Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Staż podyplomowy (dotyczy cudzoziemców spoza Unii Europejskiej)

---

Menu

Od 1 stycznia 2017 r. uzyskanie zgody Ministra Zdrowia nie jest już warunkiem koniecznym ubiegania się przez cudzoziemców spoza UE o rozpoczęcie lekarskiego lub lekarsko-dentystycznego stażu podyplomowegow Polsce.

Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474) staż rozpoczyna się corocznie w dniu 1 października albo 1 marca.

Niezależnie od powyższego zgodnie z § 3 ust. 8 ww. rozporządzenia w uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii właściwego marszałka województwa oraz właściwej okręgowej rady lekarskiej, może wyrazić zgodę na rozpoczęcie stażu w innym terminie niż 1 października albo 1 marca.

Stosownie do treści art. 15 ust. 3f ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn. zm.) cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej odbywają staż podyplomowy na podstawie umowy cywilnoprawnej o staż podyplomowy, zawartej z jednostką uprawnioną do jego prowadzenia, w której określony zostaje zakres wzajemnych zobowiązań, na czas jego odbywania.

Ponadto w świetle art. 15 ust. 3e ww. ustawy cudzoziemcy, niebędący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich albo, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy, odbywają staże podyplomowe na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Na podstawie art. 15 ust. 3g ww. ustawy oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2016 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1501) cudzoziemcom spoza UE, niewymienionym w ust. 15 ust. 3e, mogą zostać udzielone świadczenia w okresie odbywania stażu podyplomowego w Polsce.

W związku z powyższym cudzoziemcom niebędącym obywatelami Unii Europejskiej może zostać przyznane stypendium Ministra Zdrowia w okresie odbywania lekarskiego lub lekarsko-dentystycznego stażu podyplomowego w Polsce (dot. głównie osób polskiego pochodzenia, które odbywały kształcenie w Polsce w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Zdrowia na warunkach stypendialnych).

Ww. zobowiązani są do przekazania na adres Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego wypełnionego wniosku do Ministra Zdrowia o przyznanie stypendium
w okresie odbywania stażu podyplomowego w Polsce:

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Zdrowia

Miodowa 15, 00-952 Warszawa

Zgodnie z Komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendiów przyznawanych cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej oraz cudzoziemcom pochodzenia polskiego studiującym w kraju swojego zamieszkania (Dz. U. Urz. MZ z 2009 r. Nr 9, poz. 44) stypendium dla uczestników medycznych staży podyplomowych wynosi 1350,00 zł miesięcznie.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry