Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Inny rodzaj kształcenia

---

Menu

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, iż na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia są zamieszczane informacje w zakresie organizacji i prowadzenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji oraz kursów kwalifikacyjnych dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w podmiotach leczniczych oraz innych zakładach świadczących usługi na rzecz podmiotów leczniczych.

W celu umieszczenia na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia informacji o podmiotach spełniających warunki do organizowania i prowadzenia ww. kursów, podmiot zamierzający podjąć się organizacji i prowadzenia przedmiotowych kursów przesyła do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia (ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa) informacje dotyczące:

1) nazwy i adresu organizatora kursu,

2) posiadanej bazy dydaktycznej, w tym bazy do prowadzenia zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych:

  • miejsca realizacji,
  • wyposażenia niezbędnego do zapewnienia prawidłowej realizacji kursów,
  • informacji o placówkach, w których będą prowadzone zajęcia (deklaracje o współpracy, umowy przedwstępne),

3) kadry dydaktycznej:

  • osoby wyznaczonej do pełnienia roli kierownika kursu – nazwisko, imię, wykształcenie, staż pracy na stanowisku kierownika centralnej sterylizatorni,
  • wykładowców – nazwisko, imię, wykształcenie, wykonywany zawód, staż pracy,

4) terminu, czasu trwania i miejsca realizacji kursu,

5) planowanego rozkładu zajęć i terminu egzaminu.

Powyższe informacje należy złożyć w terminie co najmniej 2 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kursu.

W celu uzyskania przez organizatora kursu rekomendacji Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie występował w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia do Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej o wydanie opinii.

Opinia Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej z siedzibą przy ulicy Modrzewiowej 1 w Mikołowie powinna zostać wydana i przesłana do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie później niż w terminie 21 dni od daty wpłynięcia pisma.

Przedmiotowa opinia zostanie przesłana przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego do podmiotu ubiegającego się o prowadzenie ww. kursów niezwłocznie po uzyskaniu stanowiska Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej.

Jednocześnie informujemy, że w oparciu o ww. informacje Ministerstwo Zdrowia sporządzi i przedstawi na swojej stronie internetowej wykaz kursów i podmiotów prowadzących kursy kwalifikacyjne z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji oraz dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w podmiotach leczniczych oraz innych zakładach świadczących usługi na rzecz podmiotów leczniczych.
Program kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji

Program kursu kwalifikacyjnego dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w podmiotach leczniczych oraz innych zakładach świadczących usługi na rzecz podmiotów leczniczych

Podmioty uprawnione do prowadzenia kursów kwalifikacyjnych w zakresie technologii sterylizacji i dezynfekcji

Wykaz jednostek organizujących kursy kwalifikacyjne dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w podmiotach leczniczych oraz innych zakładach świadczących usługi na rzecz podmiotów leczniczych

RAMOWY PROGRAM I PLAN SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCY NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Komunikat dotyczący zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia ramowego programu i planu szkolenia przygotowującego nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410) zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy realizowane są
z udziałem lekarzy systemu, pielęgniarek systemu i ratowników medycznych oraz przez nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie. W związku z powyższym, zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przez nauczycieli, tryb ich nabywania oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy określiło rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139, poz. 1132).

Przedmiotowe rozporządzenie stanowi, iż wiedza i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy nabywane będą w ramach szkolenia organizowanego przez podmioty, wymienione w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) tj. w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli(Dz. U. Nr 200, poz. 1537).

Ponadto pragniemy poinformować, iż przedmiotowe szkolenie może być realizowane wyłącznie
w oparciu o program szkolenia, który został opracowany przez zespół ekspertów powołany przez Ministra Zdrowia i zatwierdzony przez Ministra Zdrowia.

Poniżej przedstawiamy przedmiotowy program szkolenia.

Mając na uwadze powyższe, wyłącznie ukończenie szkolenia, realizowanego w oparciu o program opracowany przez Zespół ekspertów i zatwierdzony przez Ministra Zdrowia, stanowiło będzie podstawę do uzyskania przez nauczycieli zaświadczenia o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkole.

Jednocześnie poniżej przedstawiamy, zestaw przykładowych 90 zadań testowych opracowanych przez Zespół ekspertów powołanych zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2009 r., do przeprowadzenia egzaminu teoretycznego organizowanego na zakończenie szkolenia.

Zgodnie, bowiem z § 8 rozporządzenia w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu 30 zadań testowych wybranych przez kierownika merytorycznego szkolenia spośród zadań opracowanych przez Zespół ekspertów.

Ramowy program i plan szkolenia przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Zestaw zadań testowych do części teoretycznej egzaminu przeprowadzanego na zakończenie szkolenia przygotowującego nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Zestaw zadań testowych do części teoretycznej egzaminu przeprowadzanego na zakończenie szkolenia przygotowującego nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (DOC, 148 KB)

Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczący organizacji i prowadzenia szkolenia z zakresu terapii środowiskowej dla kandydatów na stanowisko terapeuty środowiskowego.

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, iż na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w dziale „System ochrony zdrowia” w zakładce „Inne zawody medyczne”, w podzakładce „Kształcenie podyplomowe w innych zawodach medycznych” i dalej„ Inny rodzaj kształcenia” będą zamieszczane informacje dotyczące organizacji i prowadzenia szkolenia z zakresu terapii środowiskowej dla kandydatów na stanowisko terapeuty środowiskowego.

W celu zamieszczenia na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia informacji o podmiotach spełniających warunki do organizowania i prowadzenia szkolenia z zakresu terapii środowiskowej dla kandydatów na stanowisko terapeuty środowiskowego, podmiot zamierzający podjąć się organizacji
i prowadzenia ww. szkolenia zobowiązany jest przesłać do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia (ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa) informacje dotyczące:

1) nazwy i adresu organizatora szkolenia,

2) szczegółowego planu szkolenia, zgodnego z planem szkolenia zawartym w zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia Ramowym programie szkolenia z zakresu terapii środowiskowej dla kandydatów na stanowisko terapeuty środowiskowego, rozdział VII – Plan nauczania),

3) regulaminu organizacyjnego szkolenia, opracowanego zgodnie z załącznikiem do ww. programu szkolenia, określającego w szczególności:

– szczegółową organizację szkolenia,

– zasady i sposób naboru osób przewidzianych do udziału w szkoleniu,

– prawa i obowiązki osób uczestniczących w szkoleniu,

– zakres obowiązków kierownika szkolenia, wykładowców, opiekunów staży,

– sposobu przeprowadzania egzaminu końcowego, zgodnego z zasadami określonymi w ww. programie szkolenia, w tym nazwisk osób wyznaczonych do przeprowadzania przedmiotowego egzaminu, posiadających kompetencje specjalisty terapii środowiskowej, tzn.: wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni staż pracy w opiece środowiskowej, wiedzę, umiejętności
i doświadczenie w zakresie terapii środowiskowej i dydaktyki potwierdzone zaświadczeniem (certyfikatem) Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (informacje dotyczące uzyskania certyfikatu specjalisty terapii środowiskowej zamieszczone są na stronach internetowych Naukowej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego po adresem: http://psych.edu.pl/ptp/) lub rekomendowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,

4) bazy dydaktycznej do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych (w tym bazy do prowadzenia kursów, staży oraz 50 godzin terapii treningowej – miejsca w grupie Balinta lub możliwość udziału
w innych formach szkolenia treningowego), zgodnej z pkt 6 rozdziału III – Sposób organizacji szkolenia ww. programu szkolenia, w tym:

– miejsca realizacji szkolenia,

– wyposażenia niezbędnego do zapewnienia prawidłowej realizacji szkolenia,

– w przypadku organizacji poszczególnych zajęć w innych, niż ośrodek ubiegający się o status ośrodka rekomendowanego podmiotach, informacji o ww. podmiotach, (w tym deklaracje
o współpracy/umowy przedwstępne),

5) kadry dydaktycznej, wyznaczonej do realizacji programu szkolenia zgodnie z wytycznymi określonymi w rozdziale III – Sposób organizacji szkolenia ww. programu szkolenia, w tym:

– osoby wyznaczonej do pełnienia roli kierownika szkolenia – nazwisko, imię, kompetencje specjalisty terapii środowiskowej (patrz pkt 3),

– wykładowców i opiekunów staży powołanych w uzgodnieniu z kierownikiem szkolenia – nazwisko, imię, wykształcenie, wykonywany zawód, staż pracy,

6) terminu, czasu trwania i miejsca realizacji szkolenia. W przypadku, gdy organizator szkolenia, który na podstawie przesłanych do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokumentów uzyskał status ośrodka rekomendowanego, zamierza realizować przedmiotowe szkolenie na zasadach określonych w tych dokumentach w kolejnych terminach, zobowiązany jest przekazać do ww. Departamentu informację dotyczącą przedmiotowych terminów, wraz z informacją, iż pozostałe warunki dotyczące organizacji szkolenia nie uległy zmianie,

7) wewnętrznego systemu monitorowania jakości kształcenia (przeprowadzanego np. w formie ankiet).

Powyższe informacje należy złożyć w terminie co najmniej 2 miesięcy przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

W celu uzyskania przez organizatora szkolenia statusu ośrodka rekomendowanego, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie występował w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, do Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, upoważnionej przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego do wydania opinii.

Opinia Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego powinna zostać wydana i przesłana do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie później niż w terminie 21 dni od daty wpłynięcia pisma.

Przedmiotowa opinia zostanie przesłana przez Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego do podmiotu ubiegającego się o prowadzenie ww. szkolenia niezwłocznie po uzyskaniu stanowiska Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Jednocześnie informujemy, iż w oparciu o ww. informacje Ministerstwo Zdrowia sporządzi
i przedstawi na swojej stronie internetowej wykaz podmiotów prowadzących szkolenie z zakresu terapii środowiskowej dla kandydatów na stanowisko terapeuty środowiskowego.

Ośrodki organizujące szkolenia dla terapeutów środowiskowych, rekomendowane przez Sekcję Naukową Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Podmioty, które uzyskały pozytywną opinię Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w zakresie spełnienia warunków ośrodków stażowych dla szkolenia terapeutów środowiskowych

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU TERAPII ŚRODOWISKOWEJ DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKO TERAPEUTY ŚRODOWISKOWEGO

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry