Samorząd zawodowy

---

Członkami samorządu lekarskiego są lekarze i lekarze dentyści, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu i są wpisani na listę członków jednej z okręgowych izb lekarskich.

Samorząd sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Samorząd lekarski jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom ustawy.

Samorząd lekarski składa się z Naczelnej Izby Lekarskiej, 23 okręgowych izb lekarskich oraz Wojskowej Izby Lekarskiej.

Podstawowe zadania samorządu lekarskiego:

 • sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodów
  lekarza i lekarza dentysty;
 • reprezentowanie lekarzy i lekarzy dentystów:
 • integrowanie środowiska lekarskiego,
 • współpraca z innymi instytucjami w doskonaleniu zawodowym lekarzy.

Samorząd lekarski wykonuje zadania poprzez:

 • ustanawianie zasad etyki i deontologii zawodowej, które obowiązują wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów;
 • opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i w innych zawodach medycznych;
 • zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia, między innymi poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych;
 • przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji lekarzy, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód lekarza w Polsce;
 • prowadzenie rejestrów lekarzy, rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich, rejestrów podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy oraz rejestrów lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód lekarza;
 • prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
 • zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie w wykonywaniu zawodu;
 • prowadzenie postępowania w sprawie niezdolności do wykonywania zawodu lekarza lub niedostatecznego przygotowania do wykonywania zawodu
pliki
Zgłoś uwagę do artykułu
Zgłoszenie nie stanowi skargi lub wniosku w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.). Wyślij

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Pakiet onkologiczny

Pakiet onkologiczny -  zapoznaj się ze zmianami wprowadzonymi przez ministra zdrowia.

---
czytaj więcej Pakiet onkologiczny