Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Programy specjalizacji

---

Menu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 101, poz. 941, z późn. zm.), program specjalizacji i programem uzupełniający, opracowuje na podstawie ramowego programu specjalizacji określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 101, poz. 941 z późn. zm.), zespół ekspertów powołany przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Opracowany przez zespół ekspertów program specjalizacji i program uzupełniający, po zaopiniowaniu przez właściwe dla danej specjalizacji towarzystwo naukowe i Naczelną Radę Aptekarską, zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego podaje do publicznej wiadomości zatwierdzone programy specjalizacji na swojej stronie internetowej.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry