Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Kształcenie przeddyplomowe lekarza i lekarza dentysty

---

Menu

Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie są przyjmowane osoby, które spełniają warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię oraz posiadają świadectwo dojrzałości. Senat uczelni ustala warunki i tryb rekrutacji (w tym rekrutacji prowadzonej drogą elektroniczną dla poszczególnych kierunków studiów). Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości do 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy.

Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie są wyniki egzaminu maturalnego. Senat uczelni ustala wymagane progi punktowe. Uczelnia może przeprowadzić dodatkowe egzaminy wstępne:

czytaj więcej

Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie są przyjmowane osoby, które spełniają warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię oraz posiadają świadectwo dojrzałości. Senat uczelni ustala warunki i tryb rekrutacji (w tym rekrutacji prowadzonej drogą elektroniczną dla poszczególnych kierunków studiów). Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości do 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy.

Oferta studiów anglojęzycznych (w tym wysokość opłat) znajduje się na stronach internetowych poszczególnych uczelni, które prowadzą kształcenie na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w formie studiów obcojęzycznych.

czytaj więcej

Standardy kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa określa (w drodze rozporządzenia) minister nauki i szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem zdrowia. Standardy te uwzględniają wymogi dotyczące kształcenia i szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu lekarza, lekarza-dentysty, farmaceuty, pielęgniarki i położnej określone w przepisach Unii Europejskiej.

czytaj więcej

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2011 r. nr 113, poz. 658), która weszła wżycie 1 lipca 2011 r., wprowadziła zmiany w systemie kształcenia lekarzy i lekarzy-dentystów. Polegają one m.in. na likwidacji stażu podyplomowego i włączeniu praktycznego nauczania w zawodzie lekarza/lekarza dentysty do kształcenia przeddyplomowego.

Staż podyplomowy zostanie po raz ostatni zorganizowany:

czytaj więcej

Limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w poszczególnych uczelniach określa (w drodze rozporządzenia) minister zdrowia w porozumieniu z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, uwzględniając zasady określone w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, możliwości dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków.

W związku z powyższym wydano rozporządzenie, zgodnie z którym limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny przedstawia się następująco:

czytaj więcej

Studenci przyjęci na studia przed dniem wejścia w życie ustawy oraz w roku akademickim 2011/2012, studiujący bez opłat za kształcenie na więcej niż jednym kierunku nie wnoszą opłat do końca okresu kształcenia przewidzianego w planie i programie studiów. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje komisja rekrutacyjna.

czytaj więcej

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry