Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów

---

Menu

Staż lekarza obejmuje przede wszystkim staż cząstkowy w dziedzinach: chorób wewnętrznych, pediatrii (w tym neonatologii), chirurgii ogólnej (w tym chirurgii urazowej), położnictwa i ginekologii, psychiatrii, anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej oraz w dziedzinie medycyny rodzinnej w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej.

Staż lekarza dentysty obejmuje przede wszystkim staż cząstkowy w dziedzinie stomatologii (z uwzględnieniem stomatologii zachowawczej i stomatologii dziecięcej, periodontologii, ortodoncji, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej) oraz medycyny ratunkowej.

Staż lekarza i lekarza dentysty obejmuje również szkolenie w zakresie orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego.

Staż lekarza trwa 13 miesięcy, natomiast staż lekarza dentysty – 12 miesięcy.

Lekarz i lekarz dentysta odbywają staż podyplomowy w placówkach wpisanych na listę marszałka województwa. Okręgowa Rada Lekarska – w drodze uchwały, w porozumieniu z marszałkiem województwa – kieruje do odbycia stażu lekarzy i lekarzy dentystów, którym przyznała ograniczone prawo wykonywania zawodu.

Program stażu jest realizowany na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony.

Lekarz i lekarz dentysta, którzy odbywają staż podyplomowy, otrzymują zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2 007 zł.

Każdego roku staż rozpoczyna się 1 października lub 1 marca i kończy uzyskaniem zaliczenia od koordynatora stażu.

Zaliczenie stażu podyplomowego oraz zdanie LEK/LDEK stanowią warunki uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty.

Marszałek województwa po raz ostatni organizuje, finansuje oraz zapewnia warunki odbywania stażu podyplomowego rozpoczynającego się:

  • dla lekarza – 1 października 2017 r.;
  • dla lekarza dentysty – 1 października 2016 r.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry