Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Kształcenie cudzoziemców w języku polskim

---

Menu

W Polsce na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą się kształcić następujące grupy cudzoziemców:

 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Polsce;
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Polski;
 • pracownicy migrujący, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają w Polsce;
 • cudzoziemcy, którym w Polsce udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
 • cudzoziemcy, którym w Polsce udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2011 r. Nr 264, poz. 1573 z późn. zm.);
 • cudzoziemcy, którym w Polsce udzielono ochrony uzupełniającej;
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

Pozostali cudzoziemcy, nie wymienieni w art. 43 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5, ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na podstawie:

 • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
 • decyzji ministra szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego wart. 33 ust. 2 (ministra zdrowia w odniesieniu do uczelni przez niego nadzorowanych);
 • decyzji rektora uczelni.

Cudzoziemcy mogą się kształcić w Polsce na następujących warunkach finansowych:

 • jako stypendyści strony polskiej – stypendium Rządu Polskiego, wypłacane ze środków Ministerstwa Zdrowia (osoby z udokumentowanym polskim pochodzeniem/narodowości polskiej);
 • na zasadach odpłatności;
 • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych (bez stypendium ministra zdrowia i bez obowiązku uiszczania opłat za kształcenie).

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry