNIKA NR 5 do pobrania
 5. zmiany numeru konta bankowego– należy tę okoliczność natychmiast zgłaszać wyłącznie do BF w formie pisemnej, z podpisem Dyrektora Zakładu oraz Głównego Księgowego wraz z pełną nazwą właściciela rachunku obowiązującą w banku, powołując się na numer umowy rezydenckiej (do każdej umowy odrębna informacja) oraz na nr fax /22/ 63-55-329,
 6. pominięcia zgłoszenia odprowadzania składki na FEP na etapie zawierania umowy – należy tę okoliczność zgłaszać do BF według poniższego wzoru (do każdej umowy odrębna informacja). W przypadku składania informacji dotyczącej odprowadzania w latach ubiegłych składek na FEP od wynagrodzeń zasadniczych rezydentów należy dodatkowo podać wysokość odprowadzonych składek od poszczególnych rezydentów w podziale na lata
  wzór ZAŁĄCZNIKA NR 6 do pobrania
  ,
 7. przedłużenia umowy o pracę w ramach rezydentury zgodnie z art.177 §3 Kodeksu pracy (tj. do dnia porodu) należy przesłać do NS informację o przedłużeniu wraz z kserokopią zaświadczenia lekarskiego z datą przewidywanego terminu porodu.

W sytuacji, o której mowa w art. 67 ust. 3 i 4, art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217), art. 26 § 4, art. 494 § 1, art. 531 § 1, art. 551 lub art. 553 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) będą sporządzane aneksy na zmianę strony umowy rezydenckiej. W celu zawarcia aneksów na zmianę strony umowy należy przesłać do NS poniższe dane i dokumenty:

 • pismo informujące o zmianie formy prawnej z powołaniem się na przepis ustawy, na podstawie którego dochodzi do ww. sytuacji wraz z podaniem daty wstąpienia nowego podmiotu we wszystkie prawa i obowiązki oraz podaniem numerów umów, których zmiany dotyczą wraz z podaniem nowych danych niezbędnych do prawidłowego sporządzenia załącznika nr 3;
 • kserokopię aktu dotyczącego zmiany formy prawnej, poświadczoną za zgodność z oryginałem–tylko 1 egz.;
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego nowopowstałej jednostki, poświadczony za zgodność z aktualnymi danymi –tylko 1 egz.;
 • w przypadku braku akredytacji jednostki, która zmieniła formę prawną – kserokopię oświadczenia (do każdej specjalizacji oddzielne oświadczenie) oraz  zobowiązanie,
  wzór OŚWIADCZENIA do pobrania
  wzór ZOBOWIĄZANIA do pobrania
 • kserokopię wystąpienia do CMKP z wnioskiem o wydanie opinii, o której mowa w art. 19f ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn. zm.),
 • informację o numerze konta bankowego z podpisem Dyrektora Zakładu oraz Głównego Księgowego wraz z pełną nazwą właściciela rachunku obowiązującą w banku.

W pozostałych przypadkach będzie miała zastosowanie procedura wygaszania i zawierania nowych umów z nowopowstałym podmiotem, który przejął lekarzy rezydentów. W tym celu niezbędne jest przysłanie pism do wygaszenia umów rezydenckich oraz nadesłanie nowych umów (vide I część Komunikatu) w celu dalszego finansowania szkolenia lekarzy rezydentów.

wzór pisma do wygaszenia umowy dla jednostki będącej w stanie likwidacji

Należy pamiętać, że w przypadku wygaśnięcia umowy Zakład zobowiązany jest złożyć w ciągu 20 dni od dnia wygaśnięcia stosowne rozliczenie i zwrócić niewykorzystane środki.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry