Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Kształcenie przeddyplomowe pielęgniarek i położnych

---

Menu

Kształcenie w zawodach pielęgniarki i położnej określają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2016.1842 j.t. z późn. zm.) i ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2016.1251 j.t. z późn. zm.).

Zgodnie z art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 o zawodach pielęgniarki i położnej studia pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo nie mogą być prowadzone w formie niestacjonarnej (art. 2 pkt. 12 i 13 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym określa studia stacjonarne jako formę studiów wyższych, gdzie co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów, natomiast studia niestacjonarne ­– jako formę studiów wyższych inną niż studia stacjonarne, wskazaną przez senat uczelni).

Zawody pielęgniarki i położnej podlegają przepisom Unii Europejskiej – kształcenie w tych zawodach musi być zgodne z wymaganiami dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu i Rady Europy z dnia 7 września 2005 roku w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. UE. L.05.255.22 z późn. zm.). Zgodnie z nimi kształcenie pielęgniarek i położnych trwa co najmniej 3 lata i obejmuje 4600 godzin kształcenia teoretycznego i klinicznego, przy czym kształcenie teoretyczne obejmuje co najmniej trzecią część, a kliniczne (czyli praktyczne) – co najmniej połowę minimalnego czasu kształcenia.

Szczegółowe standardy kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo (czyli zbiór reguł kształcenia przygotowującego do wykonywania tych zawodów) określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U.2012.631).

Zgodnie z tymi standardami studia pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo trwają co najmniej 6 semestrów, a liczba godzin zajęć i praktyk nie może być mniejsza niż 4720 (liczba punktów ECTS wynosi co najmniej 180). Ponadto uczelnia może realizować program kształcenia bez udziału nauczyciela akademickiego w zakresie:

  1. nauk podstawowych i nauk społecznych – po 25% wymiaru godzin w każdym z tych zakresów (maksymalnie 240 godzin),
  2. teoretycznych i praktycznych podstaw opieki pielęgniarskiej i opieki specjalistycznej oraz podstaw klinicznych – po 35% wymiaru godzin w każdym z tych zakresów (maksymalnie 511 godzin).

Ogólna liczba zajęć prowadzonych w ramach tzw. samokształcenia studenta (czyli bez udziału nauczyciela akademickiego) na tych kierunkach nie może przekraczać 751 godzin. Stanowi to ok. 16% pełnego wymiaru godzin kształcenia.

Wcześniej kształcenie w zawodzie pielęgniarki i położnej w formie studiów niestacjonarnych musiało być zgodne z dyrektywą 2005/36/WE. Uczelnie miały obowiązek realizować w 100% minimalną liczbę godzin zajęć zorganizowanych, określonych w standardzie kształcenia (4605). To wydłużało czas trwania kształcenia (od 7 do 8 semestrów) na uczelniach, które prowadziły zajęcia w tzw. systemie weekendowym (zajęcia 2 razy w miesiącu: piątek, sobota, niedziela).

Nowa ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej nie zakazuje uczelni organizowania zajęć na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w systemie weekendowym dla osób pracujących. Określa tylko, że studia te nie mogą być prowadzone w formie niestacjonarnej (program studiów musi być realizowany w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów w wymiarze określonym standardami kształcenia, czyli w liczbie 4720 godzin kształcenia zawodowego, z czego tylko 751 godzin może być realizowanych bez udziału nauczyciela akademickiego).

O podziale studiów na stacjonarne i niestacjonarne nie decyduje forma organizacyjna (np. system weekendowy dla osób, które chcą lub muszą pracować w pełnym wymiarze czasu pracy), ale organizacja procesu kształcenia (zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli i studentów).

W związku z tym, aby uczelnia prowadziła studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo w systemie stacjonarnym (np. dla osób pracujących) musi zapewnić realizację zajęć z udziałem nauczycieli i studentów zgodnie z obowiązującym standardem dla tych kierunków. Jeżeli zajęcia te będą prowadzone w formie zjazdów (np. 2 razy w miesiącu), to czas kształcenia musi zostać odpowiednio wydłużony – czyli będzie trwał dłużej niż 6 semestrów.

Kształcenie w zawodach pielęgniarki i położnej określają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2016.1842 j.t. z późn. zm.) i ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2016.1251 j.t. z późn. zm.).

Zgodnie z art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej studia pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo nie mogą być prowadzone w formie niestacjonarnej. W takiej formie mogą być natomiast prowadzone studia drugiego stopnia.

Niezależnie od wybranej i prowadzonej formy studiów drugiego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo (stacjonarnej albo niestacjonarnej) uczelnia ma obowiązek zrealizowania w całości standardu dla tego poziomu kształcenia, określonego w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U.2012.631).

Zgodnie z obowiązującym standardem studia drugiego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo trwają co najmniej 4 semestry, a liczba godzin i praktyk nie może być mniejsza niż 1300 (liczba punktów ECTS wynosi co najmniej 120).

Minimalna liczba godzin zajęć obejmująca wybrane zagadnienia z zakresu nauk społecznych (grupa A – 210 godz.), nauk z zakresu opieki specjalistycznej (grupa B – 215 godz.) i praktyki zawodowe (160 godz.) wynosi 585 godzin. Uczelnia ma do dyspozycji pozostałe 625 godzin. Mogą one być prowadzone jako zajęcia obowiązkowe albo fakultatywne, uzupełniające wiedzę, umiejętności i kompetencje w grupach A i B szczegółowych efektów kształcenia albo poza tymi grupami. Zajęcia fakultatywne powinny stanowić co najmniej 10% wszystkich zajęć pozostających do dyspozycji uczelni.

Ponadto na studiach drugiego stopnia są prowadzone zajęcia z języka angielskiego – na poziomie B2, w wymiarze co najmniej 90 godzin. Wychowanie fizyczne nie jest obowiązkowe.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry