Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

O zawodzie farmaceuty

---

Menu

W skład samorządu wchodzą wszyscy farmaceuci wpisani do właściwych rejestrów farmaceutów. Samorząd ten jest niezależny i podlega tylko ustawom.

Samorząd aptekarski składa się z: Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz okręgowych izb aptekarskich

Podstawowe zadania samorządu aptekarskiego:

 • sprawowanie pieczy i nadzoru nad wykonywaniem zawodu;
 • reprezentowanie zawodu farmaceuty i obrona jego interesów;
 • troska o zachowanie godności i niezależności zawodu;
 • kodyfikowanie, krzewienie i strzeżenie zasad etyki i deontologii zawodowej;
 • integracja środowiska zawodowego;
 • zajmowanie stanowiska w sprawach organizacji ochrony zdrowia i gospodarki produktami leczniczymi;

Swoje zadania samorząd aptekarski wykonuje poprzez:

 • stwierdzenie prawa wykonywania zawodu farmaceuty;
 • prowadzenie rejestru farmaceutów;
 • współdziałanie w sprawach specjalizacji zawodowej;
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących produktów leczniczych, aptek i wykonywania zawodu oraz występowanie z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej;
 • wydawanie opinii w sprawach udzielania lub cofania zezwoleń na prowadzenie aptek lub hurtowni;
 • opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego farmaceutów i techników farmaceutycznych;
 • prowadzenie badań dotyczących służb farmaceutycznych i wykonywania zawodu farmaceuty;
 • występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków izb aptekarskich;
 • sprawowanie sądownictwa dyscyplinarnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej aptekarzy oraz sądownictwa polubownego.

Członkowie samorządu aptekarskiego wykonując zawód są obowiązani:

 1. przestrzegać zasad etyki i deontologii zawodowej, godnie zachowywać się i sumiennie wykonywać swoje obowiązki zawodowe,
 2. zachować w tajemnicy wiadomości dotyczące zdrowia pacjenta, uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu.

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U. z 2014 r. poz. 1429, z późn. zm.)

Wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia publicznego i obejmuje udzielanie usług farmaceutycznych polegających w szczególności na:

 1. sporządzaniu i wytwarzaniu produktów leczniczych,
 2. ocenie jakości leków recepturowych, leków aptecznych i leków gotowych,
 3. wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 4. sporządzaniu leków recepturowych i leków aptecznych w aptekach,
 5. sprawowaniu nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem, przechowywaniem, wykorzystaniem i utylizacją produktów leczniczych i wyrobów, o których mowa w pkt 3,
 6. udzielaniu informacji i porad dotyczących działania i stosowania produktów leczniczych i wyrobów, o których mowa w pkt 3, będących przedmiotem obrotu w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U. 2014 r. poz. 1429 z późń. zm.)

Członkowie samorządu aptekarskiego podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami aptekarskimi za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu farmaceuty.

Organami uprawnionymi do prowadzenia postępowań są:

 • rzecznicy odpowiedzialności
 • zawodowej oraz sądy aptekarskie.

Zgłoszenia w sprawach przewinień zawodowych skierować można do okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Rzecznik po zbadaniu sprawy podejmuje decyzję, czy dana sprawa powinna zostać skierowana do sądu aptekarskiego.

Sąd aptekarski może orzekać kary:

 1. upomnienia,
 2. nagany,
 3. zawieszenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty na okres od trzech miesięcy do trzech lat,
 4. pozbawienia prawa wykonywania zawodu farmaceuty.

W sprawach roszczeń o odszkodowanie orzekają sądy powszechne.Naczelna Rada Aptekarska prowadzi rejestr ukaranych. Informacji o ukaraniu udziela się organom izb aptekarskich oraz osobom i instytucjom posiadającym lub mogącym wykazać interes prawny w uzyskaniu takich informacji.


Rozdział piąty (Art. 45 i nast.) Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U. 2014 r. poz. 1429 z późń. zm.)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry