Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Legalizacja dokumentów

---

Menu

Legalizacja dokumentów pielęgniarek i położnych

W przypadku, gdy państwo prowadzące postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych tego wymaga, świadectwo lub dyplom należy poddać procedurze legalizacji.

Legalizacji świadectw i dyplomów wydanych przez szkoły policealne dokonuje kurator oświaty, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o legalizację.

W celu dokonania legalizacji dyplomu pielęgniarki lub położnej wydanego przez uczelnie medyczne należy zgłosić się do Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia. Wcześniej należy ustalić telefonicznie termin wizyty (tel.: 22 860 12 57 lub 22 860 12 52). Godziny przyjęć interesantów 9:00-13:00.

Legalizacja dyplomów wydanych przez inne uczelnie (np. Akademie Wychowania Fizycznego) dokonywana jest w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dalszych procedur legalizacyjnych dokonuje Departament Konsularny i Polonii Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Opłaty

Opłatę w wysokości 19 zł tytułem legalizacji dyplomu (licencjackiego, magisterskiego, doktoranckiego) oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydanego przez uczelnię medyczną należy wnieść na rachunek bankowy:

Ministerstwo Zdrowia
Warszawa, ul. Miodowa 15

Konto NBP O/O Warszawa
69 1010 1010 0013 1322 3100 0000

dopisek: opłata za legalizację.

Dyplom licencjacki i magisterski powinny być podpisane przez posiadacza dyplomu w miejscu przeznaczonym na jego podpis.

Opłatę za legalizację innego dokumentu (prawo wykonywania zawodu; dyplom specjalisty), w wysokości 26 zł należy wpłacać na rachunek bankowy:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy,
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa,

60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

dopisek: opłata za legalizację.

Dowód wniesienia opłaty skarbowej musi być przedłożony najpóźniej w momencie odbioru zalegalizowanych dokumentów. Jeżeli opłata jest wpłacana przelewem internetowym, to wnioskodawca musi przedłożyć wydruk potwierdzenia przelewu opatrzony informacją, że wydrukowane potwierdzenie jest zgodne z prawem bankowym.

Inne dokumenty przedstawiane do legalizacji nie podlegają opłacie.

Legalizacja dokumentów może też być dokonana drogą korespondencyjną. W tym celu należy wnieść własnoręcznie podpisane podanie do Departamentu Pielęgniarek i Położnych wraz z oryginałami dokumentów podlegających legalizacji oraz potwierdzeniem dokonania opłaty. Po dokonaniu legalizacji dokumenty odsyłane są przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany we wniosku.

Aby dokończyć proces legalizacji należy zwrócić się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Więcej informacji można uzyskać na stronie MSZ w zakładce Apostille i legalizacja dokumentów

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry