Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

O zawodach pielęgniarki i położnej

---

Menu

Pielęgniarka uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej. Szkołą pielęgniarską jest uczelnia prowadząca kształcenie na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia i/lub studiów drugiego stopnia…

czytaj więcej

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych reprezentuje osoby wykonujące zawody pielęgniarki i położnej oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa. Przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa…

czytaj więcej

Odpowiedzialność zawodowa jest to odpowiedzialność za popełnienie przewinienia pozostającego w związku z wykonywaniem zawodu, poprzez naruszanie zasad etyki zawodowej lub/i zasad przepisów prawnych. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej zawiera zasady (określone w 2003 roku przez Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych), zgodnie z którymi pielęgniarka i położna powinna postępować, a za naruszenie których ponosi konsekwencje…

czytaj więcej

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 roku do zadań samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych należy udzielanie informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu.

W celu wykonania ww. zadania, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych może tworzyć w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw zdrowia ośrodki informacyjno-edukacyjne.

Dane kontaktowe do ośrodków informacyjno-edukacyjnych prowadzonych przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry