Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

O zawodzie lekarza i lekarza dentysty

---

Menu

Lekarze i lekarze dentyści są zobowiązani do przestrzegania zasad etyki zawodowej. Zasady te określono w rozdziale 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2015 r. poz. 464 z późń. zm.) oraz w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Zgodnie z przepisami Kodeksu Etyki Lekarskiej najważniejszym zadaniem lekarza jest troska o zdrowie pacjenta.

Za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza członkowie izb lekarskich podlegają odpowiedzialności zawodowej.

Postępowanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów toczy się na podstawie przepisów rozdziału 5 ustawy o izbach lekarskich. Do prowadzania postępowań są uprawieni rzecznicy odpowiedzialności zawodowej i sądy lekarskie. Zgłoszenia dotyczące przewinień zawodowych można kierować do okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Po zbadaniu sprawy podejmuje on decyzję, czy dana sprawa powinna zostać skierowana do sądu lekarskiego.

czytaj więcej

Członkami samorządu lekarskiego są lekarze i lekarze dentyści, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu i są wpisani na listę członków jednej z okręgowych izb lekarskich.

Samorząd sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Samorząd lekarski jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom ustawy.

Samorząd lekarski składa się z Naczelnej Izby Lekarskiej, 23 okręgowych izb lekarskich oraz Wojskowej Izby Lekarskiej.

czytaj więcej

Lekarz w szczególności:

  • ma obowiązek udzielić pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub pogorszenia stanu zdrowia
  • ma obowiązek udzielić pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu
  • może przeprowadzać badanie lub udziela innych świadczeń zdrowotnych po wyrażeniu zgody przez pacjenta. Badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez jego zgody jest dopuszczalne, jeżeli wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym

czytaj więcej

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry