Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Wykaz dziedzin specjalizacji dla farmaceutów oraz kryteria niezbędne do przystąpienia do specjalizacji

---

Menu

Specjalizacja farmaceutów odbywa się w zakresie następujących specjalności:

 • analityka farmaceutyczna;
 • bromatologia;
 • farmacja apteczna;
 • farmacja kliniczna;
 • farmacja przemysłowa;
 • farmacja szpitalna;
 • farmakologia;
 • lek roślinny;
 • mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna;
 • toksykologia;
 • zdrowie publiczne;
 • zdrowie środowiskowe.

Specjalizację w ww. dziedzinach może rozpocząć osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
 • posiada roczny staż pracy w zawodzie,
 • została zakwalifikowana do odbycia specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Specjalizacja jest jednostopniowa. W tym samym czasie farmaceuta może odbywać tylko jedną specjalizację.

Farmaceuta odbywa specjalizację przez cały czas jej trwania w pełnym wymiarze czasu pracy farmaceuty zatrudnionego w jednostce zgodnej z profilem specjalizacji. Jeżeli farmaceuta pracuje w krótszym wymiarze czasu pracy, czas trwania specjalizacji ulega proporcjonalnemu wydłużeniu.

Czas trwania specjalizacji – nie krótszy niż 3 lata, będący sumą czasu trwania podstawowego stażu specjalizacyjnego, staży kierunkowych oraz kursów.

Czas trwania specjalizacji uzupełniającej dla farmaceutów posiadających I stopień specjalizacji – nie dłuższy niż 1,5 roku.

Ponadto farmaceuta powinien wykazać się praktyczną znajomością przynajmniej jednego
z następujących języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego, w stopniu umożliwiającym: rozumienie tekstu pisanego, w szczególności literatury fachowej, pisanie zgodnie z zasadami ortografii, porozumiewanie się z pacjentami, farmaceutami
i przedstawicielami innych zawodów medycznych.

Farmaceuta, który przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 101, poz. 941, z późn. zm.) uzyskał specjalizację I stopnia, może uzyskać tytuł specjalisty po odbyciu specjalizacji zgodnej z programem specjalizacji uzupełniającej i po zdaniu egzaminu państwowego. Wykaz specjalności, do których mogą przystąpić powyższe osoby, oraz wykaz specjalności I stopnia określa załącznik nr 7 do ww. rozporządzenia.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry