Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Specjalizacje lekarskie

---

Menu

Lekarz i lekarz dentysta uzyskują tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego oraz po zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) albo po uznaniu za równoważny tytułu specjalisty uzyskanego za granicą.

Sprawy związane z naborem i odbywaniem specjalizacji lekarskich regulują przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2011 nr 277 poz. 1634) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2013 r., poz. 26).

Lekarze, którzy odbywają specjalizację, udzielają świadczeń zdrowotnych pod nadzorem lekarza specjalisty w ramach programu realizowanej specjalizacji. Lekarz może odbywać w tym samym czasie tylko jedno szkolenie specjalizacyjne na podstawie programu specjalizacji ustalonego dla danej dziedziny medycyny.

Aby lekarz i lekarz dentysta mogli rozpocząć specjalizację w danej dziedzinie medycyny, muszą się zakwalifikować do jej odbywania. Postępowania kwalifikacyjne przeprowadza wojewoda w terminach:

 • od 1 marca do 31 marca;
 • od 1 października do 31 października.

Lekarz, który chce przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego, składa wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w formie elektronicznej (w systemie wors). Następnie wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek (wraz z wymaganymi załącznikami) składa do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie. Wniosek w formie papierowej należy złożyć w terminach do 28 lutego lub do 30 września każdego roku.

Wykaz modułów podstawowych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego oraz wykaz specjalizacji posiadających wspólny moduł podstawowy są określone w rozporządzeniu. Część specjalizacji będzie odbywana według modułów jednolitych, właściwych dla danego szkolenia. Możliwość odbycia większości specjalizacji bezpośrednio po stażu podyplomowym (a nie, jak dotychczas – w przypadku szczegółowych dziedzin medycyny – po wcześniejszym uzyskaniu odpowiedniej specjalizacji) w wielu przypadkach skróci czas uzyskania tytułu specjalisty.

Szkolenie specjalizacyjne w systemie modułowym rozpocznie się, gdy program specjalizacji dla tego systemu w danej dziedzinie medycyny zostanie opracowany i zatwierdzony przez ministra zdrowia oraz po uzyskaniu przez jednostki szkolące akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w modułowym systemie specjalizacji.

Wykaz jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji jest dostępny w serwisie internetowym Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Lekarz wybiera tryb, w jakim odbędzie specjalizację.

Liczbę wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy, którzy mogą rozpocząć specjalizację w poszczególnych dziedzinach medycyny na obszarze województwa w danym postępowaniu kwalifikacyjnym w trybie rezydentury ogłasza minister zdrowia na stronie internetowej. Jest ona publikowana na 21 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego (wolne miejsca szkoleniowe w trybie pozarezydenckim ogłasza wojewoda 14 dni przed rozpoczęciem postępowania).

W przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie rezydentury,
w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wynik LEK, a w przypadku lekarza dentysty – wynik LDEK lub odpowiednio LEP albo LDEP.

Szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury może odbywać wyłącznie lekarz, który nie posiada I lub II stopnia specjalizacji lub tytułu specjalisty.

Lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury na podstawie umowy
o pracę – zawiera ją z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne na czas określony w programie specjalizacji. Wynagrodzenie zasadnicze tego lekarza określa rozporządzenie ministra zdrowia.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (Dz.U. 2012 r. poz. 1498)

Liczbę wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy, którzy mogą rozpocząć specjalizację w poszczególnych dziedzinach medycyny na obszarze województwa w danym postępowaniu kwalifikacyjnym w trybie pozarezydenckim ogłasza wojewoda na stronie internetowej 14 dni przed rozpoczęciem postępowania (liczbę wolnych miejsc szkoleniowych w trybie rezydenckim ogłasza minister zdrowia 21 dni przed rozpoczęciem postępowania).

Lekarz może odbywać szkolenie specjalizacyjne w trybie pozarezydenckim na podstawie:

 • umowy o pracę zawartej z jednostką prowadzącą szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny, w której określono tryb odbywania szkolenia i zakres wzajemnych zobowiązań na czas trwania szkolenia;
 • umowy o pracę zawartej z inną jednostką niż jednostka prowadząca szkolenie specjalizacyjne. Umowa taka zapewnia:
 • realizację części programu specjalizacji w zakresie samokształcenia, szkolenia i uczestniczenia w wykonywaniu oraz wykonywanie ustalonej liczby określonych zabiegów lub procedur medycznych oraz
 • pełnienie dyżurów medycznych, do których lekarz jest zobowiązany w czasie realizacji programu specjalizacji w czasie pracy dopuszczonym przepisami ustawy o działalności leczniczej i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio w podmiocie prowadzącym staż kierunkowy;
 • umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne, zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, w której określa się szczegółowy tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas jego trwania.

Lekarz może również odbywać szkolenie specjalizacyjne w trybie pozarezydenckim w ramach:

 • płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego na podstawie odrębnych przepisów;
 • poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem studiów i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego.

W przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie pozarezydenckim, w postępowaniu konkursowym uwzględnia się:

 • jeżeli nie posiada odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty – wynik LEK/LDEK oraz punkty dodatkowe za:
  • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych – 5 punktów,
  • co najmniej 3-letni okres zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce akredytowanej, zgodny z kierunkiem specjalizacji – 5 punktów, a w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych – dodatkowe 5 punktów,
  • publikacje, o których mowa w art. 16c ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy – maksymalnie 5 punktów (po 0,5 punktu za udział w jednej publikacji);
 • jeżeli posiada odpowiednią specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty – wynik egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES, albo wynik LEK/LDEK oraz punkty dodatkowe za:
  • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych – 5 punktów,
  • co najmniej 3-letni okres zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce akredytowanej, zgodny z kierunkiem specjalizacji – 5 punktów, a w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych – dodatkowe 5 punktów,
  • publikacje, o których mowa w art. 16c ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy – maksymalnie 5 punktów (po 0,5 punktu za udział w jednej publikacji);

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011 r. nr 113, poz. 658) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2013 r., poz. 26) podjęto prace nad nowymi programami specjalizacji, zgodnymi z modułowym systemem specjalizacji lekarskich, który został wprowadzony ww. przepisami. Wprowadzenie nowych programów specjalizacji będzie się wiązać z koniecznością weryfikacji, czy jednostki organizacyjne dotychczas uprawnione do prowadzenia specjalizacji oraz staży specjalizacyjnych nadal spełniają warunki do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w systemie modułowym. Należy przy tym wziąć pod uwagę możliwość nadania uprawnień do prowadzenia ww. szkolenia nowym jednostkom.

Regulacje prawne dotyczące warunków akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w nowym systemie specjalizacji są zawarte w art. 19f ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011 r. nr 277, poz. 1634, z późn. zm.). Ponadto programy specjalizacji w poszczególnych dziedzinach medycyny będą zawierały szczegółowe warunki akredytacyjne dla danej dziedziny, wynikające ze specyfiki odbywania szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie.

Jednostki zainteresowane prowadzeniem szkolenia specjalizacyjnego w modułowym systemie specjalizacji – zarówno te, które obecnie posiadają uprawnienia do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, jak i te ubiegające się o akredytację po raz pierwszy – będą mogły składać wnioski o wpisanie na listę jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji lub staży kierunkowych (listę prowadzi Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego), gdy program specjalizacji w danej dziedzinie zostanie opracowany i zatwierdzi go minister zdrowia.

Wykaz zatwierdzonych programów specjalizacji oraz wzory wniosków będą dostępne na stronie internetowej CMKP (www.cmkp.edu.pl) w zakładce Studia specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów.


 • Art. 16 ust. 1 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2013 r. poz. 26)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry