Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Sposób i tryb składania egzaminu państwowego

---

Menu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 101, poz. 941, z późn. zm.), specjalizacja kończy się złożeniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów zwanego (PESF).

Do PESF może być dopuszczona osoba, która odbyła specjalizację i złożyła do ośrodka wojewódzkiego następujące dokumenty:

  • podanie o dopuszczenie do egzaminu państwowego,
  • kartę specjalizacji,
  • dokument potwierdzający wniesienie na konto Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) opłaty za egzamin państwowy.

Ośrodek wojewódzki po stwierdzeniu, że dokumenty, spełniają warunki formalne, przekazuje je do CEM nie później niż w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu składania tych dokumentów.

PESF organizowany przez CEM przy współudziale organizacyjnym jednostek szkolących przeprowadzany jest przez Państwową Komisję Egzaminacyjną (PKE).

PESF przeprowadzany jest 2 razy w roku w sesji wiosennej od dnia 15 maja do dnia 30 czerwca
i w sesji jesiennej od dnia 2 stycznia do dnia 15 lutego.

Regulamin Przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów

Egzamin państwowy, kończący specjalizację, dla każdej dziedziny składa się z dwóch części – egzaminu praktycznego i egzaminu teoretycznego. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest zgodnie z ramowym programem specjalizacji w formie testu albo egzaminu ustnego.

Zgodnie z § 27 ust. 1 ww. rozporządzenia farmaceuta może składać egzamin państwowy kończący daną specjalizację najwyżej trzy razy. Trzeci termin przystąpienia do egzaminu państwowego, który jest terminem ostatecznym, musi być wyznaczony nie później niż 36 miesięcy od daty zaliczenia specjalizacji przez kierownika specjalizacji.

W razie negatywnego wyniku praktycznej części egzaminu państwowego farmaceuta może przystąpić do egzaminu państwowego w innej sesji egzaminacyjnej. W takim przypadku egzamin państwowy składa się
z wszystkich części.

W przypadku złożenia
egzaminu praktycznego, a nieuzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu teoretycznego albo nieprzystąpienia do egzaminu teoretycznego w ustalonym terminie, farmaceuta może przystąpić w innej sesji tylko do egzaminu teoretycznego.

Potwierdzeniem złożenia egzaminu państwowego z wynikiem pozytywnym jest wydane przez CEM zaświadczenie, które stanowi podstawę do otrzymania dyplomu uzyskania tytułu specjalisty.

CEM przekazuje zaświadczenie, kierownikowi właściwej jednostki szkolącej.

Kierownik jednostki szkolącej po otrzymaniu zaświadczenia, wydaje farmaceucie dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty.

Informacja dotycząca upłynięcia terminu składania PESF przez osoby, które mają powierzone obowiązki specjalisty w danej dziedzinie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 101, poz. 941, z późn. zm.), jeżeli dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty
w określonej specjalności istniała możliwość uznania dotychczasowego dorobku naukowego
i zawodowego farmaceuty za równoważny ze zrealizowaniem programu właściwej specjalizacji
i dopuszczenie go do egzaminu państwowego.

Minister Zdrowia, na podstawie opinii zespołu powoływanego przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, mógł wówczas uznać dotychczasowy dorobek naukowy i zawodowy farmaceuty za równoważny ze zrealizowaniem programu właściwej specjalizacji i podjąć decyzję
o dopuszczeniu do egzaminu państwowego.

Dopuszczenie farmaceuty do egzaminu w tym trybie mogło nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry