Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Kształcenie przeddyplomowe diagnostów laboratoryjnych

---

Menu

Diagnostą laboratoryjnym jest osoba wpisana na listę diagnostów laboratoryjnych, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego, wykonuje zawód w laboratorium oraz ukończyła studia wyższe na kierunku analityka medyczna i uzyskała tytuł zawodowy magistra lub:

  • ukończyła studia wyższe na kierunkach:

    • biologia lub farmacja i uzyskała tytuł zawodowy magistra,

    • chemia lub biotechnologia i uzyskała tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera,

    • weterynaria i uzyskała tytuł zawodowy lekarza weterynarii,

oraz odbyła kształcenie podyplomowe, o którym mowa w art. 7a ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, potwierdzone egzaminem, albo uzyskała specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie analityki klinicznej, diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii lub toksykologii,

  • ukończyła studia wyższe na kierunku lekarskim i uzyskała tytuł zawodowy lekarza oraz odbyła kształcenie podyplomowe, o którym mowa w art. 7a ustawy o diagnostyce laboratoryjnej.

Kształcenie podyplomowe przeprowadzają szkoły wyższe, które prowadzą studia na kierunku analityka medyczna.

Kształcenie podyplomowe może być prowadzone w trybie: dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, na podstawie programów nauczania opracowanych przez zespół ekspertów powołany przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Diagnostą laboratoryjnym może być również osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza i specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie analityka kliniczna, analityka lekarska, diagnostyka laboratoryjna lub mikrobiologia, mikrobiologia i serologia, mikrobiologia lekarska, jeżeli została wpisana na listę diagnostów laboratoryjnych.

Osoby posiadające tytuł zawodowy magistra na kierunku innym niż analityka medyczna, przydatnym do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego wykonują wszystkie czynności diagnostyki laboratoryjnej (w tym także działalność naukową i dydaktyczną prowadzoną w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej) – pod nadzorem diagnosty laboratoryjnego.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry