Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

01.09.2017

Postępowanie kwalifikacyjne do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy, lekarzy dentystów

---

Menu

Z dniem 1 maja 2017 r. weszły w życie znowelizowane w 2015 r. przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczące kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w szczególności w zakresie postępowania kwalifikacyjnego do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów – zwanego dalej postępowaniem kwalifikacyjnym.

Z uwagi na nowe, odmienne zasady regulujące przystąpienie do powyższych egzaminów, zachęcamy do zapoznania się z informacjami podanymi poniżej oraz obowiązującymi przepisami prawa. Z dniem 4 września br. udostępniona zostanie także instrukcja obsługi Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), służącego do rejestracji kształcenia podyplomowego m.in. lekarzy i lekarzy dentystów. Odnośnie postępowania kwalifikacyjnego należy wziąć pod uwagę, że zgłoszenie do postepowania będzie mogło zostać złożone tylko i wyłącznie za pośrednictwem SMK. Dotychczasowy system WORS jest już nieaktywny.

W przypadku zamiaru przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego należy:

 • założyć konto w SMK, dostępnym pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl
 • uzyskać potwierdzenie swojej tożsamości czyli uwierzytelnienia oraz weryfikacji uprawnień do roli lekarz albo lekarz dentysta w SMK przez właściwą okręgową izbę lekarską, co możliwe jest za pomocą podpisania odpowiedniego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (tzw. podpisy elektroniczne)
  w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) lub użycie funkcjonalności złóż wniosek papierowy (w tym ostatnim przypadku niezbędna jest osobista wizyta z dokumentem tożsamości i ew. prawem wykonywania zawodu we właściwej izbie). W przypadku lekarzy dysponujących podpisem elektronicznym proces ten jest automatyczny i odbywa się tylko i wyłącznie w SMK,złożyć w SMK zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego adresowane do właściwego urzędu wojewódzkiego.

 

UWAGA:

Osoby, które posiadają już konto w SMK i uzyskały weryfikację uprawnień do występowania w SMK w roli lekarz/lekarz dentysta mają możliwość złożenia zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego bez konieczności powtórnego zakładania konta w SMK.

W sesji jesiennej 2017 zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego składa się w terminie od 1 do 30 września. Oznacza to, że osoba, która nie posiada konta w SMK i nie ma zweryfikowanych uprawnień, wszystkie czynności opisane powyżej musi wykonać w tym przedziale czasowym.

 

Infolinia oraz kontakt

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na podawany w SMK adres e-mail. Należy mieć na uwadze, że wszystkie informacje dotyczące aktualnego stanu złożonych w SMK wniosków przekazywane są równolegle na założone konto w SMK oraz na podany adres e-mail.

Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia prowadzi infolinię pod numerem: +48 22 597 09 21

W przypadku wystąpienia trudności z uzyskaniem połączenia z infolinią Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, prosimy o kierowanie zapytań na adres e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl

 

 Jakie dokumenty złożyć

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów przystępując do postępowania kwalifikacyjnego lekarz lub lekarz dentysta składa o właściwego urzędu wojewódzkiego za pomocą SMK zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego (wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego) oraz

 1. w przypadku rezydentury:
 • oświadczenie dotyczące posiadania lub nieposiadania specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,
 • informację o odebraniu pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,
 • skan potwierdzony „za zgodność z oryginałem” dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,
 • skan potwierdzony „za zgodność z oryginałem” świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LEP/LDEP) albo Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LEK/LDEK), w przypadku braku świadectwa na dzień składania wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, należy mieć na uwadze, że wniosek ten zostanie zwrócony z możliwością uzupełnienia po opublikowaniu wyników LEK/LDEK w sesji jesiennej 2017. Nie uchybia to obowiązkowi złożenia wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego za pomocą SMK w terminie do 30 września br.,
 • skan potwierdzony „za zgodność z oryginałem” dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2. w przypadku innego trybu niż rezydentura:

 • oświadczenie dotyczące odbywania lub nieodbywania dotychczas oraz obecnie szkolenia specjalizacyjnego – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,
 • informację o odebraniu pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,
 • skan potwierdzony „za zgodność z oryginałem” dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,
 • skan potwierdzony „za zgodność z oryginałem” świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LEP/LDEP) albo Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LEK/LDEK) albo skan potwierdzony „za zgodność z oryginałem” zaświadczenia o ocenach uzyskanych na egzaminie specjalizacyjnym I lub II stopnia lub skan potwierdzony „za zgodność z oryginałem” zaświadczenia o wyniku Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) wydanego przez Centrum Egzaminów Medycznych, w przypadku braku świadectwa LEK/LDEK na dzień składania wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, należy mieć na uwadze, że wniosek ten zostanie zwrócony z możliwością uzupełnienia po opublikowaniu wyników LEK/LDEK w sesji jesiennej 2017. Nie uchybia to obowiązkowi złożenia wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego za pomocą SMK w terminie do 30 września br.,
 • skan potwierdzony „za zgodność z oryginałem” dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • skan potwierdzony „za zgodność z oryginałem” zgody pracodawcy na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w przypadku deklaracji odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednym z następujących trybów:
  • na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny, w której określa się tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego,
  • w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego na podstawie odrębnych przepisów,
  • na podstawie umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne, zapewniającej realizację części programu specjalizacji w zakresie samokształcenia, szkolenia i uczestnictwa w wykonywaniu oraz wykonywanie ustalonej liczby określonych zabiegów lub procedur medycznych, pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz jest obowiązany pełnić w czasie realizacji programu specjalizacji w czasie pracy dopuszczonym przepisami o działalności leczniczej i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio w podmiocie prowadzącym staż kierunkowy,
 • skan potwierdzony „za zgodność z oryginałem” zgody kierownika studiów doktoranckich w przypadku deklaracji odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem tych studiów, i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, a jeżeli pozostaje w stosunku pracy – również skan potwierdzony „za zgodność z oryginałem” zgody pracodawcy,
 • skan potwierdzony „za zgodność z oryginałem” zaświadczenia pracodawcy o wymiarze czasu pracy oraz na jaki okres została zawarta umowa o pracę.

Ponadto, lekarz lub lekarz dentysta ubiegający się o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego składa oświadczenie, właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku, w którym wskazuje preferowany tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach;

 

W przypadku ubiegania się o uzyskanie w trybie pozarezydenckim dodatkowych punktów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia, należy dołączyć:

 • skan potwierdzony „za zgodność z oryginałem” dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych,
 • skan potwierdzony „za zgodność z oryginałem” udziału w publikacji w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism sporządzonych przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych wydany przez Główną Bibliotekę Lekarską lub jej oddziały lub bibliotekę uczelni medycznych,
 • skan potwierdzony „za zgodność z oryginałem” zaświadczenia pracodawcy o posiadaniu co najmniej 3-letniego okresu zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (do dnia 30 września – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października), zgodnego z kierunkiem specjalizacji, w pełnym wymiarze czasu pracy, w jednostce uprawnionej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego,
 • skan potwierdzony „za zgodność z oryginałem” zaświadczenia pracodawcy informujące o zajmowanym stanowisku – w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych,

W przypadku lekarza i lekarza dentysty będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej należy dołączyć skan potwierdzony „za zgodność z oryginałem” zgody przełożonych służbowych wraz z opinią szefa jednostki organizacyjnej realizującej zadania z zakresu spraw podmiotów leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej;

W przypadku lekarza i lekarza dentysty będącego funkcjonariuszem w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo zatrudnionego na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, albo pełniącego służbę w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, należy dołączyć odpowiednio skan potwierdzony „za zgodność z oryginałem” zgody przełożonego albo pracodawcy.

 

Potwierdzenie „za zgodność z oryginałem”

Zgodnie z art. 76a. § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego jeżeli dokument znajduje się w aktach organu państwowego wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot dokument. Możliwe jest także złożenie dokumentu, którego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo organ prowadzący postępowanie w danej sprawie (urząd wojewódzki).

Jeżeli odpis dokumentu został sporządzony w formie dokumentu elektronicznego, poświadczenie jego zgodności z oryginałem dokonuje się przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Odpisy dokumentów poświadczane elektronicznie sporządzane są w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Powyższe oznacza, że możliwe są dwie sytuacje:

 1. lekarz/lekarz dentysta posiada wymagany dokument w postaci tradycyjnej (papierowej), np. prawo wykonywania zawodu, a organ wydający dokument nie wydaje odpisów w formie dokumentu elektronicznego (podpisanego podpisem elektronicznym czyli przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP) – wówczas robi kopię posiadanego dokumentu i zgodnie z ww. opisem uzyskuje potwierdzenia zgodności z oryginałem. Tak potwierdzony dokument skanuje i załącza w SMK,
 2. lekarz/lekarz dentysta posiada oryginalny dokument lub jego odpis wydany w postaci dokumentu elektronicznego (podpisanego podpisem elektronicznym czyli przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP), zgodnie z ww. ustawą  – wówczas załącza w SMK posiadany dokument elektroniczny.

 

UWAGA: 

Osoba ubiegająca się o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego składa kompletną dokumentację wskazaną powyżej wyłącznie w SMK.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2017 r., poz. 125, 767);
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r., poz. 26);
 3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry