Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Szkolenia ciągłe farmaceutów

---

Menu

Farmaceuta (zatrudniony w aptece lub hurtowni) zobowiązany jest do podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu, celem aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć nauk farmaceutycznych.

Okręgowa izba aptekarska potwierdza w karcie ciągłego szkolenia uzyskanie właściwej liczby punktów edukacyjnych zgodnie z ramowym programem szkolenia ciągłego, po przedstawieniu przez farmaceutę certyfikatu lub innego dokumentu określonego przez okręgową radę aptekarską właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu.

Odbywanie przez farmaceutę ciągłych szkoleń w następujących formach:

 • kursy realizowane metodą wykładów,
 • kursy realizowane metodą internetowych programów edukacyjnych z ograniczonym dostępem,
 • przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu naukowo-szkoleniowym towarzystwa naukowego, Naczelnej Izby Aptekarskiej, okręgowej izby aptekarskiej lub przedstawienie komunikatu albo plakatu na tym posiedzeniu,
 • udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym towarzystwa naukowego, Naczelnej Izby Aptekarskiej, okręgowej izby aptekarskiej

musi być potwierdzone wydanym przez jednostkę szkolącą zaświadczeniem – ”certyfikatem” określającym temat, liczbę godzin szkolenia i liczbę punktów edukacyjnych.

Natomiast udział farmaceuty w formach ciągłego szkolenia, takich jak:

 • przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym lub przedstawienie komunikatu albo plakatu;
 • udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym;

musi być potwierdzone zaświadczeniem – „certyfikatem” wydanym przez organizatora kongresu, zjazdu, konferencji lub sympozjum naukowego.

Odbywanie przez farmaceutę w ciągłych szkoleń w pozostałych formach, takich jak:

 • kursy odbywane w ramach specjalizacji,
 • przygotowanie rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej,
 • samokształcenie, w tym opublikowanie jako autor lub współautor:
  • książki naukowej,
  • książki popularnonaukowej,
  • artykułu naukowego oryginalnego,
  • artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce,
  • artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych,
  • tłumaczenia książki lub artykułu,

musi być potwierdzone dokumentem określonym przez okręgową radę aptekarską właściwą
ze względu na miejsce wykonywania zawodu.

„Jednostkami szkolącymi” są wydziały albo inne jednostki organizacyjne szkół wyższych, które prowadzą studia na kierunku farmacja, po uzyskaniu akredytacji udzielonej przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Specjalizacje farmaceutów w ramach kształcenia podyplomowego prowadzone są przez wydziały albo inne jednostki organizacyjne szkół wyższych, które prowadzą studia na kierunku farmacja zwane ”jednostkami szkolącymi”. Minister Zdrowia po rozpatrzeniu wniosków jednostek szkolących przez Komisję Akredytacyjną udziela akredytacji jednostkom szkolącym. Akredytacji udziela się na wniosek jednostki szkolącej ubiegającej się o akredytację. Dokumentem potwierdzającym uzyskanie akredytacji jest certyfikat akredytacyjny. Udzielenie akredytacji i odmowa jej udzielenia oraz cofnięcie akredytacji następuje w drodze decyzji administracyjnej.

WYKAZ KURSÓW DO REALIZACJI PRZEZ ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA W RAMACH CIĄGŁEGO (USTAWICZNEGO) KSZTAŁCENIA FARMACEUTÓW

JEDNOSTKI AKREDYTOWANE DO PROWADZENIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO FARMACEUTÓW

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry