Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Prawo wykonywania zawodu (dotyczy cudzoziemców spoza Unii Europejskiej)

---

Menu

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.) okręgowa rada lekarska, właściwa ze względu na zamierzone miejsce wykonywania zawodu, przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza cudzoziemcowi, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na stałe lub na czas określony, jeżeli spełnia on następujące warunki:

 • posiada dyplom lekarza wydany:
  • przez polską szkołę wyższą,
  • w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej,
  • w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – pod warunkiem, że w Polsce dyplom został uznany za równoważny zgodnie z odrębnymi przepisami oraz spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach Unii Europejskiej;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty;
 • wykazuje nienaganną postawę etyczną;
 • zna język polski (egzamin z języka polskiego przeprowadza Naczelna Rada Lekarska tel.: +48 (22) 559-13-00);
 • odbył staż podyplomowy;
 • zdał Lekarski Egzamin Końcowy lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (za równoważne uznaje się przedstawienie świadectwa Lekarskiego Egzaminu Państwowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego);
 • uzyskał prawo pobytu na terytorium Polski – zgodnie z odrębnymi przepisami.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry