Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

KRASzPiP

---

Menu

Przy ministrze właściwym do spraw zdrowia działa Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Do zadań Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych należy m. in. ocena, czy uczelnia ubiegająca się o akredytację dla kierunków pielęgniarstwo lub położnictwo spełnia standardy kształcenia, bieżąca ocena spełniania tych standardów oraz występowanie do ministra zdrowia z wnioskami w sprawie wydania akredytacji lub jej cofnięcia bądź nieudzielenia.

Do zadań Krajowej Rady należy:

 1. ocena, czy uczelnia ubiegająca się o akredytację dla kierunków pielęgniarstwo lub położnictwo spełnia standardy kształcenia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym,
 2. bieżąca ocena spełniania przez szkoły standardów kształcenia, w szczególności przez wizytację szkół i analizę wyników nauczania,
 3. występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskami w sprawie wydania akredytacji lub jej cofnięcia w przypadku niespełnienia standardów kształcenia.

W skład Krajowej Rady wchodzi do 12 członków, których powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia spośród kandydatów zgłoszonych w połowie przez szkoły wymienione w art. 52 i art. 53 oraz w połowie przez samorząd pielęgniarek i położnych, stowarzyszenia i organizacje zawodowe pielęgniarek i położnych. Członkowie Krajowej Rady wybierają spośród siebie przewodniczącego Krajowej Rady.

czytaj więcej

Warunkiem uzyskania akredytacji na prowadzenie studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo jest zapewnienie:

 1. sposobu realizacji programu kształcenia;
 2. kadry prowadzącej kształcenie;
 3. bazy dydaktycznej, w tym kształcenia klinicznego;
 4. wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia.
 1. Wszczęcie postępowania akredytacyjnego następuje na wniosek szkoły o przeprowadzenie oceny niezbędnej do udzielenia i utrzymania akredytacji. Wniosek składany jest odrębnie dla kierunku pielęgniarstwo albo położnictwo. Opłatę za przeprowadzenie postępowania akredytacyjnego wnosi się wraz z wnioskiem o akredytację. Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania akredytacyjnego, wynosi 7.518,74 zł. W przypadku nieuzyskania akredytacji opłata nie podlega zwrotowi.
 2. Szkoła, która występuje po raz pierwszy o udzielenie akredytacji, składa wniosek nie później niż na 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji, natomiast szkoła, która występuje z wnioskiem o udzielenie kolejnej akredytacji, składa wniosek nie później niż na 3 miesiące przed upływem okresu, na jaki otrzymała akredytację. Wniosek należy złożyć na adres: Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
 3. Wniosek jest rozpatrywany przez Krajową Radę na najbliższym posiedzeniu, przypadającym po dniu wpłynięcia wniosku. Krajowa Rada może zażądać uzupełnienia wniosku, jeżeli nie zawiera on pełnych danych, określając termin i zakres jego uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie określonym przez Krajową Radę powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.
 4. Krajowa Rada dokonuje analizy wniosku oraz przeprowadza wizytację szkoły, której celem jest ocena warunków realizacji procesu kształcenia przy spełnianiu określonych standardów kształcenia. Przeprowadzenie wizytacji szkoły nie może trwać dłużej niż 3 dni.
 5. Po zakończeniu wizytacji szkoły jest sporządzany protokół, który jest przedstawiany członkom Krajowej Rady na najbliższym posiedzeniu oraz przekazywany szkole objętej wizytacją, a także przesyłany do wiadomości Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 6. Na podstawie przeprowadzonej analizy wniosku oraz wizytacji szkoły Krajowa Rada wnioskuje, w drodze uchwały, o udzielenie akredytacji albo o odmowę jej udzielenia, albo o cofnięcie akredytacji. Uchwała Krajowej Rady jest niezwłocznie przekazywana ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz przesyłana do wiadomości Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 7. Minister właściwy do spraw zdrowia udziela akredytacji po przeprowadzeniu postępowania akredytacyjnego przez Krajową Radę. Akredytację uzyskuje się na okres od 3 do 5 lat.
 8. Udzielenie, odmowa lub cofnięcie akredytacji następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Odmowa albo cofnięcie akredytacji powoduje wstrzymanie rekrutacji do czasu ponownego uzyskania akredytacji.
 9. Uzyskanie akredytacji potwierdza certyfikat wydawany przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Opłata za wydanie certyfikatu wynosi 1.790,18 zł.
 10. Opłaty za postępowanie akredytacyjne oraz za wydanie certyfikatu stanowią dochód budżetu państwa. Dane do wniesienia opłat:
  Ministerstwo Zdrowia
  ul. Miodowa 15
  00-952 Warszawa
  NBP O/O Warszawa: 69 1010 1010 0013 1322 3100 0000.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry