Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny (PES)

---

Menu

Możesz przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES), jeśli jesteś:

 • lekarzem,
 • lekarzem dentystą,
 • zrealizowałeś program szkolenia specjalizacyjnego.

 

Jak złożysz zgłoszenie do egzaminu

Żeby złożyć zgłoszenie do PES:

 1. Załóż konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).
 2. Potwierdź swoją tożsamość i zweryfikuj uprawnienia – jeśli masz podpis elektroniczny (kwalifikowany lub ePUAP) proces ten jest automatyczny i odbywa się tylko w SMK. Jeżeli nie masz podpisu elektronicznego musisz osobiście udać się do właściwej izby lekarskiej, aby:
  • potwierdzić tożsamość – niezbędne będzie okazanie dokumentu tożsamości;
  • zweryfikować uprawnienia – niezbędne będzie okazanie dokumentu prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty.
 3. Zanim złożysz zgłoszenie do egzaminu, musisz uzyskać potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji.
 4. Złóż w SMK zgłoszenie do PES. Masz na to czas do:
 • 31 lipca do egzaminu w sesji jesiennej,
 • 31 grudnia do egzaminu w sesji wiosennej.

 

Jak uzyskasz potwierdzenie ze szkolenia specjalizacyjnego

 1. Złóż wniosek w SMK do urzędu wojewódzkiego (tam gdzie odbywałeś szkolenie specjalizacyjne). Możesz to zrobić w dowolnym czasie, niezwłocznie po zakończeniu szkolenia.
 2. Złóż w urzędzie wojewódzkim całość papierowej dokumentacji poświadczającej odbycie szkolenia, w tym:
  • kartę szkolenia specjalizacyjnego, która zawiera opis realizacji programu szkolenia,
  • indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych oraz
  • inne dokumenty, które potwierdzają realizację wszystkich elementów programu specjalizacji np. praca poglądowa lub publikacja.
 3. Wojewoda sprawdzi dokumenty pod względem formalnym i prześle je właściwemu konsultantowi krajowemu, aby ten sprawdził czy szkolenie odbyło się zgodnie z programem specjalizacji. Zarówno wojewoda, jak i konsultant krajowy mają na to 14 dni.
 4. Wojewoda, poprzez SMK, poinformuje cię o rozstrzygnięciu twojego wniosku.
  • Jeśli wojewoda stwierdzi, że nie odbyłeś szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji, nie potwierdzi realizacji twojego szkolenia. Odmowną decyzję otrzymasz również na piśmie.

Uwaga: Nie musisz uzyskiwać potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego, jeśli:

 • przystępujesz do PES po raz kolejny lub
 • uzyskałeś uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego.

 

Gdzie uzyskasz pomoc w zakresie SMK

Informacji udziela Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia, które i prowadzi infolinię pod numerem: 22 597 09 21

Jeśli nie będziesz mógł się połączyć z infolinią Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, wyślij pytania na adres e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2017 r., poz. 125, 767);
 2. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.
 3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579)

Liczbę wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy, którzy mogą rozpocząć specjalizację w poszczególnych dziedzinach medycyny na obszarze województwa w danym postępowaniu kwalifikacyjnym w trybie rezydentury ogłasza minister zdrowia na stronie internetowej. Jest ona publikowana na 21 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego (wolne miejsca szkoleniowe w trybie pozarezydenckim ogłasza wojewoda 14 dni przed rozpoczęciem postępowania).

W przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie rezydentury,
w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wynik LEK, a w przypadku lekarza dentysty – wynik LDEK lub odpowiednio LEP albo LDEP.

Szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury może odbywać wyłącznie lekarz, który nie posiada I lub II stopnia specjalizacji lub tytułu specjalisty.

Lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury na podstawie umowy
o pracę – zawiera ją z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne na czas określony w programie specjalizacji. Wynagrodzenie zasadnicze tego lekarza określa rozporządzenie ministra zdrowia.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (Dz.U. 2012 r. poz. 1498)

Liczbę wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy, którzy mogą rozpocząć specjalizację w poszczególnych dziedzinach medycyny na obszarze województwa w danym postępowaniu kwalifikacyjnym w trybie pozarezydenckim ogłasza wojewoda na stronie internetowej 14 dni przed rozpoczęciem postępowania (liczbę wolnych miejsc szkoleniowych w trybie rezydenckim ogłasza minister zdrowia 21 dni przed rozpoczęciem postępowania).

Lekarz może odbywać szkolenie specjalizacyjne w trybie pozarezydenckim na podstawie:

 • umowy o pracę zawartej z jednostką prowadzącą szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny, w której określono tryb odbywania szkolenia i zakres wzajemnych zobowiązań na czas trwania szkolenia;
 • umowy o pracę zawartej z inną jednostką niż jednostka prowadząca szkolenie specjalizacyjne. Umowa taka zapewnia:
 • realizację części programu specjalizacji w zakresie samokształcenia, szkolenia i uczestniczenia w wykonywaniu oraz wykonywanie ustalonej liczby określonych zabiegów lub procedur medycznych oraz
 • pełnienie dyżurów medycznych, do których lekarz jest zobowiązany w czasie realizacji programu specjalizacji w czasie pracy dopuszczonym przepisami ustawy o działalności leczniczej i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio w podmiocie prowadzącym staż kierunkowy;
 • umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne, zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, w której określa się szczegółowy tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas jego trwania.

Lekarz może również odbywać szkolenie specjalizacyjne w trybie pozarezydenckim w ramach:

 • płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego na podstawie odrębnych przepisów;
 • poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem studiów i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego.

W przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie pozarezydenckim, w postępowaniu konkursowym uwzględnia się:

 • jeżeli nie posiada odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty – wynik LEK/LDEK oraz punkty dodatkowe za:
  • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych – 5 punktów,
  • co najmniej 3-letni okres zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce akredytowanej, zgodny z kierunkiem specjalizacji – 5 punktów, a w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych – dodatkowe 5 punktów,
  • publikacje, o których mowa w art. 16c ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy – maksymalnie 5 punktów (po 0,5 punktu za udział w jednej publikacji);
 • jeżeli posiada odpowiednią specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty – wynik egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES, albo wynik LEK/LDEK oraz punkty dodatkowe za:
  • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych – 5 punktów,
  • co najmniej 3-letni okres zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce akredytowanej, zgodny z kierunkiem specjalizacji – 5 punktów, a w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych – dodatkowe 5 punktów,
  • publikacje, o których mowa w art. 16c ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy – maksymalnie 5 punktów (po 0,5 punktu za udział w jednej publikacji);

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011 r. nr 113, poz. 658) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2013 r., poz. 26) podjęto prace nad nowymi programami specjalizacji, zgodnymi z modułowym systemem specjalizacji lekarskich, który został wprowadzony ww. przepisami. Wprowadzenie nowych programów specjalizacji będzie się wiązać z koniecznością weryfikacji, czy jednostki organizacyjne dotychczas uprawnione do prowadzenia specjalizacji oraz staży specjalizacyjnych nadal spełniają warunki do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w systemie modułowym. Należy przy tym wziąć pod uwagę możliwość nadania uprawnień do prowadzenia ww. szkolenia nowym jednostkom.

Regulacje prawne dotyczące warunków akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w nowym systemie specjalizacji są zawarte w art. 19f ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011 r. nr 277, poz. 1634, z późn. zm.). Ponadto programy specjalizacji w poszczególnych dziedzinach medycyny będą zawierały szczegółowe warunki akredytacyjne dla danej dziedziny, wynikające ze specyfiki odbywania szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie.

Jednostki zainteresowane prowadzeniem szkolenia specjalizacyjnego w modułowym systemie specjalizacji – zarówno te, które obecnie posiadają uprawnienia do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, jak i te ubiegające się o akredytację po raz pierwszy – będą mogły składać wnioski o wpisanie na listę jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji lub staży kierunkowych (listę prowadzi Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego), gdy program specjalizacji w danej dziedzinie zostanie opracowany i zatwierdzi go minister zdrowia.

Wykaz zatwierdzonych programów specjalizacji oraz wzory wniosków będą dostępne na stronie internetowej CMKP (www.cmkp.edu.pl) w zakładce Studia specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów.


 • Art. 16 ust. 1 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2013 r. poz. 26)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry